Font size

Факултет данас

Електронски факултет у Нишу данас представља врхунску образовну и научноистраживачку организацију и институцију од посебног друштвеног интереса која успешно прати развој електротехнике и информационо-комуникационих технологија у свету и која представља основу за модерну привреду у оквиру технолошког развоја Републике Србије у 21. веку.
Студијски програми основних струковних, основних академских, мастер академских и докторских студија који се реализују на Електронском факултету усвојени су по процедури утврђеној Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу и Статутом Електронског факултета у Нишу.


У складу са потребама, односно одлуком Владе Републике Србије о броју студената, кадровским и просторним потенцијалима, Електронски факултет уписује до 540 студената на први степен студија, на други степен 352 студента, а на трећи степен до 100 студената. Успешност студирања редовно се прати од стране наставника и сарадника, катедри и анализом на крају сваког семестра од стране Наставно-научног већа и руководства Факултета.
О компетенцијама дипломираних студената Електронског факултета у Нишу, магистрима и докторима наука сведочи чињеница да је диплома коју стекну на Факултету призната у свету, а да им ниво знања које су стекли омогућава, наставак усавршавања и успешну пословну каријеру.
Наставу на Електронском факултету у Нишу обавља 166 наставника и сарадника. Структура наставног особља је следећа:
•    редовни професори – 49,
•    ванредни професори – 19,
•    доценти – 13,  
•    наставници страног језика – 1,
•    асистенти са докторатом – 21,
•    асистенти – 48,
•    асистенти приправници са магистратуром – 5,
•    асистенти приправници – 3,
•    сарадници у настави – 7.

У поступку избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултет доследно примењује правила о условима и критеријумима за избор која су утврђена Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Факултета и другим општим актима. То гарантује да су сви наставници Факултета квалификовани да обављају наставу на свим нивоима студија на Факултету, при чему велики број наставника има компетенције да буду ментори на докторским студијама. Поједини наставници су као гостујући професори били укључени у извођење наставе на реномираним светским универзитетима. Наставници Факултета су дописни чланови САНУ, чланови Инжењерске академије, међународних и националних научних и стручних удружења.
Наставници и сарадници Факултета, осим обављања наставних активности, активно су укључени у реализацију научноистраживачког рада кроз учешће у бројним научноистраживачким пројектима које финансира Министарство просвете и науке, међународни фондови, привредне и ванпривредне институције и организације. Наставници факултета су чланови стручних тимова и експертских група и комисија које формирају државни органи, али и научне организације од међународног значаја.
Факултет има у радном односу 94 ненаставна радника. Ненаставни радници обављају послове и радне задатке у оквиру Секретаријата Факултета, Рачунарско-информационог центра, Библиотеке и Центра за научноистраживачки рад. Ненаставно особље је квалификовано и компетентно за успешно пружање подршке квалитетној реализацији студијских програма, научноистраживачког рада и осталих делатности Факултета.
Факултет од свог оснивања до данас обезбеђује доступност информацијама о свом раду. У време савремених технологија, потпуно је обезбеђена јавност у раду Факултета. Факултет објављује Информатор за будуће студенте код уписа сваке нове генерације студената. Студентски парламент Факултета издаје часопис ЕЛЕФ који такође садржи све потребне информације студентима.
Сајт Факултета www.elfak.ni.ac.rs обезбеђује доступност свих информација у вези са радом, организацијом и управљањем Факултетом запосленима, студентима и свим заинтересованим лицима. На овој интернет страници доступни су сви подаци од значаја за рад Факултета: организација, управљање, општа акта, студијски програми, информације о седницама органа управљања и стручних органа, информације о раду студентског парламента, актуелна дешавања и др.
Факултет сваке године, пред упис нове генерације студената организује кампању у којој врши презентацију Факултета у скоро свим гимназијама и техничким школама у земљи, и на тај начин се будући студенти непосредно упознају са условима уписа и студирања на Факултету.
Факултет има праксу организовања сајмова образовања, где се најширој јавности омогућава да се упозна са условима студирања не само на Електронском факултету, већ и на другим високошколским установама које желе да се на овај начин представе и омогуће будућим студентима да одаберу занимање које највише одговара њиховим склоностима и интересовањима.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89