Font size

Студентски парламент

Студентски парламент Факултета се организује ради остваривања права и заштите интереса студената.

Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, и то најкасније до 8. априла, тајним и непосредним гласањем. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, најкасније до 01. марта, на основу података о броју уписаних студената.

Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се статутом Студентског парламента Факултета. Бирачки списак утврђује Служба за студентска питања и доставља га Студентском парламенту и декану Факултета. Члану студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89