Font size

Центар за обезбеђење квалитета

Центар за обезбеђење квалитета је стручно и саветодавно тело које:

  • планира и анализира поступке вредновања целокупног система образовања и научно истраживачког рада на Факултету и управља тим поступцима
  • спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада
  • предлаже одговарајућа документа и процедуре за контролу и обезбеђење квалитета и самовредновања
  • учествује у раду одговарајућих органа и тела за обезбеђење квалитета на Универзитету

Радом Центра за обезбеђење квалитета руководи директор Центра.
Директора Центра, на предлог декана факултета, бира Савет Факултета из реда наставника са пуним радним временом на Факултету, на период од три године.
Организација, управљање и рад Центра уређује се Правилником о раду  центра.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89