Font size

Органи факултета

Орган управљања и пословођења, стручни органи факултета и студентски парламент.

Орган управљања

Орган управљања Факултетом  је Савет.

 

Савет има укупно 19 чланова:

  • 13 представника Факултета, које бира Наставно-научно веће Факултета,
  • 3 представника које именује Влада Републике Србије и
  • 3 представника Студентског парламента Факултета.

 

Ради проучавања појединих питања из своје надлежности и ради састављања одређених извештаја, нацрта, предлога одлуке и слично, Савет формира сталне комисије у складу са Статутом Факултета, а може формирати и радне групе или повремене комисије.

Опширније...

Орган пословођења

Орган пословођења Факултета је декан.

 

Декан руководи радом Факултета и у смислу Закона о раду извршава послове у име Савета Факултета као послодавац.

 

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета.

 

Декана Факултета, на предлог Наставно-научног и Изборног већа Факултета, бира и разрешава Савет Факултета. Избор декана врши се без конкурса, из реда редовних професора који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, на период од три године, са могућношћу једног поновног избора.

 

Декан Електронског факултета у Нишу је проф. др Драган Манчић.

Опширније...

Стручни органи факултета

Стручни органи факултета су:

  • Наставно-научно веће
  • Изборно веће
  • Веће студијског програма
  • Веће катедре
  • Савет за финансијско пословање
  • Колегијум факултета

Опширније...

Студентски парламент

Студентски парламент Факултета се организује ради остваривања права и заштите интереса студената.

Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, и то најкасније до 8. априла, тајним и непосредним гласањем. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, најкасније до 01. марта, на основу података о броју уписаних студената.

Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се статутом Студентског парламента Факултета. Бирачки списак утврђује Служба за студентска питања и доставља га Студентском парламенту и декану Факултета. Члану студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89