Font size

Предмети на модулу Телекомуникације

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

 

Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.

 

Листу свих предмета на модулу Телекомуникације, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

 

II ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

I I I

2ОЕТ3О01

Основи електронике

3+2+1

6

2ОЕТ3О02

Математика 3

3+2+0

6

2ОЕТ3О03

Софтверски алати

2+1+2

6

2ОЕТ3О04

Електрична кола и сигнали

2+2+1

6

2ОЕT3О05

Основи телекомуникација

2+2+1

6

IV

2ОЕТ4О01

Дигитална електроника

2+2+1

6

2ОЕТ4О02

Математика 4

2+2+1

6

2ОЕТ4О03

Дигиталне телекомуникације 1

2+2+1

6

2ОЕТ4О04

Електромагнетика-одабрана поглавља

2+2+1

6

Изборни блок 1  (1)

2ОЕТ4А01

Компоненте за телекомуникације

2+2+1

6

2ОЕТ4А02

Метрологија електричних величина

2+1+2

6

2ОЕТ4А03

Сензори и претварачи

2+1+2

6

2ОЕТ4А04

Структуре података и алгоритми

2+2+1

6

2ОЕТ4А05

Базе података

2+2+1

6

 

III ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

V

2ОЕТ5О01

Енглески језик 1

2+0+0

3

2ОЕТ5О02

Акустика

2+2+1

5

2ОЕТ5О03

Основи микроталасa

2+2+1

6

2ОЕТ5О04

Увод у теорију телекомуникација

2+2+0

5

2ОЕТ5О05

Дигиталне телекомуникације 2

2+2+1

6

Изборни блок 2  (1)

2ОЕТ5А01

Обрада сигнала у телекомуникацијама

2+2+1

5

2ОЕТ5А02

Основе објектно-оријентисаног програмирања

2+2+1

5

VI

2ОЕТ6О01

Енглески језик 2

2+0+0

3

2ОЕТ6О02

Теорија информација и примене

2+2+1

6

2ОЕТ6О03

Бежични комуникациони системи

2+2+1

5

2ОЕТ6О04

Оптичке комуникације

3+1+1

5

2ОЕТ6О05

Микроталасна техника

2+2+1

6

Изборни блок 3  (1)

2ОЕТ6А01

Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање

2+2+1

5

2ОЕТ6А02

Телекомуникационе мреже

2+2+1

5


IV ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

VII

Подмодул: Телекомуникације и обрада сигнала (ТТО)

2ОЕТ7О01

Методe преноса у телекомуникационим системима

2+2+1

6

2ОЕТ7О02

Заштитно кодовање

2+2+1

6

Подмодул: Радиокомуникациони инжењеринг и технологије (ТРИ)

2ОЕТ7О03

Антене и простирање

2+2+1

6

2ОЕТ7О04

Мобилни комуникациони системи

2+2+1

6

Изборни блок 4  (1)  

2ОЕТ7А01

Пословне комуникације

2+0+0

3

2ОЕТ7А02

Инжењерско образовање и одрживи развој

2+0+0

3

Изборни блок ТТО (2)

2ОЕТ7Б01

Сензорске мреже

2+2+1

5

2ОЕТ7Б02

Антене и простирање

2+2+1

5

2ОЕТ7Б03

VoIP

2+2+1

5

2ОЕТ7Б04

Web програмирање

2+2+1

5

Изборни блок ТРИ (3)

2ОЕТ7Д01

Рачунарске комуникације и приступ Интернету

2+2+0

5

2ОЕТ7Д02

Сателитски комуникациони системи

2+2+0

5

2ОЕТ7Д03

Радиодифузни системи и технологије

2+2+0

5

2ОЕТ7Д04

Кабловски и оптички комуникациони системи

2+2+0

5

2ОЕТ7Д05

Web програмирање

2+2+1

5

2ОЕТ7Д06

Основе објектно-оријентисаног програмирања

2+2+1

5

Изборни блок ТТО (1)

2ОЕТ7Ц01

Шумови и сметње у телекомуникационим системима

2+2+1

5

2ОЕТ7Ц02

Обрада радарског сигнала

2+2+1

5

VIII

Подмодул: Телекомуникације и обрада сигнала (ТТО)

2ОЕТ8О01

Безбедност и заштита телекомуникационог преноса

3+1+1

7

Подмодул: Радиокомуникациони инжењеринг и технологије (ТРИ)

2ОЕТ8О02

Мерења у телекомуникацијама

2+2+1

6

2ОЕТ8О03

Лабораторијски практикум РКИТ

1+0+2

3

Изборни блок ТТО(1)

2ОЕТ8А01

Моделовање и симулација телекомуникационих система

2+2+1

6

2ОЕТ8А02

Широкопојасне телекомуникације

2+2+1

6

2ОЕТ8А03

Аутоматика

2+2+1

6

Изборни блок ТРИ(2)

2ОЕТ8Ц01

Микроталасна електроника

2+2+0

5

2ОЕТ8Ц02

Заштита од RF и микроталасног зрачења

2+2+0

5

2ОЕТ8Ц03

Пројектовање и развој софтвера

2+2+1

5

2ОЕТ8Ц04

Мобилни системи и сервиси

2+2+1

5

2ОЕТ8Ц05

Аудио и видео техника

2+2+1

5

2ОЕТ8Ц06

Аутоматика

2+2+1

5

Изборни блок ТТО(1)

2ОЕТ8Б01

Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама

2+2+1

6

2ОЕТ8Б02

Компресија сигнала

2+2+1

6

2ОЕТ8Б03

Аудиотехника

2+2+1

6

2ОЕT8О04

Стручна пракса / тимски пројекат

0+0+0

3

2ОЕЗ8ЗР

Дипломски рад

0+0+0

8

 

Легенда:

П - предавања

В - вежбе

ДОН - други облици наставе

ЕСПБ - европски систем преноса и акумулације бодова


II година


Основи електронике

Диоде и диодна кола. Биполарни транзистор, радна права и радна тачка. Модел биполарног транзистора. MOSFET транзистор, радна права и радна тачка. Модел MOSFET транзистора. Основни појачавачки степени са биполарним и MOSFET транзистором. Вишестепени појачавачи. Појачавач са директном спрегом. Диференцијални и операциони појачавач. Примена операционих појачавача. Негативна повратна спрега. Осцилатори. Појачавачи великих сигнала. Извори напона напајања.


Математика 3

Редови. Бројни и функционални редови. Fourieroви редови. Обичне диференцијалне једначине. Диференцијалне једначине првог реда. Линеарне диференцијалне једначине другог реда. Линеарне диференцне једначине другог реда. Реалне функције више реалних променљивих. Граничне вредности. Парцијални изводи и диференцијали. Екстремне вредности. Интеграли. Криволинијски, двојни, тројни, површински интеграли. Теорија поља. Просторни изводи. Циркулација и флукс. Врсте векторских поља. Комплексна анализа. Комплексне функције. Cauchy--Riemannови услови. Комплексна интеграција. Рачун остатака. Laplaceова трансформација. Дефиниција, особине и примена. Fourierова трансформација. Дефиниција, особине и примена. Дискретна  Fourierова трансформација (DFT).


Софтверски алати

Математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализа и обрада података, графичко приказивање података и развој алгоритама у MATLAB окружењу. Почетак рада у  MATLAB-у. Генерисање низова. Математичке операције с низовима. Скрипт датотеке. Дводимензионални графикони. Функције и функцијске датотеке. Програмирање у MATLAB-у. Тродимензионални графикони. Примена  MATLAB-а у нумеричкој анализи. Симболичка математика. Toolboxovi. Графички програмски језици за контролу мерне опреме и аутоматизацију (LabView, Agilent VEE). Основи графичког програмирања. Графички објекти. Правила извршења програма. Контрола инструмената. Прикупљање, обрада и презентација података. Коришћење MATLAB кода у графичким окружењима.


Електрична кола и сигнали

Дефиниције типова сигнала и примери. Јединична одскочна и јединична импулсна функција. Карактеризација мрежа. Примарни параметри двоприлазних мрежа и њихово повезивање. Секундарни параметри мрежа. Специјалне двоприлазне мреже. Временски одзив. Класични поступак за израчунавање одзива. Одређивање одзива помоћу Лапласове трансформације. Инверзна Лапласова трансформација. Фреквенцијски одзив на периодичну побуду. Резонанса и антирезонанса. Сложенопериодични принудни одзив. Елементарни дискретни сигнали. Рекурзивне и нерекурзивне дискретне мреже и њихови основни елементи. Анализа мрежа помоћу диференцне једначине и инверзне z-трансформације.


Основи телекомуникација

Увод. Анализа периодичних и апериодичних детерминистичких сигнала. Пренос сигнала кроз линеарне системе. Утицај нелинеарности на пренос сигнала. Аналогна амплитудска и угаона модулација.  Импулсна амплитудска, ширинска и положајна модулација. Основни поступци дигитализације аналогног сигнала.


Дигитална електроника

Основна логичка кола и њихове основне карактеристике. Кола са контролом стања високе импендансе на излазу. BUS HOLD коло. Комбинациона кола: кодер; приоритетни кодер; декодер; мултиплексери; демултиплексери; компаратор бинарних бројева. Секвенцијална кола: SR и D latch кола; SR, D, JK, T флип-флопови. Регистри: стационарни; померачки; бројачки. Примена регистара. Статичка меморија - RAM. 2D и 3D архитектура меморија. Статичке меморије са више портова. Асоцијативна меморија. Формирање већих меморијских простора. Динамичка меморија (основна ћелија, блоковска структура, секвенце рада). Синхрони динамички меморијски модули. Полупроводничке меморије: ROM. EEPROM и FLASH. Архитектуре FLASH меморија. Блок структура USB FLASH уређаја. NVRAM и RAM са BACUP батеријом. FRAM. Програмабилна кола: PLA, PAL, PLD, FPGA. Аритметичка кола. Потпуни сабирач. Системи за сабирање и одузимање. Јединица за предвиђање преноса (CLA). Акумулациони сабирач. Аритметичко логичка јединица (ALU). Множачи и делитељи бинарних бројева. Основи D/A и A/D конверзије.


Математика 4

Fourierov интеграл. Fourieriov ред. Основна теорија конвергенције и Poissonova сумациона формула. Инверзна Fourierova трансформација. Особине Fourierove трансформације. Важније класе специјалних функција и примене. Случајне величине.  Дискретне и непрекидне случајне величине. Функција, закон и  густина расподеле вероватноћа. Математичко очекивање, моменти, дисперзија, стандардна девијација.Карактеристична функција. Особине карактеристичне функције. Расподеле случајних величина. Основни појмови статистике. Популација, случајни узорак, Централна теорема статистике. Расподеле важне у статистици. Оцене параметара и интервали поверења.


Дигиталне телекомуникације 1

Особине говорног сигнала и сигнала слике. Униформна и неуниформна скаларна квантизација. Асимптотски поступци квантизације и оптимални алгоритам скаларне квантизације. Стандарди за дигитализацију континуалних сигнала. PCM систем преноса и особине. Синхронизација RAM-a. Делта модулација и различите врсте делта модулације. DPCM систем преноса и особине. ADPCM систем преноса и особине.


Електромагнетика-одабрана поглавља

Максвелове једначине у интегралном и диференцијалном облику. Максвелове једначине у комплексном домену. Електромагнетне особине средине. Гранични услови. Електростатика. Стационарно и временски променљиво електромагнетно поље. Аналитички методи за прорачун ЕМ поља – метод раздвајања променљивих, коришћење функција комплексне променљиве (конформно пресликавање). Нумерички методи за прорачун ЕМ поља - метод коначних разлика, метода коначних елемената (FEM), метода коначних разлика у временском домену (FDTD), метод еквивалентне електроде (ЕЕМ). Потенцијали електромагнетног поља у хомогеним срединама. Поинтингова теорема. Равански електромагнетни таласи (у вакууму, диелектрицима, несавршеним проводницима, феритима и слојевитим срединама). Поларизација поља. Простирање ЕМ таласа. Френелови коефицијенти. ТЕМ, ТЕ и ТМ вођени таласи. Електромагнетско зрачење и антене.


Компоненте за телекомуникације

Специфичности компонената за телекомуникације. Преносни водови. Класификација преносних водова. Конектори и адаптери. Пасивне електронске компоненте. Феритне и комбиноване компоненте. Полупроводнички материјали за електронске компоненте: Si и III-V композитни полупроводници. Диоде. Биполарни транзистор. MOS транзистор. LDMOS транзистор снаге. FET. Интегрисана кола. Технологије дигиталних кола. CMOS. BiCMOS. Основне ћелије динамичких RAM меморија: капацитивне, FLASH, FeRAM. Нискошумни пријемници. Компоненте у SMD технологији.


Метрологија електричних величина

Обученост и способност студената за решавање практичних проблема из области мерења електричних величина, на основу доброг познавања метода и техника мерења, са правилном употребом савремених инструмената и опреме за мерење електричних величине. Поред тога, важан сегмент је и обученост студената за каснију примену стечених знања из техника мерења у инжењерским професијама из области електротехнике и рачунарства.


Сензори и претварачи

Информационо-процесни системи. Мерни и контролни системи.Претварачи. Дефиниција и подела сензора. Опште сензорске карактероистике и ограничења. Дефиниције параметара. Калибрација. Корекција грешке.Технологија израде. Поузданост. Сензори сигнала зрачења, механичких сигнал,топлотних сигнала, магнетних сигнала, хемијских сигнала, биолошких сигнала. Конструкције и принципи рада. Примене. Интелигентни сензори и претварачи. Функционални блокови. Микромеханички сенори, компоненте и системи. Функционални блокови. Интегрисани сензори на бази микроелектромеханичких (МЕМС) компонмената.


Структуре података и алгоритми

Дефиниција и преглед структура података и начина њиховог коришћења код програмирања у софверском инжењерству, категоризација структура података, псеудокод. Појам ефикасности и сложености алгоритма. Оцена сложености алгоритама. Парадигме за генерисање алгоритама. Класификација алгоритама. Поља: дифиниција поља, операције са низовима, операције са матрицама, типови података string. Ланчане листе: дефиниција структуре, типови ланчаних листи - једноструко повезане, двоструко повезане, цикличне, основне операције (обилазак, додавање, брисање), напредне операције, статичка и динамичка имплементација ланчаних листи. Ред, Магацин, Дек: дефиниција структуре, статичка и динамичка имплементација реда, магацина и дека, основне операције (обилазак, додавање, брисање) код статичке и динамичке имплементације. Хеш таблице: дефиниција структуре, дефиниција појмова (хеш функција, колизија и синоними), решавање колизије (отворено адресирање, уланчавање синонима), имплементација хеш таблице, основне операције (тражење, читање/брисање). Стабла: основни појмови, бинарна и општа стабла, операције (обилазак, додавање и брисање чворова), уређена бинарна стабла, статичка и динамичка имплементација стабла. Графови: дефиниције појмова, статичка (матрице суседства, матрице инциденције) и динамичка репрезентација графа (ланчане структуре), операције за стаичку и динамичку имплементацију, обилазак графа по ширини и по дубини, најкраћи пут у графу за статичку и динамичку репрезентацију Динамичко програмирање. Гриди алгоритми. ФФТ и ФФТ слични алгоритми.


Базе података

Увод у базе података: основни појмови (податак, информација, база података, систем за управљање базама података, систем база података, апликације над базом података), конвенционална обрада и обрада заснована на базама података, категоризација корисника база података, предности и недостаци, историјат развоја. Модели података: нивои апстракције код DBMSa, појам модела података и његове компоненте, концпетуално пројектовање базе података, (E)ER модел података, коцепти (E)ER модела и графичка нотација ((E)ER дијаграм), пројектовање базе података коришћењем (E)ER модела података. Релациони модел: концепти релационог модела, структурна и интегритетна компонента, шема релације, појава релације, кључ релације, спецификација ограничења, SQL DDL наредбе. Релациона алгебра: релациона алгебра, операције релационе алгебре – селекција, пројекција, спој и врсте спојева, унија, пресек, разлика, Декартов производ, упити релационе алгебре, примери упита. Функционалне зависности: дефиниција функционални зависности, правила извођења функционални зависности, затварач скупа функционалних зависности, затварач скупа атрибута, одређивање једног кључа шеме релације, налажење свих кључева. Анализа шеме релације: процес нализе и квалитет пројектоване шеме базе података, аномалије код лоше пројектованих база података, декомпозиција релација код нормализације и својства. Нормализација: сврха нормализације и нормалне форме, дефиниције и тест нормалних форми (прва, друга, трећа нормална форма и Boyce-Codd-ова нормална форма), поступак нормализације и примери из праксе. Увод у трансакциону обраду: појам трансакција, ACID својства трансакција, трансакције на нивоу DBMS-а и потенцијални проблеми код ажурурања, трансакције и опоравак базе података. Архитектура система база података, преглед: монолитни системи, вишекориснички, клијент-сервер системи, двослојне и трослојне ахитектуре, паралелни/дистрибуирани сервер база података, фрагментација података.

 

III година


Енглески језик 1

Обрада језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Упознавање са стручном терминологијом, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и основним морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике.


Акустика

Звук као појава. Карактеристике звучног поља. Звуководи. Равански и сферни таласи. Звучни извори. Електроакустички претварачи (микрофони, слушалице и звучници)-конструкција, принцип рада и карактеристике. Аналогије. Акустика просторија (таласна, статистичка и геометријска теорија). Физиолошка акустика (функционисање чула слуха). Психолошка акустика (субјективни ефекти звука). Генерисање и карактеристике говорног и музичког сигнала. Бука. Снимање, записивање и репродукција аудио сигнала. Обрада акустичких и аудио сигнала.


Основи микроталаса

Увод.  Карактеристике микроталаса. Простирање по водовима. Карактеристични параметри трансмисионих линија. Смитов дијаграм и његове примене у анализи микроталасних кола. Технике за решавање проблема прилагођења код микроталасних кола. Класични водови. Коаксијални вод – карактеристике, врсте, примене. Планарне трансмисионе линије – опште карактеристике и типови. Микрострип линија (конструкција, основни принципи, карактеристике, типови, дисконтинуитети, анализа и синтеза). Спрегнуте микрострип линије. Таласоводи. Таласне матрице. Зрачење ЕМ таласа. Примери примене микроталаса.


Увод у теорију телекомуникација

Случајне променљиве. Основни типови расподеле вероватноћа у телекомуникационим системима. Трансформација функције густине вероватноће. Случајни процеси. Аутокорелациона функција и спектрална густина снаге. Гаусов случајни процес. Термички шум. Пролаз случајних процеса кроз линеарне и нелинеарне системе. Ускопојасни случајни процеси. Аналитичко и симулационо одређивање  вероватноће грешке при детекцији дигиталних сигнала у основном опсегу, дигитално амплитудски, фреквенцијски и фазно модулисаних сигнала. Одређивање вероватноће грешке у каналу са интерсимболском интерференцијом.


Дигиталне телекомуникације 2

Пренос сигнала у основном опсегу. Класификација поступака дигиталне модулације. Спектрално ефикасне модулације. М-арни модулациони поступци. Технике преноса са више носилаца. Основни принципи вишеструког приступа. Спектрална густина снаге дигитално модулисаних сигнала. Демодулација дигитално модулисаних сигнала. Модулациони формати за оптичке комуникације. Елементи за поређење поступака дигиталне модулације.


Обрада сигнала у телекомуникацијама

Класификација дискретних сигнала и система. Конволуција, диференцне једначине, z-трансформација и опис дискретних система. Дискретна Fourier-ова трансформација и технике брзог израчунавања. Функције система. Амплитудски и фазни спектар. Примена филтара у обради сигнала. Примена дигиталних филтара у конструкцији линеарних предиктора фиксних и адаптивних. Процена параметара дискретних сигнала. Дигитална обрада сигнала у фреквенцијском домену. Идеални, прототип и реалан филтар. Апроксимације филтарских функција. Фреквенцијске трансформације. Пројектовање аналогних мрежа. IIR и FIR филтри. Реализације дискретних система. Таласни дискретни филтри. Трансформације прототипа филтра у таласни дискретни филтар. Пројектовање IIR, FIR и таласних дискретних филтара. Примена софтверских алата за обраду сигнала у телекомуникацијама.


Основе објектно-оријентисаног програмирања

Карактеристике објектно-оријентисане техника програмирања. Представљање система мрежом објеката који међусобно интерагују. Класе и објекти. Право приступа члановима класе. Статички чланови класе. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Наслеђивање. Полиморфизам. Апстрактне класе. Улазни и излазни токови података. Пријављивање и обрада изузетака. Генеричке функције и класе. Простори имена.


Енглески језик 2

Обрада напредних језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Продубљивање знања о стручној терминологији, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике. Упознавање са основним принципима и врстама усмених и писаних комуникација за потребе електротехнике.


Теорија информација и примене

Појам информације. Количина информација. Дискретни извори информација без меморије и са меморијом. Континуални извори информација. Статистичко кодовање. Крафтова и Макмиланова неједнакост. Компактни код. Прва Шенонова теорема. Ефикасност и редунданса кода. Хафменов и Лемпел-Зивов код. Дискретни модел телекомуникационог канала. Капацитет дискретног и континуалног канала. Аримото-Блахутов алгоритам. Хемингово растојање. Друга Шенонова теорема. Увод у заштитно кодовање. Линеарни блок кодови. Циклични кодови. Kонволуциони кодови. Витербијев алгоритам. BCJR (Bahl-Cocke-Jelinek-Raviv) алгоритам. Увод у криптологију.


Бежични комуникациони системи

Типови бежичних комуникационих система. Фреквенцијски план. Зрачење ЕМ таласа. Антене. Параметри антена. Простирање електромагнетних таласа кроз атмосферу. Фрисова трансмисиона једначина. Тропосферска рефракција. Рефлексија од тла. Ефекат дифракције и Френелова зона. Апсорбција и расејавање у атмосфери. Фединг – типови, узроци настанка, мере за ублажавање ове појаве на линку. Термички шум, еквивалентна температура шума, фактор шума. Микроталасни фиксни линкови. Буџет микроталасног линка. Простирање по вишеструком путу. Типични примери бежичних комуникационих система.


Оптичке комуникације

Историја оптичких комуникација. Геометријска и таласна оптика. Врсте и карактеристике оптичких влакана, вођење таласа, модови. Спрезање са изворима и детекторима светлости. Слабљење и дисперзија, пропусни опсег влакна. Производња оптичких влакана. Опрема и технике мерења. Генерисање и модулација оптичког носиоца. Детектовање сигнала. Оптички појачавачи. Шумови на линку, квантна граница и перформансе. Критеријум снага и пропусног опсега. Кохерентни пријемници и суперквантна граница.


Микроталасна техника

Водови и таласоводи. Трансформатори импедансе. Вишепроводнички водови. Микроталасне SMD, планарне и таласоводне  компоненте и склопови. Нереципрочни микроталасни подсклопови. Увод у микроталасне полупроводничке компоненте.  Микроталасне диоде. Микроталасни транзистори. Хибридна и монолитна микроталасна интегрисана кола. Увод у микроталасне цеви. Микроталасни линеарни транзисторски појачавачи - стабилност, појачање. Увод у појачаваче снаге.


Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање

Практични аспекти А/D и D/A конверзије и теореме о одабирању. Кодовање извора са фиксном и промењивом дужином кодне речи. Увод у линеарно предиктивно кодовање. Примена дигиталних филтара у конструкцији линеарних предиктора. Процена параметара дискретних сигнала за адаптивно изворно кодовање. Адаптивна диференцијална PCM техника кодовања. Основе дигиталне обраде сигнала потребне за под-опсежно кодовање (банке филтара). Под-опсежно кодовање. Дигитална обрада сигнала у фреквенцијском домену. Кодовање сигнала у фреквенцијском домену. Трансформационо кодовање. Трансформација таласићима (wavelets трансформација). Компресија заснована на wavelets трансформацији.


Телекомуникационе мреже

Увод. Историјат телекомуникационих мрежа. Врсте телекомуникационих мрежа. Слојевита архитектура мрежа. Функције и протоколи слоја везе података и мрежног слоја. Примери примене вишеструког приступа у LAN и MAN мрежама. Рутирање у телекомуникационим мрежама.модулација. Основни поступци дигитализације аналогног сигнала.

 

IV година


Методе преноса у телекомуникационим системима

Увод. Вишенивоске модулације. Временски мултиплекс. Фреквенцијски мултиплекс. Модулације са псеудослучајним носиоцем. Псеудослучајне секвенце и њихове особине. Модулација са директном секвенцом (DS) и фреквенцијским скакањем (FH). Принципи синхронизације. Основни принципи  OFDM технике. Синхронизација и процена канала код  OFDM система.


Заштитно кодовање

Линеарни блок кодови, матрични опис и синдром. Стандардни распоред и расподела тежина. Продуктни кодови. Кодови на бази матрица Адамара. Рид-Малерови кодови. Циклични кодови. BCH i Рид-Соломонови кодови. Декодовање линеарних блок кодова помоћу трелиса. Рекурзивни систематски конволуциони кодови, опис, декодовање и перформансе. Бушени (пунктирани) конволуциони кодови. ARQ процедуре за повећање поузданости преноса. Трелис кодована модулација. Каскадни кодови и итеративно декодовање. Турбо кодови, опис, декодовање и перформансе. Кодови с малом густином провера на парност. LDPC кодови, представљање LDPC кодова графовима, декодовање и перформансе.


Антене и простирање

Класификација антена. Жичане антене. Левак антене. Рефлекторске антене. Антене сочива. Штампане антене. Широкопојасне антене. Фреквенцијске независне антене. Антенски низови. Адаптивни антенски системи. Методе анализе и синтеза антена. Софтверски алати за пројектовање антена и расејача. Мерење карактеристика антена. Примери практичне примене антена у фиксним и мобилним бежичним комуникационим системима.  Утицај параметара антене и окружења на трајекторију ЕМ таласа. Површински талас. Методи за предикцију нивоа електричног поља површинског таласа. Просторни талас. Ефекат дифракције просторног таласа. Методи за предикцију нивоа електричног поља при дифракцији. Модели простирања у специфичним регионима. Простирање ЕМ таласа у јоносфери. Прорачун параметара трајекторије јоносферског таласа.


Мобилни комуникациони системи

Еволуција стандарда мобилних комуникационих система. Целуларни приступ. Моделовање простирања код мобилних комуникација. GSM систем. Мобилни терминал. Базна станица. Остали делови система. Карактеристике и сервиси GSM система. Системи на прелазу између друге и треће генерације. Архитектура, карактеристике и сервиси 3G система (UMTS). Технике брзог пакетског приступа HSPA и HSPA+. LTE системи - основне карактеристике и архитектура. Трендови развоја мобилних комуникационих система. Конвергенција фиксних и мобилних комуникација. Регулатива у области мобилних комуникационих система и безбедност од нејонизујућег зрачења.


Пословне комуникације

Основни елементи комуникација. Структура комуникативног процеса. Врсте комуникација. Комуникациони аспекти пословних односа. Основна правила и принципи у пословним преговорима. Техника вођења пословних преговора. Основна обележја пословних комуникација. Односи с јавношћу. Конференција за новинаре. Лидерство. Биографија. Пословни бонтон. Интерент и електронско пословање. Форме електронског пословања. Ризици и безбедности електронског пословања. Утицај интернета на обликовање и развој савременог друштва. Европски правни оквир за електронске комуникације. Правни и етички проблеми пословања на интернету. Заштита приватности.


Инжењерско образовање и одрживи развој

Порекло термина и историјски развој идеје о образовању. Образовање за инжењере у Србији. Појам савременог друштва. Технолошке промене, знање и појава нових материјала. Инжењеринг, инжењерска етика и важност етике у техници и друштву. Одрживи развој. Филозофија, принципи и пракса одрживог развоја. Визије и приступи одрживом развоју. Улога међународне заједнице у формирању „планетарне“ политике одрживог развоја. Светски форуми и стратешка документа о утврђивању приоритета, циљева и политика одрживог развоја на глобалном и локалном нивоу. Одрживи развој као алтернатива традиционалној политичкој и економској парадигми. Улога технологије у одрживом развоју. Одрживи развој и промена технологије. Зависност од технолошке промене, неуспех технолошких побољшања  и неуспех усвајања алтернативних технологија. Превентивно инжењерство и одрживи развој.  Инструменти за вођење еколошке политике. Европски програми, фондови и пројекти. Еколошке последице и научне технолошке револуције.


Сензорске мреже

Увод. Архитектура чвора. Преглед оперативних система. Архитектура мреже. Принципи пројектовања сензорских мрежа. Физички слој. Бежични канал и комуникација. Физички слој и параметри примопредајника. MAC протоколи. Протоколи везе података. Додељивање имена и адреса. Временска синхронизација. Увод у проблем временске синхронизације. Протоколи за временску синхронизацију. Транспортни слој и квалитет услуге.


VoIP

Начин рада VoIP-а и његов значај у савременим мрежама. Технике и алгоритми за пренос говорног сигнала. Кодери таласних облика, вокодери и хибридни кодери. Стандарди за кодовање и компресију говорног сигнала: G.711, G.721, G.726, G.729 и G.723.1. Компресија заснована на анализи и синтези говора. RTP и сродни протоколи транспорта у реалном времену. Појам квалитета услуге. Компоненте VoIP система. Обрада позива и CPL. Имплементација VoIP-а коришћењем TCP/IP. Услуге позивних центара.


Web програмирање

Web као мултимедијални сервис Интернета, HTTP протокол и HTML. Елементи HTML језика. CSS-Дефинисање и употреба стилова. Програмирање клијента (Елементи JavaScript језика). Интерактивне Web апликације. Програмирање сервера. (CGI, ASP, PHP). Вишеслојне Web апликације. Основне Јава технологије за Web  програмирање. Елементи XML-а  и његова примена.  Пресликаванје XML-а у HTML Web сервиси. AJAX технологија  и Web 2.0.


Рачунарске комуникације и приступ Интернету

Рачунар као комуникациони уређај. TCP/IP комуникациони модел. Физички ниво преноса података у рачунарским комуникацијама. Стандардни електрични интерфејси физичког нивоа. Модемске комуникације и широкопојасни приступ Интернету. Интернет PPP протокол. Комуникациони системи засновани на IEEE 802.3 стандарду. IP комуникације. IP комуникациона инфраструктура за приступ Интернету. Уређаји за реализацију приступа Интернету. Услуге и протоколи транспортног слоја. TCP комуникације. Слој апликација у телекомуникацијама намењен приступу Интернету. Савремени телекомуникациони сервиси и Интернет.


Сателитски комуникациони системи

Архитектура сателитског комуникационог система. Орбите сателита. Лансирање, позиционирање и одржавање сателита на орбити. Архитектура сателита - сателитски подсистеми.  Анализа сателитског линка. Технике вишеструког приступа сателиту (FDMA, TDMA, CDMA). Комуникациони сателити. Сателитски мобилни системи. VSAT системи. Архитектура земаљске станице. Сателитски навигациони системи (GPS, GLONASS, GALILEO).


Радиодифузни системи и технологије

Радиодифузни системи – типови , фреквенцијски опсези, архитектура DTV система. Студијска ТВ продукција – формирање ТВ сигнала, додатни сервиси, ТS, интерфејси, мултиплексирање ТВ програма. Дигитални ТВ пренос (DVB) – сателитски/кабловски/земаљски - примарна и секундарна дистрибуција, микроталасни линкови, архитектура предајника, параметри ТВ преноса. Планирање мрежа за земаљску радиодифузију - MFN и SFN, gap filleri, прорачун нивоа ЕМ поља и сервисне зоне дигиталног ТВ предајника. Пријем дигиталног ТВ сигнала - архитектура пријемника, квалитет сервиса и мерења параметара ТВ сигнала.


Кабловски и оптички комуникациони системи

Историјат развоја кабловских и оптичких комуникационих система. Телекомуникациони каблови са металним проводницима. Оптички каблови. Спајање и настављање оптичких каблова. Кабловски системи. Хибридни оптичко-коаксијални системи. Пасивне оптоелектронске компоненте. Активне оптоелектронске компоненте. Oптички системи и мреже. Основни принципи структурног каблирања.


Шумови и сметње у телекомуникационим системима

Квантни шум. Густина вероватноће квантног шума. Средња вредност, карактеристична функција, аутокорелациона функција и спектрална густина снаге квантног шума. Шумови у електронским колима. Фактор шума и еквивалентна темепература. Спектралне карактеристике Gauss-овог шума. Ускопојасни Gauss-ов шум. Сметње настале прелушавањем. Карактеристике система при простирању сигнала по више путања и појава сенке. Импулсне сметње.


Обрада радарског сигнала

Оптимални филтер за радарски сигнал у белом Гаусовом шуму. Оптимално филтрирање за радарски сигнал у обојеном Гаусовом шуму. Однос веродостојности. Детекција радарског сигнала заснована на појединачном посматрању. Детекција радарског сигнала заснована на више посматрања. Једначина радара. Процена параметара радарског сигнала. Променљива амплитуда, фаза и учестаност радарског сигнала. Утицај Доплеровог ефекта. Критеријуми одлучивања. Анализа случајног процеса радарског сигнала.


Безбедност и заштита телекомуникационог преноса

Увод. Заштита различитих типова комуникационих мрежа и облика информација које се њима преносе, од једног краја до другог. Основне архитектуре и димензије заштите. Технике напада. Пројектовање система заштите и његово одржавање. Ауторизовани приступ и системи за ауторизацију за јавне и приватне телекомуникационе мреже и медијуме. Елементи криптографије. Инфраструктура јавних кључева. Заштита преноса података. Безбедност GSM и UMTS мрежа.


Мерења у телекомуникацијама

Специфичности мерења у телекомуникацијама. Мерења у спектралном домену. Анализатори спектра. Мерење фазног шума. Мерење фактора шума. Мерење фреквенције РФ и микроталасног сигнала. Фреквенцметри. Мерење снаге РФ и микроталасног сигнала. Сензори снаге. Мерачи снаге. Рефлектометрија у временском домену за тестирање телекомуникационих каблова са металним проводницима. Оптичка рефлектометрија. Оптички рефлектометар - ОТДР. Векторски анализатори сигнала. Микроталасна скаларна и векторска мерења. Анализатори мрежа. Мерења у оптичким комуникационим системима. Специфична мерења на оптичким влакнима. Оптички мерачи снаге. Мерења у дигиталним комуникационим системима. BERTS мерни инструменти. Анализатори протокола. Аутоматизација мерења. Софтверски алати за аквизицију података и аутоматизацију процедуре мерења.


Моделовање и симулација телекомуникационих система

Алгоритми за генерисање случајних променљивих са задатим расподелама. Случајни сигнали. Конволуција и корелација случајних сигнала. Спектрална анализа случајних сигнала. Моделовање телекомуникационих канала. Моделовање предајника и пријемника. Симулација преноса дигиталних сигнала у основном и транспоновaном опсегу. Системи за адаптивну обраду случајних сигнала. Симулација филтрирања и адаптивне еквализације. Софтверска имплементација Витербијевог алгоритма. Софтверска имплементација кодовања и декодовања линеарних блок кодова. Софтверска имплементација Витербијевог алгоритма за декодовање конволуционих кодова. Монте Kарло симулације за процену вероватноће грешке.


Широкопојасне телекомуникације

Основни концепт широкопојасних телекомуникација: широкопојасна комутација и широкопојасни пренос. Широкопојасна претплатничка петља. Преглед широкопојасних бежичних мултимедијалних мрежа. Широкопојасне FTTx технологије. Резиденцијални PON системи. Интеграција широкопојасних мрежа.


Аутоматика

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Подела САУ. Моделирање компоненти линеарних и дигиталних САУ. Структура САУ. Структурни блок дијаграми система управљања. Анализа линеарних система у временском, фреквентном и комплексном домену. Стабилност система. Методе за анализу стабилности у фреквентном и комплексном домену. Оцена квалитета понашања система и критеријуми за синтезу. Синтеза континуалних САУ. Анализа дигиталних САУ. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза дискретних САУ. Рачунарска симулација САУ. Индустријски контролери. Пројектовање и подешавање индустријских PID контролера. Примери архитектуре и примена савремених САУ.


Микроталасна електроника

Кола за прилагођење. RF и микроталасни појачавачи. Пројектовање појачавача при услову максималног појачања.  Малошумни појачавачи. Широкопојасни појачавачи. Појачавачи снаге - основне карактеристике и примене. Класе појачавача снаге. Harmonic balance анализа. RF и микроталасни осцилатори. Принцип рада и основне карактеристике осцилатора. Транзисторски осцилатори. Фазни шум.  Мешачи. Детектори.  Мoдулатори. Микроталасна контролна кола.


Заштита од RF и микроталасног зрачења

Нејонизујуће (RFи микроталасно) зрачење и биолошки системи. Електромагнетске особине биолошких ткива и продирање ЕМ поља. Величина SAR и њено израчунавање. Термички и нетермички биолошки ефекти нејонизујућег зрачења. Изложеност популације у условима експанзије бежичних комуникационих система. Регулаторни аспекти и безбедност становништва. Стандарди за заштиту од  RF и микроталасног зрачења код нас и у свету. Ризици од интензивног и дуготрајног коришћења мобилних телефона и препоруке Светске здравствене организације. Безбедност од RF и микроталасног зрачења у радном окружењу. Мерни методи за контролу  RF и микроталасног зрачења.                                                                                                                                             

Пројектовање и развој софтвера

Појам и потреба за софтверским инжењерством. Модели развоја софтвера. Софтверски процеси. Агилни развој софтвера. Основне активности у управљању софтверским пројектима. Методе инжењеринга захтева. Основе UML обједињеног језика за моделовање. Архитектуре софтвера. Пројектовање софтвера коришћењем пројектних образаца. Принципи реализације софтвера. Валидација и верификација. Систематско тестирање софтвера.


Мобилни системи и сервиси

Увод у мобилне системе и сервисе. Мобилни рачунарско/комуникациони уређаји, паметни телефони, таблети. Бежичне мреже и протоколи. Оперативни системи, middleware платформе и програмска окружења за развој мобилних апликација и сервиса. Архитектура и пројектовање мобилних апликација и сервиса. Мобилне Wеб апликације и Mobile 2.0. Кориснички интерфејси мобилних апликација и сервиса. Управљање подацима у мобилним апликацијама и мобилне базе података. Мобилна сигурност. Мобилна размена порука. Мобилно позиционирање. Локационо-засновани и контекстно-свесни сервиси. Савремене апликације: мобилно пословање, интелигентни транспортни системи, туристички водичи, мобилна здравствена заштита, мобилне игре, управљање ванредним ситуацијама, итд.


Аудио и видео техника

Основни појмови аудиотехнике. Аудио сигнали и системи. Звучно поље као улаз аудио система. Чуло слуха као излаз аудио система. Субјективни ефекти звука. Аудио уређаји. Студијска аудио опрема. Микрофонски концепт. 3Д звук. Обрада аудио сигнала.  Репродукција звука. Аудио компресија и стандарди. Видео - основни помови, анализа кретања, просторна, временска и субјективна редунданса, видео формати и конверзија, скалабилност, стандарди видео компресије, контрола грешке у видео комуникацијама. Концепт ТВ центра, студијска и продукциона опрема. Аудио-видео синхронизација. Миксери аудио и видео сигнала. Монтажа. Дигитални интерфејси.


Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама

Простирање сигнала по више путева. Ефекат сенке. Карактеристике сигнала у присуству фединга и ефекта сенке. Диверзити технике. Врсте комбиновања. Перформансе система у присуству фединга.


Компресија сигнала

Компресија без губитака. Компресија заснована на Хафмановом и аритметичком кодовању. Лемпел-Зивови кодови. Компресија са губицима. Скаларна и векторска квантизација. Компресија заснована на трансформационом кодовању. Компресија заснована на wavelets трансформацији. Компресија аудио и говорног сигнала. Компресија видео сигнала.


Аудиотехника   

 Основни појмови аудиотехнике. Информационо поље звука. Аналогни и дигитални аудио сигнали. Карактеристике и стандарди аудио сигнала. Звучно поље као улаз аудио система. Чуло слуха као излаз аудио система. Субјективни ефекти звука. Аудиометрија. Аудио компоненте и системи. Микрофонски концепт. Технике снимања звука. Утицај простора у коме се врши снимање (студијски и режијски простор). Просторност звучне слике. Аудио уређаји (аналогни и дигитални – миксете, снимачи, репродуктори, процесори). Повезивање и напајање уређаја. Репродукција звука. Излазно акустичко окружење. Основе обраде аудио сигнала. Мера квалитета аудио сигнала.              

 

Детаљна књига предмета са предметним наставницима и сарадницима: Књига предмета

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89