Font size

Орган пословођења

Орган пословођења Факултета је декан.

 

Декан руководи радом Факултета и у смислу Закона о раду извршава послове у име Савета Факултета као послодавац.

 

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета.

 

Декана Факултета, на предлог Наставно-научног и Изборног већа Факултета, бира и разрешава Савет Факултета. Избор декана врши се без конкурса, из реда редовних професора који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, на период од три године, са могућношћу једног поновног избора.

 

Декан Електронског факултета у Нишу је проф. др Драган Манчић.

dragan jankovic

 

Факултет има три продекана. Продекани обављају послове које им повери из своје надлежности декан Факултета.

 

Продекане Факултета именује декан Факултета на период од три године, из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

 

Продекани Електронског факултета у Нишу су:

  • Проф. др Бобан Веселић, продекан за финансије
  • Доц. др Леонид Стоименов, продекан за наставу
  • Проф. др Небојша Дончов, продекан за науку

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89