Font size

Предмети на модулу Управљање системима

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

 

Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.

 

Листу свих предмета на модулу Управљање системима, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

 

II ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

I I I

2ОЕУ3О01

Електрична кола

2+2+0

6

2ОЕУ3О02

Основи електронике

3+2+1

6

2ОЕУ3О03

Метрологија електричних величина

2+1+2

6

2ОЕУ3О04

Математика 3

3+2+0

6

2ОЕУ3О05

Основе објектно-оријентисаног програмирања

2+2+1

6

IV

2ОЕУ4О01

Дигитална електроника

2+2+1

6

2ОЕУ4О02

Организација рачунарских система

2+2+1

6

2ОЕУ4О03

Моделирање и симулација динамичких система

2+1+1

6

2ОЕУ4О04

Линеарни системи аутоматског управљања

2+2+1

7

Изборни блок 1  (1)

2ОЕУ4А01

Математички методи

2+2+0

5

2ОЕУ4А02

Математичке основе теорије система

2+2+0

5

 

III ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

V

2ОЕУ5О01

Електронска мерења

2+1+1

6

2ОЕУ5О02

Управљање процесима

2+2+0

5

2ОЕУ5О03

Енглески језик 1

2+0+0

3

Изборни блок 2  (1)

2ОЕУ5А01

Дигитални системи аутоматског управљања

2+2+1

6

2ОЕУ5А02

Системи аутоматског управљања

2+2+1

6

Изборни блок 3  (1)

2ОЕУ5Б01

Мехатроника

2+2+1

5

2ОЕУ5Б02

Идентификација система

2+2+1

5

Изборни блок 4  (1)

2ОЕУ5Ц01

 Web програмирање

2+2+1

5

2ОЕУ5Ц02

 Електромеханичко претварање енергије

2+2+1

5

2ОЕУ5Ц03

 Обновљиви извори енергије

2+2+1

5

2ОЕУ5Ц04

 РФ електроника

2+2+1

5

2ОЕУ5Ц05

 Медицинска електроника

2+2+1

5

2ОЕУ5Ц06

 Телекомуникације

2+2+1

5

2ОЕУ5Ц07

 Електромагнетика-oдабрана поглавља

2+2+0

5

VI

2ОЕУ6О01

Програмабилни логички контролери

2+1+1

6

2ОЕУ6О02

Микроконтролери и програмирање

2+2+1

6

2ОЕУ6О03

Енглески језик 2

2+0+0

3

Изборни блок 5  (1)

2ОЕУ6А01

Оптимално управљање

2+2+0

6

2ОЕУ6А02

Савремено управљање индустријским процесима

2+2+0

6

Изборни блок 6  (1)

2ОЕУ6Б01

Софтвер за симулацију динамичких система

2+2+1

6

2ОЕУ6Б02

Базе података

2+2+1

6

2ОЕУ6Б03

Сензори и претварачи

2+1+2

6

2ОЕУ6Б04

Мерења у медицини

2+1+1

6

2ОЕУ6Б05

Основи енергетске електронике

2+2+1

6

2ОЕУ6Б06

Дигитална обрада сигнала

3+1+1

6

2ОЕУ6Б07

Техника конверзије

2+2+1

6

2ОЕУ6Б08

Теорија информација и примене

2+2+1

6

2ОЕУ6Б09

Кабловски и оптички комуникациони системи

2+2+0

6

2ОЕУ6О04

Стручна пракса / тимски пројекат

0+0+0

3


IV ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

VII

2ОЕУ7О01

Динамика механизама и машина

2+2+0

5

2ОЕУ7О02

Пројектовање система аутоматског управљања

2+2+1

6

2ОЕУ7О03

Нелинеарни системи аутоматског управљања

2+2+0

5

2ОЕУ7О04

Мерење неелектричних величина

2+2+1

5

Изборни блок 7   (1)

2ОЕУ7А01

Серво системи

2+2+1

6

2ОЕУ7А02

Пројектовање и развој софтвера

2+2+1

6

2ОЕУ7А03

Електроенергетски претварачи

2+2+1

6

2ОЕУ7А04

Извори напона напајања

2+2+1

6

2ОЕУ7А05

Соларне компоненте и системи

2+1+2

6

2ОЕУ7А06

Аутоелектроника

2+2+1

6

2ОЕУ7А07

Електромоторни погони

2+2+1

6

Изборни блок 8  (1)

2ОЕУ7Б01

Пословне комуникације

2+0+0

3

2ОЕУ7Б02

Инжењерско образовање и одрживи развој

2+0+0

3

VIII

2ОЕУ8О01

Увод у роботику

2+2+0

5

2ОЕУ8О02

SCADA системи

2+2+1

5

2ОЕУ8О03

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

2+2+1

6

Изборни блок 9  (1)

2ОЕУ8А01

Управљачки системи у ауто-индустрији

2+2+0

6

2ОЕУ8А02

Микрорачунарски системи

2+2+1

6

2ОЕУ8А03

Увод у информационе системе

2+2+1

6

2ОЕУ8А04

Мерења у екологији

2+2+0

6

2ОЕУ8А05

Електронска мерна инструментација

2+1+1

6

2ОЕУ8А06

Мерење квалитета електричне енергије

2+1+1

6

2ОЕУ8А07

Дискретна математика

2+2+0

6

2ОЕУ8А08

Термовизија

2+2+1

6

2ОЕУ8А09

Системи за аквизицију података

2+2+1

6

2ОЕУ8А10

Модулационе технике

2+2+1

6

2ОЕУ8А11

Бежични комуникациони системи

2+2+1

6

2ОЕУ8А12

Инжењерска етика

2+0+0

6

2ОЕЗ8ЗР

Дипломски рад

0+0+0

8

 

Легенда:

П - предавања

В - вежбе

ДОН - други облици наставе

ЕСПБ - европски систем преноса и акумулације бодова

 

II година


Електрична кола

Основни елементи електричних кола са једним и два приступа. Граф протока сигнала. Анализа елетричних кола у прелазном режиму применом класичног поступка. Сложенопериодични устаљени режим. Анализа кола помоћу Лапласове и z-трансформације. Анализа и синтеза мрежа са два приступа. Анализа кола помоћу рачунара.


Основи електронике

Диоде и диодна кола. Биполарни транзистор, радна права и радна тачка. Модел биполарног транзистора. MOSFET транзистор, радна права и радна тачка. Модел MOSFET транзистора. Основни појачавачки степени са биполарним и MOSFET транзистором. Вишестепени појачавачи. Појачавач са директном спрегом. Диференцијални и операциони појачавач. Примена операционих појачавача. Негативна повратна спрега. Осцилатори. Појачавачи великих сигнала. Извори напона напајања.


Метрологија електричних величина

Основи теорије мерења - метрологије. Електричне величине и јединице мерења. Стандарди јединица мера ампера, ома и волта МКСА система (еталони и нормативи). Структурне шеме процеса мерења електричних величина. Методе мерења електричних величина. Обрада резултата мерења и мерна несигурност. Метролошке карактеристике електричних мерних средстава. Аналогни и дигитални мерни инструменти. Инструмент са кретним калемом. Проширење мерног опсега амперметра, волтметра и ом-метра. Мерни конвертори електричних величина. Осцилоскопи.


Математика 3

Редови. Бројни и функционални редови. Fourieroви редови. Обичне диференцијалне једначине. Диференцијалне једначине првог реда. Линеарне диференцијалне једначине другог реда. Линеарне диференцне једначине другог реда. Реалне функције више реалних променљивих. Граничне вредности. Парцијални изводи и диференцијали. Екстремне вредности. Интеграли. Криволинијски, двојни, тројни, површински интеграли. Теорија поља. Просторни изводи. Циркулација и флукс. Врсте векторских поља. Комплексна анализа. Комплексне функције. Cauchy--Riemannови услови. Комплексна интеграција. Рачун остатака. Laplaceова трансформација. Дефиниција, особине и примена. Fourierова трансформација. Дефиниција, особине и примена. Дискретна  Fourierова трансформација (DFT).


Основе објектно-оријентисаног програмирања

Карактеристике објектно-оријентисане техника програмирања. Представљање система мрежом објеката који међусобно интерагују. Класе и објекти. Право приступа члановима класе. Статички чланови класе. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Наслеђивање. Полиморфизам. Апстрактне класе. Улазни и излазни токови података. Пријављивање и обрада изузетака. Генеричке функције и класе. Простори имена.


Дигитална електроника

Основна логичка кола и њихове основне карактеристике. Кола са контролом стања високе импендансе на излазу. BUS HOLD коло. Комбинациона кола: кодер; приоритетни кодер; декодер; мултиплексери; демултиплексери; компаратор бинарних бројева. Секвенцијална кола: SR и D latch кола; SR, D, JK, T флип-флопови. Регистри: стационарни; померачки; бројачки. Примена регистара. Статичка меморија - RAM. 2D и 3D архитектура меморија. Статичке меморије са више портова. Асоцијативна меморија. Формирање већих меморијских простора. Динамичка меморија (основна ћелија, блоковска структура, секвенце рада). Синхрони динамички меморијски модули. Полупроводничке меморије: ROM. EEPROM и FLASH. Архитектуре FLASH меморија. Блок структура USB FLASH уређаја. NVRAM и RAM са BACUP батеријом. FRAM. Програмабилна кола: PLA, PAL, PLD, FPGA. Аритметичка кола. Потпуни сабирач. Системи за сабирање и одузимање. Јединица за предвиђање преноса (CLA). Акумулациони сабирач. Аритметичко логичка јединица (ALU). Множачи и делитељи бинарних бројева. Основи D/A и A/D конверзије.


Организација рачунарских система

Преглед основних компоненти рачунарских система. Организација рачунарског система. Процесор. Меморијски подсистем. Магистрале. Улазно/излазни (У/И) подсистем. Структура процесора и његове функције. Регистарски скуп. Фазе извршења инструкција. Аритметичко-логичка јединица. Меморијски модел рачунара. Систем прекида. Програмски модел микропроцесора. Процедуре, пренос параметара. Прекидни програми. Организација улаза/излаза.


Моделирање и симулација динамичких система

Појам модела динамичког система. Класификација модела. Принципи формирања математичких модела. Врсте математичких модела. Примери математичких модела. Формирање математичких модела механичких, хидрауличких, термичких, хемијских и технолошких процеса.  Математичко моделирање поремећаја. Моделирање индустријских система. Моделирање у аутомобилској индустрији. Графичке технике моделирања. Бонд графови и њихова примена. Технике валидизације и верификације модела. Методи  симулације. Формирање симулационих модела. Средства за симулацију. Математичка подлога дигиталне симулације. Симулација система са расподељеним параметрима. Симулација система са дисконтинуитетима. Грешке при симулацији и методи за њихово превазилажење. Примена симулације у идентификацији, пројектовању и оптимизацији САУ.  Симулација у реалном времену. Симулација сложених система.


Линеарни системи аутоматског управљања

Предавања у оквиру следећих области: Дефиниција, значај и примери линеарних система аутоматског управљања (САУ). Компоненте линеарних САУ. Математички модели, карактеристике и одзиви елемената и система. Значај повратне спреге. Структурни блок дијаграми САУ. Концепција простора стања и особине система. Стабилност линеарних САУ. Оцена квалитета понашања линеарних САУ и критеријуми за синтезу. Класичне методе анализе и синтезе САУ.


Математички методи

Нумеричко решавање система линеарних једначина. Директни и итеративни методи. Сопствене вредности матрица. Нелинеарне једначине. Системи нелинеарних једначина.  Интерполација и апроксимација. Нумеричко диференцирање. Нумеричка интеграција. Нумеричко решавање ОДЈ. Нумеричко решавање ПДЈ.


Математичке основе теорије система

Линеарна алгебра. Преглед матричног рачуна. Системи линеарних једначина. Линеарна зависност. Сингуларне вредности матрица. Норме матрица и вектора. Ранг и дефинитност матрице. SVD декомпозиција. Диференцијалне једначине. Системи линеарних ДЈ првог реда. Фазни простор. Хомогени линеарни системи са константним коефицијентима. Комплексне сопствене вредности. Нехомогени линеарни системи. Нелинеарне диференцијалне једначине и стабилност. Периодична решења и гранични циклуси. Диференцне једначине. Низ и рекурентне релације. Линеарна диференцна једначина првог реда. Нелинеарне диференцне једначине. Диофантова једначина. Рационалне функције. Хурвиц и Шур стабилне рационалне функције. Диофантова једначина две променљиве. Безуова једначина. Еуклидов алгоритам. Операторски рачун. Лапласова трансформација. Дескретна Лапасова трансформација. Фуријеова трансформација. Z-трансформација. Елементи интервалне аритематике.


III година


Електронска мерења

Општа класификација и карактеристике мерних система. Мерне методе и технике калибрације мерила. Грешке мерења мерних система. Метролошки систем и следивост. Извори мерних сигнала. Испитивање и регистровање облика сигнала. Мерење напона, струје и снаге. Мерење фреквенције, фазе и временског интервала. Мерење карактеристика сигнала и система. Мерење импедансе, параметара електронских кола и полупроводничких компонената. Информационе технологије у мерној инструментацији. Виртуелна инструментација и визуелизација мерних процеса. Интерфејс системи. Мерно-информациони системи.


Управљање процесима

Општи појмови о процесима. Врсте процеса. Особине процеса. Економски аспекти управљања процесима. Класични методи управљања. Програмско управљање. Секвенцијално управљање процесима. Примена рачунарске технике у управљању процесима. Управљачки рачунарски системи за рад у реалном времену. Примена микропроцесора и микрорачунара. Примена програмабилних логичких контролера. Примена рачунара у комплексној аутоматизацији процеса. Хијерархијско управљање процесима. Фази управљање процесима. Примена неуронских мрежа у управљању процесима. Примена генетичких алгоритама у управљању процесима. Управљање технолошким процесима у индустрији.


Енглески језик 1

Обрада језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Упознавање са стручном терминологијом, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и основним морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике.


Дигитални системи аутоматског управљања

Предавања у оквиру следећих области: Дигитални системи управљања - структура и компоненте. Елементи теорије дискретних сигнала. Процес одабирања и реконструкције сигнала. Трансформационе методе у анализи дискретних система. Функција дискретног преноса. Концепција простора стања у моделовању дискретних система аутоматског управљања. Стабилност дискретних система аутоматског управљања. Оцена квалитета понашања система у прелазном процесу и стационарном стању.


Системи аутоматског управљања

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Нелинеарни системи. Дискретни системи. Структура дигиталног система и процес одабирања. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза дискретних САУ. Примери нелинеарних система. Типичне нелинеарности и њихове карактеристике. Линеаризација нелинеарних система. Анализа система у фазној равни. Стабилност нелинеарних САУ. Оптимални системи. Критеријумаске функције. Пројектовање Калмановог регулатора. Калманов регулатор са унапред задатим степеном експоненцијалне стабилности. Подешавање полова мултиваријабилног система са повратном спрегом. Пројектовање опсервера. Симулација САУ. Примена симулације у анализи и синтези САУ. Софтвер за симулацију САУ.


Мехатроника

Примери мехатроничких система. Одзиви и понашање система. Обрада сигнала. Електронске и енергетске компоненте мехатроничких система. Механички системи. Динамика кретања. Сензори у мехатроници. Електромотори. Пнеуматски системи. Структура микропроцесорских система мехатронике. Повезивање елетромеханичких компоненти на PC. Управљање системима. Принцип повратне спреге. Контролери кретања. Програмабилни логички контролери. Примери пројектовања мехатроничких система. Интелигентни системи.


Идентификација система

Објекти идентификације и њихова класификација. Алгоритми идентификације. Конвергенција алгоритама идентификације. Активна идентификација. Градијентни методи идентификације. Једнодимензионални и вишедимензионални регресиони модели. Метод нелинеарне регресије. Итеративни методи идентификације. Методи пасивне идентификације. Планирање експеримента. Формирање оптималних алгоритама идентификације. Идентификација стохастичких процеса. Примена ортгоналних функција у идентификацији система. Идентификација фази система. Примена неуро мрежа у идентификацији. Методи за оцену квалитета идентификације. Софтвер за идентификацију.


Web програмирање

Web као мултимедијални сервис Интернета, HTTP протокол и HTML. Елементи HTML језика. CSS-Дефинисање и употреба стилова. Програмирање клијента (Елементи JavaScript језика). Интерактивне Web апликације. Програмирање сервера. (CGI, ASP, PHP). Вишеслојне Web апликације. Основне Јава технологије за Web  програмирање. Елементи XML-а  и његова примена.  Пресликаванје XML-а у HTML Web сервиси. AJAX технологија  и Web 2.0.


Електромеханичко претварање енергије

Основни закони и принципи електромеханичког претварања енергије. Магнетно и електрично коло електричних машина. Енергетски биланс опште машине. Једначина кретања. Електромагнетни моменат електричних машина. Примери једнопобудних и вишепобудних система. Принцип рада основних врста машина. Магнетна поља једносмерних и наизменичних машина. Магнетопобудне силе. Извођење намота електричних машина. Навојни сачиниоци. Електромоторне силе. Карактеристичне величине. Машине за једносмерну струју. Синхроне машине. Асинхроне машине. Енергетски трансформатори.


Обновљиви извори енергије

Увод  – енергија и околина, глобално снабдевање и употреба енергије, појам и врсте обновљивих извора енергије. Стање на светском тржишту и примери реализованих електрана у Србији. Енергија ветра: ресурси, коришћење енергије ветра, ветрогенератори, фарме ветрењача. Хидроенергија: ресурси, искоришћење снаге воде, процена расположиве енергије, врсте турбина и система, малехидроелектране (типови и конструкција). Геотермална енергија: врсте геотермалних извора (воде, топле стене, земља), ресурси, технологије и системи за експлоатацију. Биомаса: карактеристике, технологије и системи за коришћење биомасе, наменска производња биомасе за енергију, биохемијски процеси производње (етанол, биодизел и биогас). Нуклеарна енергија: процеси добијања нуклеарне енергије, нуклеарно гориво. Нове технологије: гориве ћелије, компримовани водоник. Складиштење енергије: акумулација хидроенергије, електрохемијско складиштење енергије (батерије), процес електролизе, акумулирана енергија компримованог водоника. Соларна енергија. Соларна термална и фотонапонска енергија. Врсте соларних ћелија и њихове основне електричне карактеристике. Моделирање и симулација процеса производње и електричних карактеристика соларних ћелија. Врсте и компоненте соларних фотонапонских система. Пројектовање самосталних, хибридних и мрежно повезаних соларних система.


РФ електроника

Принципи бежичног преноса података, архитектуре радио предајника и пријемника, осцилаторна кола, пасивни и активни елементи у РФ колима, трансмисионе линије, Смитова карта, S параметри, пројектовање малошумних  РФ појачавача, кола за прилагођење, пројектовање РФ филтара, осцилатори и ПЛЛ,  кола за промену фреквенције – мешачи,  РФ појачавачи снаге, амплитудска модулација, фреквенцијска модулација.


Медицинска електроника

Ћелија као извор биоелектричног потенцијала. Електрични проводни систем срца. Стандардни ЕКГ одводи.  Инструментациони појачавач. Нискошумни операциони појачавач. Пропусни опсег појачавача. Проблеми шумова и интерференција код аналогних кола. Филтрирање сигнала биопотенцијала (пројектовање ВФ филтара, конструкција активних и пасивних филтара, кола за пригушење хармоника). Детекција пејсмејкер импулса, кола за ограничавање нагиба сигнала. Хардвер за дигиталну обраду сигнала. Реализација дигиталних филтара. Поузданост и сигурност медицинских електронских уређаја. Пројектовање система напајања.


Телекомуникације

Пренос информација. Дигитализација сигнала. Основи модулационих техника. Пренос сигнала са проширеним спектром. Мултиплексни пренос сигнала. Основи компресије сигнала. Запис информација. Основи технике кодовања. Бежични комуникациони системи. Сателитске комуникације. Системи за глобално позиционирање (GPS).


Електромагнетика-oдабрана поглавља

Максвелове једначине у интегралном и диференцијалном облику. Максвелове једначине у комплексном домену. Електромагнетне особине средине. Гранични услови. Електростатика. Стационарно и временски променљиво електромагнетно поље. Аналитички методи за прорачун ЕМ поља – метод раздвајања променљивих, коришћење функција комплексне променљиве (конформно пресликавање). Нумерички методи за прорачун ЕМ поља - метод коначних разлика, метода коначних елемената (FEM), метода коначних разлика у временском домену (FDTD), метод еквивалентне електроде (ЕЕМ). Потенцијали електромагнетног поља у хомогеним срединама. Поинтингова теорема. Равански електромагнетни таласи (у вакууму, диелектрицима, несавршеним проводницима, феритима и слојевитим срединама). Поларизација поља. Простирање ЕМ таласа. Френелови коефицијенти. ТЕМ, ТЕ и ТМ вођени таласи. Електромагнетско зрачење и антене.


Програмабилни логички контролери

Увод у програмабилне логичке контролере (PLC). Улазно излазни уређаји. Обрада улазно-излазних сигнала. Програмирање програмабилних логичких контролера. Ледер дијаграми. Логичке функције. Примери. Компоненте PLC-а. Унутрашњи релеји. Тајмери. Бројачи. Шифт регистри. Обрада података. Фазе у развоју програма за PLC. Тестирање и отклањање грешака. Примена актуелних PLC система различитих произвођача (Сименс, Омрон, Мицубиши, Ален Бредли, Schnieder Electric). Пример примене PLC-а у управљању покретном траком у ауто индустрији.


Микроконтролери и програмирање

Увод. Подручја примене. Селекција микроконтролера (МК). Архитектура МК-а. Меморијски простори МК-а. Регистри МК-а. Програмски бројач, акумулатор, статусни регистар. Прекиди и њихово коришћење. Стек. Опције и специфичности МК-а. Стања МК-а. У-И портови МК-а. Тајмерски, комуникациони и А/Д и Д/А модули. Формат инструкција. Типови адресирања операнада. Сет инструкција МК-а. Развој и пројектовање апликације. Интегрисано развојно окружење. Асемблер и Ц. Тестирање и исправљање изворног кода. Симулација. Лоадовање програма у МК. Тестирање и емулација у колу. Повезивање сензора, дисплеја на МК. Реализација П, ПИ, ПИД алгоритама управљања. МК-ско управљање ДЦ и корачним мотором. ДСП МК-ом. Реализације са ниском потрошњом и повећаном поузданошћу.


Енглески језик 2

Обрада напредних језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Продубљивање знања о стручној терминологији, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике. Упознавање са основним принципима и врстама усмених и писаних комуникација за потребе електротехнике.


Оптимално управљање

Предавања у оквиру следећих области: Задаци оптимизације критеријумске функције без и са алгебарским ограничењем. Лагранжови мултипликатори и Хамилтонова функција. Класични прилази пројектовању континуалних и дигиталних система оптималног управљања. Потребни услови оптималности. Метод варијационог рачуна. Метод принципа максимума. Принцип оптималности и метод динамичког програмирања. Континуални линеарни квадратни оптимални регулатори стања. Принцип сепарације и пројектовање опсервера. Примери пројектовања.


Савремено управљање индустријским процесима

Основе неуронских мрежа. Класификација неуронских мрежа. Основна својства неуронских мрежа. Учење неуронских мрежа. Примена неуронских мрежа. Статичке и динамичке неуронске мреже. Алгоритми учења неуронских мрежа. Нерекурзивни алгоритми и рекурзивни алгоритми. Примена неуронских мрежа у идентификацији динамичких система. Алгоритми управљања базирани на неуронским мрежама. Генетички алгоритми. Минимизација циљне функције. Класификација поступака претраге и оптимизације. Оператори у генетичким алгоритмима (селекције, мутације, укрштања). Утицај параметара на понашање генетичког алгоритма. Фази управљање. Лингвистичке променљиве. Фази скупови. Фазификација. Механизам закључивања. Дефазификација. Takagi-Sugeno фази системи. Фази системи управљања. Примери  пројектовања и примене фази управљања у индустријским процесима. Предиктивно управљање. Основе. Предиктивно управљање код дискретних система. Предиктивно управљање код континуалних система. Имплементација система са предиктивним управљањем.


Софтвер за симулацију динамичких система

Историјски преглед развоја софтвера за симулацију. Симулациони софтвер оријентисан на моделе система у облику једначина. Симулациони алати оријентисани на блок дијаграме. Кориснички интерфејс симулационог окружења. Континуални линеарни системи и симулација. Дискретни системи и симулација. Симулација нелинеарних система. Системи са стохастичким параметрима. Monte Carlo симулација. Вештачка интелигенција и симулација. Симулациони софтвер намењен бонд граф моделима. Примена система базираних на знању у моделирању и симулацији. Квалитативно моделирање и симулација. Грешке при симулацији и методи за њихово превазилажење. Специјализован софтвер за симулацију одређених класа система. Моделирање и симулација у пракси.


Базе података

Увод у базе података: основни појмови (податак, информација, база података, систем за управљање базама података, систем база података, апликације над базом података), конвенционална обрада и обрада заснована на базама података, категоризација корисника база података, предности и недостаци, историјат развоја. Модели података: нивои апстракције код DBMSa, појам модела података и његове компоненте, концпетуално пројектовање базе података, (E)ER модел података, коцепти (E)ER модела и графичка нотација ((E)ER дијаграм), пројектовање базе података коришћењем (E)ER модела података. Релациони модел: концепти релационог модела, структурна и интегритетна компонента, шема релације, појава релације, кључ релације, спецификација ограничења, SQL DDL наредбе. Релациона алгебра: релациона алгебра, операције релационе алгебре – селекција, пројекција, спој и врсте спојева, унија, пресек, разлика, Декартов производ, упити релационе алгебре, примери упита. Функционалне зависности: дефиниција функционални зависности, правила извођења функционални зависности, затварач скупа функционалних зависности, затварач скупа атрибута, одређивање једног кључа шеме релације, налажење свих кључева. Анализа шеме релације: процес нализе и квалитет пројектоване шеме базе података, аномалије код лоше пројектованих база података, декомпозиција релација код нормализације и својства. Нормализација: сврха нормализације и нормалне форме, дефиниције и тест нормалних форми (прва, друга, трећа нормална форма и Boyce-Codd-ова нормална форма), поступак нормализације и примери из праксе. Увод у трансакциону обраду: појам трансакција, ACID својства трансакција, трансакције на нивоу DBMS-а и потенцијални проблеми код ажурурања, трансакције и опоравак базе података. Архитектура система база података, преглед: монолитни системи, вишекориснички, клијент-сервер системи, двослојне и трослојне ахитектуре, паралелни/дистрибуирани сервер база података, фрагментација података.


Сензори и претварачи

Информационо-процесни системи. Мерни и контролни системи.Претварачи. Дефиниција и подела сензора. Опште сензорске карактероистике и ограничења. Дефиниције параметара. Калибрација. Корекција грешке.Технологија израде. Поузданост. Сензори сигнала зрачења, механичких сигнал,топлотних сигнала, магнетних сигнала, хемијских сигнала, биолошких сигнала. Конструкције и принципи рада. Примене. Интелигентни сензори и претварачи. Функционални блокови. Микромеханички сенори, компоненте и системи. Функционални блокови. Интегрисани сензори на бази микроелектромеханичких (МЕМС) компонмената.


Мерења у медицини

Електромедицински мерни системи и њихове карактеристике. Појачавачи биопотенцијала и изолациони појачавачи. Електронски уређаји за регистровање и мерење биопотенцијала (електромиограф, електрокардиограф, електроенцефалограф,...). Мерење пулса, крвног притиска и протока крви. Мерење осталих величина на телу човека. Заштита пацијента од дејства електричне енергије.


Основи енергетске електронике

Увод у енергетску електронику. Електронске енергетске компоненте (диода, биполарни транзистор, тиристор, MOSFET, IGBT). Техника примене енергетских компонената (хлађење, заштита, групни рад компонената). Основна кола са диодама и тиристорима. Контролери наизменичног напона. Природна и принудна комутација. Извори једносмерног напона напајања (диодни исправљачи, тиристорски исправљачи).


Дигитална обрада сигнала

z трансформација. Инверзна z трансформација. Дискретна Фуријеова трансформација. Краткотрајна Фуријеова трансформација. Дискретне мреже. Линеарне диференцне једначине са константним коефицијентима. Блок дијаграм за представљање дискретних мрежа. Преносна функција дискретне мреже. Фреквенцијски одзив. Континуално дискретне трансформације. Трансформација извода. Импулсно инваријантна трансформација. Билинеарна трансформација. Нерекурзивни дигитални филтри. Мреже са линеарном фазном карактеристиком. Пројектовање нерекурзивних филтара. Прозорске функције. Пројектовање нерекурзивног филтра у фреквенцијском домену.  Хилбертов трансформатор.


Техника конверзије

Историјат развоја конвертора. Кодирање и квантизација. Теорија одмеравања. Грешке конвертора. Архитектура конвертора (АДЦ, ДАЦ, Сигма-Делта). Тестирање конвертора. Кола за спрегу. Референтни извори, генератори тактног сигнала, аналогни прекидачи и мултиплексери, кола за одмеравање и држање. Примери примене конвертора: Прецизно кондиционирање сигнала, Дигитални потенциометар, Дигитални аудио, Дигитални видео дисплеји, Софтверски радио, Директна дигитална синтеза.


Теорија информација и примене

Појам информације. Количина информација. Дискретни извори информација без меморије и са меморијом. Континуални извори информација. Статистичко кодовање. Крафтова и Макмиланова неједнакост. Компактни код. Прва Шенонова теорема. Ефикасност и редунданса кода. Хафменов и Лемпел-Зивов код. Дискретни модел телекомуникационог канала. Капацитет дискретног и континуалног канала. Аримото-Блахутов алгоритам. Хемингово растојање. Друга Шенонова теорема. Увод у заштитно кодовање. Линеарни блок кодови. Циклични кодови. Kонволуциони кодови. Витербијев алгоритам. BCJR (Bahl-Cocke-Jelinek-Raviv) алгоритам. Увод у криптологију.


Кабловски и оптички комуникациони системи

Историјат развоја кабловских и оптичких комуникационих система. Телекомуникациони каблови са металним проводницима. Оптички каблови. Спајање и настављање оптичких каблова. Кабловски системи. Хибридни оптичко-коаксијални системи. Пасивне оптоелектронске компоненте. Активне оптоелектронске компоненте. Oптички системи и мреже. Основни принципи структурног каблирања.


IV година


Динамика механизама и машина

Редукција система сила: главни вектор силе и главни момент. Услови равнотеже. Кинематика тачке: положај, коначне једначине кретања, брзина, убрзање, трајекторија, ходограф вектора брзине и убрзања. Кинематика крутог тела. Степени слободе. Угаона брзина и убрзање. Динамика материјалне тачке. Диференцијалне једначине кретања. Рад, енергија, трење, кретање у отпорној средини, осцилације. Динамика система. Опште теореме динамике, конзервативни и неконзервативни системи, потенцијал и потенцијална енергија. Динамика крутог тела. Теореме о количини кретања и о кинетичком моменту, везани координатни систем, диференцијалне једначине кретања крутог тела. Аналитичка механика. Механичке везе. Холономна и нехолономна ограничења, степени слободе механичког система са ограничењима, генералисане координате. Координате стања система. Динамика система са ограничењима. Принцип виртуелних померања. Једначине кретања у генералисаним координатама. Елементи теорије механизама. Кинематички парови. Кинематички ланци. Машина алатка и робот као кинематички ланци. Динамика механизама. Механика у техничким и биолошким системима. Механика склопова и уређаја од значаја за аутоматско управљање.


Пројектовање система аутоматског управљања

Предавања у оквиру следећих области: Општи принципи пројектовања система аутоматског управљања (САУ). Технички захтеви за регулационе системе и системе управљања. Одређивање динамике процеса. Пројектовање конвенционалних управљачких уређаја. Различите структуре PID контролера реализованих у аналогној и дигиталној техници и неке методе њиховог подешавања са примерима. Пројектовање система управљања са транспортним кашњењем и инваријантних на дејство поремећаја (Смитов предиктор и његова реализација, преносна компензација). Симулација пројектованог система помоћу рачунара.


Нелинеарни системи аутоматског управљања

Нелинеарни САУ. Појам, класификација и типичне нелинеарности САУ. Методе за анализу нелинеарних САУ. Стабилност нелинеарних САУ. Дефиниција стабилности, локална стабилност индиректна метода Љапунова (Lyapunov), стабилност при већим поремећајима - директна метода Љапунова, појам апсолутне стабилности САУ, Лурјеов (Lur'e) проблем, фреквенцијска метода Попова (Popov), стабилност процеса. Примери нелинеарних система. Системи са природним нелинеарностима, системи са намерно уведеним нелинеарностима (релејни системи; системи променљиве структуре), примери анализе и синтезе нелинеарних САУ.


Мерење неелектричних величина

Основне методе мерења, статичке и динамичке карактеристике. Мерење линеарних и угаоних помераја. Мерење убрзања и вибрација. Мерење силе и момента. Мерење притиска, нивоа и протока. Мерење температуре контактним и бесконтактним методама. Мерење влажности и pH вредности, тестирање и калибрација сензора и мерних претварача који се користе у аутомобилској индустрији.


Серво системи

Појам и дефиниција серво система. Типови и структуре сервосистема. Тачност рада. Преносна компензација. Методе естимације и компензације поремећаја. Пројектовање серво система у фреквенцијском домену уз примену фазних компензатора и ПИД регулатора. Дигитална имплементација управљачких алгоритама. Методе нумеричке интеграције. Дискретни еквиваленти линеарних аналогних регулатора и филтара. Реализације дигиталних регулатора и филтара. Дигитални сигнал процесори (ДСП) и њихова архитектура. Периферије ДСП неопходне за реализацију серво система.


Пројектовање и развој софтвера

Појам и потреба за софтверским инжењерством. Модели развоја софтвера. Софтверски процеси. Агилни развој софтвера. Основне активности у управљању софтверским пројектима. Методе инжењеринга захтева. Основе UML обједињеног језика за моделовање. Архитектуре софтвера. Пројектовање софтвера коришћењем пројектних образаца. Принципи реализације софтвера. Валидација и верификација. Систематско тестирање софтвера.

Е

лектроенергетски претварачи

Врсте енергетских претварача (AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC). Једносмерни претварачи (DC/DC). Једноквадрантни и вишеквандрантни претварачи. Начини реализације претварача. Тиристорски претварачи. Инвертори (DC/AC). Врсте инвертора. Напонски инвертори (једнофазни и вишефазни). Струјни инвертори. Резонантни инвертори. Наизменични претварачи (AC/AC). Циклоконвертори. Матрични претварачи. Примена претварача у напајању једносмерних и наизменичних мотора. Примена претварача у производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије.


Извори напона напајања

Врсте напајања. Линеарни извори напона напајања. Директни претварачи. Претварачи са изолацијом. Начини управљања код прекидачких извора. Системи напајања. Централизована и децентрализована напајања. Уземљивање система. Напонски баланс. Системи беспрекидног напајања (СБН). Елементи система. Батерије и акумулатори. Начини извођења. Начини регулације и управљања.

С

оларне компоненте и системи

Фотонапонски ефекат. Генерација носилаца наелектрисања услед апсорпције светлости. Апсорпција код директних и индиректних полупроводника. Соларне ћелије. Основни механизми конверзије енергије. Струјно-напонаска карактеристика, струја кратког споја, напон отвореног кола и ефикасност осветљеног идеалног, бесконачног p-n споја. Фотоструја, струја засићења и омска отпорност реалне соларне ћелије. Високо ефикасне соларне ћелије. Електрични и оптички губици. Структуре и процеси за производњу високо ефикасних соларних ћелија. Материјали и технологије за производњу Si соларних ћелија. Технологија Si соларних ћелија. Савремене технологије производње Si соларних ћелија. Нови материјали и трендови развоја соларних ћелија. Типови соларних ћелија. Соларне ћелије на кристалном Si, соларне ћелије са концентратором, бифацијалне и соларне ћелије са укпаним контактом, MIS, поликристалне, вишеслојне и танкослојне соларне ћелије. Танкослојне соларне ћелије на аморфном Si, Ga-As, Cd-Te, Cu-In-Se2. Анализа и карактеризација соларних ћелија. Струјно-напонска карактеристика, спектрални одзив и PCVD техника мерења. Моделирање и симулација соларних ћелија TCAD софтверским пакетима. Генерализовани PSPICE модел соларних ћелија. PV системи. Компоненте PV система. Врсте PV система. Самостални PV системи и PV системи прикључени на електричну мрежу. Примене PV система и њихова инсталација. Мали PV системи за напајање мобилних уређаја. Ефикасност и основне карактеристике PV система.


Аутоелектроника

Основни принципи рада аутомобила – физичка конфигурација, мотор, пренос снаге, вешање, системи за кочење и управљање. Системи за контролу и инструментација у аутомобилу – аналогни и дигитални системи, системи са отвореном и затвореном петљом. Микропроцесорска инструментација и контрола. Електронска контрола рада мотора. Сензори и актуатори у аутомобилу – МАФ, издувни гасови, позиција лептира, РПМ, температура мотора, температура ваздуха у усисној грани, МАП, притисак издувних гасова, брзина возила. Дигитални системи за контролу рада мотора – потрошња горива, ЕГР контрола, контрола рада вентила, електронско паљење. Контрола кретања возила, АБС систем, електронско вешање, електронско утрављање. Инструментација и телеметрија – комуникациони системи, интерфејси и стандарди. Дијагностика. Трендови развоја електронских система у аутомобилу.


Електромоторни погони

Значај електромоторних погона. Избор електричног мотора. Карактеристике погона са моторима једносмерне струје. Математички модели, статичке карактеристике, еквивалентна шема. Електрично кочење. Начини управљања. Комбиновано управљање: промена флукса и напона напајања. Примена претварачи у једносмерним погонима. Погони са асинхроним и синхроним моторима. Основне једначине. Утицај промене напона, промене параметара, и фреквенције. Електрично кочење. Струјно напајање. Статичке карактеристике. Примена претварача. Методе управљања.


Пословне комуникације

Основни елементи комуникација. Структура комуникативног процеса. Врсте комуникација. Комуникациони аспекти пословних односа. Основна правила и принципи у пословним преговорима. Техника вођења пословних преговора. Основна обележја пословних комуникација. Односи с јавношћу. Конференција за новинаре. Лидерство. Биографија. Пословни бонтон. Интерент и електронско пословање. Форме електронског пословања. Ризици и безбедности електронског пословања. Утицај интернета на обликовање и развој савременог друштва. Европски правни оквир за електронске комуникације. Правни и етички проблеми пословања на интернету. Заштита приватности.


Инжењерско образовање и одрживи развој

Порекло термина и историјски развој идеје о образовању. Образовање за инжењере у Србији. Појам савременог друштва. Технолошке промене, знање и појава нових материјала. Инжењеринг, инжењерска етика и важност етике у техници и друштву. Одрживи развој. Филозофија, принципи и пракса одрживог развоја. Визије и приступи одрживом развоју. Улога међународне заједнице у формирању „планетарне“ политике одрживог развоја. Светски форуми и стратешка документа о утврђивању приоритета, циљева и политика одрживог развоја на глобалном и локалном нивоу. Одрживи развој као алтернатива традиционалној политичкој и економској парадигми. Улога технологије у одрживом развоју. Одрживи развој и промена технологије. Зависност од технолошке промене, неуспех технолошких побољшања  и неуспех усвајања алтернативних технологија. Превентивно инжењерство и одрживи развој.  Инструменти за вођење еколошке политике. Европски програми, фондови и пројекти. Еколошке последице и научне технолошке револуције.


Увод у роботику

Геометрија робота. Модел кинематике робота. Диференцијална кинематике. Погонски системи робота. Електрични, хидраулички и пнеуматички погон. Системи за пренос погонског момента. Динамика робота. Модел динамике робота. Анализа моделираних и немоделираних ефеката. Симулација робота. Планирање трајекторија. Синтеза трајекторија у унутрашњим и спољашњим координатама. Сензори у роботици. Извршни органи робота. Управљање у унутрашњим координатама. Управљање у спољашњим координатама. Инверзно кинематичко и динамичко управљање. Управљање по позицији и сили. Интелигентно управљање. Планирање дејстава. Функционална архитектура управљачког система. Примена робота. Уводење робота у производњу. Услужни роботи. Аутоматски водена возила. Роботи у сервисним, медицинским и космичким применама.


SCADA системи

Увод у SCADA системе. Дефиниција и елементи SCADA система. Историја SCADA система. Системи за рад у реалном времену. Даљинско управљање. Комуникација са SCADA системом. Начини повезивања са SCADA-ом. Управљање SCADA-ом. Сензори, актуатори и повезивање. SCADA системи у ауто индустрији. SCADA кориснички интерфејс. Исплативост SCADA-е. Примена. Примери.


Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

Увод у рачунарске мерно-информационе системе. Основни блок дијаграми једноканалних и вишеканалних мерних система. Мултиплексирање мерних сигнала. Сензори и претварачи у модерним индустријским системима. Трендови развоја. Интегрисани и паметни сензори. Интелигентни мерни модули. Пренос мерног сигнала и података. Повезивање сензора, кола обраде сигнала. Двожични трансмитери. Методе и системи за побољшање односа сигнал/шум. Стандардни комуникациони интерфејси. Мерни уређаји за рад у експлозивној средини. Уземљавање и оклапање у аутомобилским мерним системима. Дистрибуирани мерно-информациони системи и Интернет повезивање. Примена телеметријских система у аутомобилима. Виртуелна инструментација и LabVIEW софтвер. Индустријски телеметријски системи. Приказивање, снимање и презентација мерних података.


Управљачки системи у ауто-индустрији

Упознавање са управљањем возилима и основама система управљачког инжењерства. Примена динамичких управљачких система. Помоћни системи у комерцијалним возилима. Пројектовање управљачких система за аутомобилске примене. Серво уређаји (EPS, EHPS). Интегрисано управљање возилом. Кочиони системи. Упознавање са системима проклизавања и њиховим управљањем (ESP, ЕSC, DSC, ABS). Напредни управљачки алгоритми пројектовани и примењени у аутомобилским апликацијама.


Микрорачунарски системи

Архитектуре микрорачунарских система. Магистрале микрорачунарских система. Архитектура микропроцесора. Програмски модели 16-битних и 32-битних микропроцесора. РИСЦ процесори. Начини организације улаза/излаза. Програмирани улаз/излаз. Систем прекида. Директан приступ меморији (ДМА). Паралелни У/И. Серијски У/И. Стандардни серијски интерфејси (РС 232ц, РС 485). Микрорачунар на чипу. Микроконтролери. Ембедед процесирање, карактеристике ембедед рачунара.


Увод у информационе системе

Увод: Кратак преглед примене информационих система, Информатика, Информационе технологије, Рачунарство.

Основни концепти информационих система: Појам информације и податка, Структуирање информација, Обрада и пренос података и информација, Комуникација, Интеракција, Знање, Модел система, Пословни, економски, информациони, и други системи. Информационе и комуникационе технологије: Рачунарски хардвер (), Рачунарски софтвер (оперативни системи, програмски језици, базе података), Рачунарске мреже (ИСО/ОСИ модел, типови рачунарских мрежа, хардвер рачунарских мрежа, протоколи и сервиси рачунарских мрежа), Интернет и Интранет (апликације и протоколи). Организациони аспекти информационих система: Организација пословања, Пословна стратегија, Компетитивна предност, Управљање иновацијама, Пословна оправданост и значај информационог система ...

Управљање пројектима: Шта је то управљање пројектима, Животни циклус управљања пројектом, Агилне методологије за управљање пројектима. Методи анализе и пројектовања информационих система: Учесници у систему, Пословни мотиви за савремене информационе системе, Технолошки мотиви за савремене информационе системе, Упрошћени модел развоја система, Основни градивни блокови информационих система. Технолошке компоненте информационих система: Базе података, Магацини података, Вишеслојне архитектуре система, Интернет и Интранет системи, Комуникационе магистрале у систему, Структуирани и полу-структуирани извори података. Анализа изводљивости и предлог системског решења: Анализа изводљивости, Тестирање изводљивости, Анализа односа цена-добитак, Анализа изводљивости кандидат решења, Предлог системског решења.


Мерења у екологији

Систем квалитета радне и животне средине. Еколошки системи. Извори штетности у животној, радној и индустријској околини. Мерење физичких и хемијских параметара воде, ваздуха и тла. Савремени мерни претварачи и сензори. Анализа састава гасова и материје. Мерење зрачења и електромагнетских загађења. Буке и вибрације. Мерење микроклиматских параметара. Мерење метеоролошких параметара. Метеоролошки мерно-информациони системи. Мерни системи за еколошки мониторинг и прикупљање података.


Електронска мерна инструментација

Основне карактеристике отворених и затворених мерних система. Аналогно и дигитално процесирање мерних сигнала, мерна кола и системи. Извори мерних сигнала, генератори таласних облика и еталонских сигнала. Аналогни и дигитални осцилоскопи. Аналогни и дигитални инструменти за мерење напона, струје и отпорности. Инструментација за мерење фреквенције, фазе и временског интервала. Инструментација за мерење параметара електронских кола и карактеристика сигнала и система. Инструментација у процесној индустрији. Виртуелна инструментација и визуелизација мерних процеса. Мерно-информациони системи.


Мерење квалитета електричне енергије

Дефиниција појма квалитета електричне енeргије. Основни мерни параметри и поремећаји квалитета електричне енергије. Стандарди за мерење квалитета електричне енергије. Мерни уређаји и опрема за мерење квалитета електричне енергије. Методе и технике мерења параметара квалитета електричне енергије. Методе и опрема за тестирање уређаја за мерење квалитета електричне енергије. Решење аквизиционог система за тестирање уређаја за мерење квалитета електричне енергије на бази примене виртуелне инструментације и LabVIEW софтвера.


Дискретна математика

Математичка логика. Исказни рачун. Исказне формуле. Коегзистенција и логичке последице. Минимизација заграда и логичких везника. Нормалне форме. Скупови. Представљање. Операције са скуповима. Принцип суме. Принцип укључења-искључења. партитивни скуп. Разбијање скупа. Декартов производ. Принцип производа. Релације. Матрично представљање. Затварање релација. релација поретка и еквиваленције. Лексикографско уређење. Функције. Принципи ињекције, сирјекције, бијекције, комплемента. Дирихлеов принцип. Низови. Функције генератрисе. Рекурентни низови. Решавање линеарних рекурентних релација. Фибоначијеви, Каталанови и Стирлингови бројеви. Коначне разлике и суме. Перманент. Израчунавање и особине. Перманент матрица у специјалном облику. Системи различитих представника. Цели бројеви. Дељивост. НЗС и НЗД. Еуклидов алгоритам. Диофантове једначине. Модуларне једначине. Кинеска теорема о остацима. Ојлерова функција. Мала Фермаова теорема. Верижни разломци. Модуларна аритметика.


Термовизија

Увод у термовизију. Теорија инфрацрвеног зрачења. Детекција инфрацрвеног зрачења и мерење температуре. Уређаји за мерење температуре. Принцип рада и врсте термовизијских камера. Практични аспекти примене термовизијских камера. Примена термовизије за превентивно одржавање и испитивање у различитим областима. Обрада и анализа термовизијских слика.


Системи за аквизицију података

Дефиниција и основне структуре система за аквизицију података.Општи принципи мерења, домени података. Типови система за аквизицију. Основни градивни блокови система. Сензори и претварачи. Технике калибрације и линеаризације. Аналогни мултиплексери, Кондициониранје сигнала, АД и ДА конвертори и интерфијси. Кориснички интерфејси – тастатуре и дисплеји. Микроконтролери у системима за аквизицију података. Телеметрија.  Примери ДАС система. ДАС системи на бази ПЦ рачунара. Labview и виртуелна инструментација у аквизицији података.


Модулационе технике

Увод. Дигиталне модулације (FSK, PSK, MSK, ASK, QAM). Вишенивоске модулације. Модулације са псеудослучајним носиоцем. Псеудослучајне секвенце и њихове особине. Модулација са директном секвенцом (DS) и фреквенцијским скакањем (FH). Принципи синхронизације. Основни принципи  OFDM технике. Синхронизација и процена канала код  OFDM система.


Бежични комуникациони системи

Типови бежичних комуникационих система. Фреквенцијски план. Зрачење ЕМ таласа. Антене. Параметри антена. Простирање електромагнетних таласа кроз атмосферу. Фрисова трансмисиона једначина. Тропосферска рефракција. Рефлексија од тла. Ефекат дифракције и Френелова зона. Апсорбција и расејавање у атмосфери. Фединг – типови, узроци настанка, мере за ублажавање ове појаве на линку. Термички шум, еквивалентна температура шума, фактор шума. Микроталасни фиксни линкови. Буџет микроталасног линка. Простирање по вишеструком путу. Типични примери бежичних комуникационих система.


Инжењерска етика

Инжењеринг, инжењерска етика и важност етике у техници и друштву. Етичко образовање инжењера. Претпоставке инжењерске етике. Друштвене норме, морал и право. Етички аспект тимског рада. Етички кодекс и инжењерска морална пракса. Изграђивање етике инжењера и моралне одговорности. Теслина инжењерска етика. Етички кодекс чланова ИЕЕЕ.


Детаљна књига предмета са предметним наставницима и сарадницима: Књига предмета

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89