Font size

Организација факултета

Организационе јединице образовно-научне делатности и секретаријат факултета.

Секретаријат Факултета

За обављање управно-правних, административно-техничких, финансијско-материјалних, помоћно-техничких и других послова из делокруга рада Факултета, организује се Секретаријат факутлета. Радом Секретаријата руководи секретар Факултета.

За вршење послова у оквиру Секретаријата Факултета организују се следеће службе:

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89