Font size

Акта

Закони, општа и подзаконска акта и статут.

Општа акта

pdfПравилник о избору истраживача у стручна звања2.19 MB

pdfПравилник о додели награда и признања студентима Електронског факултета2.06 MB

pdfПословник о раду Савета Електронског факултета2.38 MB

pdfПословник о избору представника факултета у Савет Факултета2.61 MB

pdfПравилник о раду Рачунско-информационог центра762 KB

pdfПравилник о раду Центра за обезбеђење квалитета91.52 KB

pdfПравилник о раду Библиотеке2.47 MB

pdfПравилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу8.70 MB

pdfРешење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу410.18 KB

pdfПравилник о безбедности и здрављу на раду6.32 MB

pdfПравила заштите од пожара4.77 MB

pdfПравилник о уџбеницима и издавачкој делатности2.38 МB

pdfПравилник о усклађивању стручних назива21.04 KB

pdfПравилник о докторским академским студијама6.73 MB

pdfПрограм научноистраживачког рада Електронског факултета у Нишу за период 2016-2020. године6.15 MB

pdfПрограм развоја научноистраживачког подмлатка Електронског факултета у Нишу за период 2016-2020. године2.92 MB

pdfПравилник о условима и критеријумима за избор у звања наставника307.75 KB

pdfПословник о раду Наставно-научног већа911.24 KB

pdfОдлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа312.33 KB

pdfПравилник о полагању испита и оцењивању на испитима1910.00 KB

pdfПравилник о признањима и наградама18.87 KB

pdfПравилник о расподели средстава остварених у научноистраживачкој делатности факултета160 KB

pdfПравилник о мерилима за утврђивање висине школарине1.02 MB

pdfКолективни уговор код послодавца10.03 MB

pdfПравилник о Мастер академским студијама5 MB

pdfПравилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Електронском факултету у Нишу3.06 MB

pdfПравилник о дисциплинској одговорности студената126.62 KB

pdfПослoвник о поступку избора и разрешења декана Електронског факултета2.17 MB

pdfПравилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова и школарине студената Електронског факултета823.33 KB

pdfПравилник о раду студентског парламента Електронског факултета7.21 MBKoнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89