Font size

Јавни позив - Старт-ап центар Ниш

У циљу развоја иновативног предузетништва и подршке младима из региона јужне и југоисточне Србије да покрену сопствени бизнис и тако се створе услови за јачање економије региона, а у склопу припрема за изградњу и развој Научно-технолошког парка у Нишу, на основу Решења Градског већа о спремности за припрему и реализацију пројекта „Научно-технолошки парк Ниш“ број 22-2/2017-03 од 11.01.2017. године,


Електронски факултет и 
Канцеларија за локални економски развој и пројекте града Ниша

расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ


за коришћење услуга и повезивање у Центар за иновативно предузетништво младих (скраћено Старт-ап центар) на Електронском факултету у Нишу

Иницијатива за покретање Старт-ап центра на Електронском факултету у Нишу од стране Електронског факултета и Града Ниша ушла је у завршну фазу радова и припрема за почетак рада од септембра 2017.

 

Циљ успостављања Старт-ап центра је стварање услова и креирање амбијента за развој иновативних старт-ап компанија, као и спин-оф тимова са потенцијалом да прерасту у будуће станаре Технолошког парка у Нишу кроз планирани Мулти-функцио–нални анекс Електронског факултета.

 

Очекивани ефекти су: поспешивање раста сектора микро и малих иновативних предузећа, запошљавање у циљу професионалног и економског остваривања, спречавање „одлива мозгова“, али и унапређивање постојећег система образовања у области напредних технологија. 

 

Више информација на интернет страни града Ниша (www.ni.rs у секцији Јавна обавештења, подсекција Јавни позиви), затим на интернет страни Електронског факултета (линк) и упитом на адресу електронске поште  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Иницијатива за успостављање Старт-ап центра подржана је од Владе Републике Србије и развија се у партнерству са Научно-технолошким парком Београд, уз коришћење изузетно успешне методологије Пословно-технолошког инкубатора техничких факултета у Београду. Поред тога, користе се искуства ранијих успешних центара сличне намене из окружења и земаља са сличним економским потенцијалом.


Циљеви јавног позива:

 • Започињање и развој сопственог бизниса од стране активних и дипломираних студената факултета из региона јужне и југоисточне Србије,
 • Комерцијализација резултата научно истраживачког рада на факултетима кроз спин-оф компаније,
 • Стварање и развој нових иновативних производа, услуга и процеса у области напредних и иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз.

1. Право учешћа:

1.1. Тимови активних и дипломираних студената, потенцијалних предузетника, као и спин-оф тимови који имају иновативне идеје за развој нових производа, услуга и технологија потребних тржишту,

1.2. Новооснована високотехнолошка предузећа (до две године старости) којa су већ започелa рад на развоју нових иновативних производа, услуга и технологија у функцији тржишних потреба.


2.Услуге Старт-ап центра станарима Старт-ап центра

2.1. Инфраструктурне услуге

-   Отворени канцеларијски пословни простор са коришћењем заједничких просторија (сала за састанке, сала за презентације, заједничке просторије),

-   Административне услуге (књиговодствене и правне услуге).

2.2. Остале услуге

-       Едукација кроз тренинг програме из области предузетништва и специјализоване тренинге из разних области напредних технологија, из истраживања тржишта и из заштите интелектуалне својине,

-       Перманентни консалтинг и менторинг програм (помоћ у припреми детаљног бизнис плана, менаџмент ризика, унапређење квалитета, људски ресурси, итд.)

-       Умрежавање и промоција,

-       Приступ опреми за примењени научноистраживачки рад.


3. Начин коришћења услуга

3.1. Инфраструктурне услуге (тачка 2.1.) могу користити најбоље рангирани програми оцењени у складу са Дефинисаним критеријумима селекције (Тачка 6 овог Позива) и капацитетима Старт-ап центра, који потписивањем уговора са Старт-ап центром постају његови станари, и то:

 • Старт-ап програми из тачке 1.1. овог Позива, који заврше процес регистрације привредног друштва у завршној фази избора по овом Јавном позиву, а приликом уласка у Старт-ап центар, и
 • привредна друштва наведена у тачки 1.2. овог Позива.
 • Услуге наведене у оквиру тачке 2 овог Позива, Старт-ап центар изабраним апликантима, ставља на располагање до три године под следећим условима:
 • У прва три месеца, услуге су бесплатне,
 • Наредних девет месеци станари су у обавези да плаћају 50% тржишне вредности услуга по ценама на дан уговарања,
 • У другој години станари су у обавези да плаћају 75% тржишне вредности услуга по ценама на дан уговарања,
 • У трећој години станари су у обавези да плаћају пуну цену коришћења услуга.

3.2. Остале услуге (тачка 2.2) могу користити сви апликанти са програмима пријављеним по овом Јавном позиву, оцењени и рангирани у складу са дефинисаним критеријумима селекције (Тачка 6), а усаглашено са потребама развоја самих програма и капацитетима Старт-ап центра.

3.3. Додатне могућности: Старт-ап центар ће у процесу избора програма, као и током њиховог праћења радити на даљем анимирању фондова, државних организација и локалне самоуправе, донаторских програма и успешних привредих организација за улагање у одабране програме и помоћ развоју иновација.

 

4. Потребна документација:

 

4.1.       Пријава на формулару дефинисаном овим Јавним позивом

4.2.       Oстала документација:

4.2.1.        Новооснована предузећа (старости до 2 године):

-   Копија решења о извршеној регистрацији привредног друштва или извод из регистра за привредно друштво,

-   Копија оснивачког акта,

-   Подаци о оснивачима и власницима (лични подаци и кратке професионалне биографије за чланове тима),

-   Бизнис план (доставити уколико постоји).

4.2.2.        Старт-ап и спин-оф програми:

-   Подаци о планираним оснивачима и власницима предузећа (лични подаци и кратке професионалне биографије за свако лице),

-   Копија оснивачког акта (доставити уколико је припремљен),

-   Детаљније разрађен бизнис план или пројекат.5. Рокови за спровођење јавног позива

5.1.       Рок за доставу пријаве програма:

Рок за подношење пријава је 21. август 2017. године до 17:00 часова. Пријава и пратећа документација достављају се на адресу електронске поште  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.2.       Рок за доношење одлуке по јавном позиву и  селекција корисника:

Селекција станара ће се вршити кроз три корака:

-       Предселекцију (на основу достављене комплетне документације према условима овог Јавног позива (тачка 4) и у складу са дефинисаним правом учешћа у овом Јавном позиву (тачка 1).

-       Интервјуе пре доношења коначне одлуке,

-       Доношење коначне одлуке  до 31. августа 2017. године, а на основу процеса оцењивања (тачка 6) и обављених интервјуа

 

Сва евентуална питања везана за Јавни позив упутити на адресу електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6. Процес оцењивања:

 

-       Усклађеност програма са постављеним циљевима и приоритетима.

-       Вредност технолошког доприноса и коначни ниво производа/услуге.

-       Рангирање према критеријумима за оцењивање:

 

Критеријуми за оцењивање

Бр. Бодова

 1. производ/услуга
 • достигнута фаза развоја
 • степен иновативности
 • заштита интелектуалне својине
 • освојене награде на такмичењима за најбољу иновацију

25

1-5

1-10

1-5

1-5

 1. тржиште
 • индентификовано домаће тржиште и могућности пласмана производа
 • идентификовано тржиште у иностранству и могућности пласмана производа

35

1-15

1-20

 1. људски ресурси (тим)
 • оснивачи
 • планирано ново запошљавање (најмање 2 запослена до краја прве године инкубације)
 • учесници тренинг програма у сфери предузетништва

 

25

1-10

1-10

1-5

 1. финансијска структура
 • приходи, расходи, преломна тачка рентабилности

10

1-10

 1. ризици пословања
 • ризици су идентификовани и не угрожавају реализацију програма

5

1-5

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89