Font size

Предмети на модулу Електроенергетика

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

 

Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.

 

Листу свих предмета на модулу Електроенергетика, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи у наставку:

 

 

II ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

III

2ОЕП3О01

Електрична кола у електроенергетици

2+2+0

6

2ОЕП3О02

Математика 3

3+3+0

6

2ОЕП3О03

Основи електронике

3+2+1

6

2ОЕП3О04

Метрологија електричних величина

2+1+2

6

Изборни блок 1  (1)

2ОЕП3А01

Електромеханичко претварање енергије

2+2+1

6

2ОЕП3А02

Електротехнички материјали

2+2+1

6

IV

2ОЕП4О01

Трансформатори и машине једносмерне струје

3+2+1

7

2ОЕП4О02

Електричне инсталације и осветљење

2+2+1

6

2ОЕП4О03

Електромагнетика

3+2+0

6

Изборни блок 2  (1)

2ОЕП4А01

Дистрибутивне и индустријске мреже

2+2+0

6

2ОЕП4А02

Техничка механика

3+2+0

6

Изборни блок 3  (1)

2ОЕП4Б01

Мерења у електроенергетици

2+1+1

5

2ОЕП4Б02

Моделирање и симулација динамичких система

2+1+1

5

 

III ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

V

2ОЕП5О01

Енглески језик 1

2+0+0

3

2ОЕП5О02

Машине наизменичне струје

3+2+1

6

2ОЕП5О03

Пренос електричне енергије

3+2+0

6

2ОЕП5О04

Аутоматско управљање

2+2+1

5

Изборни блок 4  (1)

2ОЕП5А01

Електроенергетске компоненте

2+2+0

5

2ОЕП5А02

Електронска мерења

2+1+1

5

Изборни блок 5  (1)

2ОЕП5Б01

Квалитет електричне енергије

2+1+1

5

2ОЕП5Б02

Управљање процесима

2+2+0

5

VI

2ОЕП6О01

Енглески језик 2

2+0+0

3

2ОЕП6О02

Основи енергетске електронике

2+2+1

6

2ОЕП6О03

Електроенергетска постројења

2+2+1

6

2ОЕП6О04

Испитивање електричних машина

2+1+2

6

Изборни блок 6  (1)

2ОЕП6А01

Електроенергетска кабловска техника

2+2+0

6

2ОЕП6А02

Нумеричка анализа

2+2+0

6

2ОЕП6О05

Стручна пракса / тимски пројекат

0+0+0

3


IV ГОДИНА

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

VII

2ОЕП7О01

Електране

2+2+0

5

2ОЕП7О02

Електромоторни погони

2+2+1

6

2ОЕП7О03

Релејна заштита

2+2+1

6

Изборни блок 7  (1)

2ОЕП7А01

Електроенергетски претварачи

2+2+1

5

2ОЕП7А02

Електрична вуча и возила

2+2+1

5

Изборни блок 8  (1)

2ОЕП7Б01

Прелазни процеси у електричним машинама

2+1+2

5

2ОЕП7Б02

Системи аутоматског управљања

2+2+1

5

2ОЕП7Б03

Дистрибуирана производња електричне енергије

2+2+1

5

Изборни блок 9  (1)

2ОЕП7Ц01

Инжењерско образовање и одрживи развој

2+0+0

3

2ОЕП7Ц02

Пословне комуникације

2+0+0

3

VIII

2ОЕП8О01

Одабрана поглавља из електромоторних погона

2+2+1

6

2ОЕП8О02

Анализа електроенергетских мрежа

3+2+1

6

Изборни блок 10  (1)

2ОЕП8А01

Пројектовање електромоторних погона

2+0+3

5

2ОЕП8А02

Програмабилни логички контролери

2+1+1

5

2ОЕП8А03

Системи за управљање и надзор у индустрији

2+1+1

5

Изборни блок 11  (1)

2ОЕП8Б01

Уземљивачи

2+2+0

5

2ОЕП8Б02

Специјалне електричне машине

2+1+1

5

2ОЕП8Б03

Техника високог напона

2+2+0

5

2ОЕП8Б04

Индустријски системи за мерење и контролу

2+1+1

5

2ОЕЗ8ЗР

Дипломски рад

0+0+0

8


Легенда:

П - предавања

В - вежбе

ДОН - други облици наставе

ЕСПБ - европски систем преноса и акумулације бодова

 


II ГОДИНА

Електрична кола у електроенергетици

Основни елементи електричних кола. Зависни извори. Примена теорије графова на анализу електричних кола. Одзиви у електричним колима. Сложенопериодични устаљени режим. Резонанција. Анализа елетричних кола у прелазном режиму применом интегро-диференцијалних једначина. Анализа кола помоћу Лапласове и  Z-трансформације. Мреже са више приступних крајева. Параметри и везивање мрежа са два приступа. Анализа мрежа са расподељеним параметрима. Полифазна кола. Уравнотежена и неуравнотежена трофазна кола. Симетричне компоненте. Анализа кварова у трофазним мрежама. Анализа електричних кола помоћу рачунара.

 

Математика 3

Редови. Бројни и функционални редови. Fourieroви редови. Обичне диференцијалне једначине. Диференцијалне једначине првог реда. Линеарне диференцијалне једначине другог реда. Линеарне диференцне једначине другог реда. Реалне функције више реалних променљивих. Граничне вредности. Парцијални изводи и диференцијали. Екстремне вредности. Интеграли. Криволинијски, двојни, тројни, површински интеграли. Теорија поља. Просторни изводи. Циркулација и флукс. Врсте векторских поља. Комплексна анализа. Комплексне функције. Cauchy--Riemannови услови. Комплексна интеграција. Рачун остатака. Laplaceова трансформација. Дефиниција, особине и примена. Fourierова трансформација. Дефиниција, особине и примена. Дискретна  Fourierова трансформација (DFT).

 

Основи електронике

Диоде и диодна кола. Биполарни транзистор, радна права и радна тачка. Модел биполарног транзистора. MOSFET транзистор, радна права и радна тачка. Модел MOSFET транзистора. Основни појачавачки степени са биполарним и MOSFET транзистором. Вишестепени појачавачи. Појачавач са директном спрегом. Диференцијални и операциони појачавач. Примена операционих појачавача. Негативна повратна спрега. Осцилатори. Појачавачи великих сигнала. Извори напона напајања.

 

Метрологија електричних величина

Основи теорије мерења - метрологије. Електричне величине и јединице мерења. Стандарди јединица мера ампера, ома и волта МКСА система (еталони и нормативи). Структурне шеме процеса мерења електричних величина. Методе мерења електричних величина. Обрада резултата мерења и мерна несигурност. Метролошке карактеристике електричних мерних средстава. Аналогни и дигитални мерни инструменти. Инструмент са кретним калемом. Проширење мерног опсега амперметра, волтметра и ом-метра. Мерни конвертори електричних величина. Осцилоскопи.

 

Електромеханичко претварање енергије

Основни закони и принципи електромеханичког претварања енергије. Магнетно и електрично коло електричних машина. Енергетски биланс опште машине. Једначина кретања. Електромагнетни моменат електричних машина. Примери једнопобудних и вишепобудних система. Принцип рада основних врста машина. Магнетна поља једносмерних и наизменичних машина. Магнетопобудне силе. Извођење намота електричних машина. Навојни сачиниоци. Електромоторне силе. Карактеристичне величине. Машине за једносмерну струју. Синхроне машине. Асинхроне машине. Енергетски трансформатори.

 

Електротехнички материјали

Увод у науку о материјалима. Прогноза својстава материјала. Основе физике материјала. Структура, својство и технологија материјала .Електронска структура. Методе карактеризације материјала. Симетрија у чврстим телима у природи.Фрактали.Фазни дијаграми. Термодинамички процеси. Проводни материјали за енергетику. Полупроводнички материјали и технологије.Електронска керамика.Фероелектрочни материјали. Диелектрични материјали. Магнетни материјали. Интелегентни материјали за сензоре и претвараче. Примена електронских материјала у електронским компонентама за енергетику.

 

Трансформатори и машине једносмерне струје

Конструкција и принцип рада трансформатора. Магнетско коло. Једнофазни трансформатори. Еквивалентно коло. Параметри. Губици снаге и степен искоришћења. Огледи празног хода и кратког споја. Групе спрега. Паралелан рад трансформатора. Аутотрансформатори. Специјални трансформатори. Топлотни проблеми. Несиметрични режими рада. Прелазни процеси. Основе пројектовања трансформатора. Одржавање и испитивање. Једносмерне машине. Основни принципи рада и једначине. Подела. Еквивалентне шеме. Моторни и генераторски режим рада. Једначина баланса снага и губици.

 

Електричне инсталације и осветљење

Конструкција и принцип рада трансформатора. Магнетско коло. Једнофазни трансформатори. Еквивалентно коло. Параметри. Губици снаге и степен искоришћења. Огледи празног хода и кратког споја. Групе спрега. Паралелан рад трансформатора. Аутотрансформатори. Специјални трансформатори. Топлотни проблеми. Несиметрични режими рада. Прелазни процеси. Основе пројектовања трансформатора. Одржавање и испитивање. Једносмерне машине. Основни принципи рада и једначине. Подела. Еквивалентне шеме. Моторни и генераторски режим рада. Једначина баланса снага и губици.

 

Електромагнетика

Електромагнетно поље. Максвелове једначине у интегралном и локалном облику. Електромагнетне особине средина. Гранични услови. Потенцијали електромаагнетног поља. Таласна једначина. Једначина континуитета. Подела електромагнетних проблема у погледу временске зависности. Поинтингова теорема. Теорема суперпозиције. Квазистационарна теорија ликова за проводно и диелектрично огледало. Електродни системи и њихови параметри. Метод средњих потенцијала. Метод процене. Стационарно струјно поље. Теорема лика у равном огледалу коначне проводности. Примери уземљивачких система. Статичко електромагнетно поље. Квазистационарна теорија ликова за раздвојну површину две средине различитих магнетних пропустљивости, односно специфичних проводности. Прорачун сталних магнета. Енергија електростатичког поља. Енергија квазистационарног магнетног поља. Нојманов образац, коефицијент унутрашње, спољашње, динамичке и статичке индуктивности. Делимичне капацитивности и коефицијенти индуктивности трофазног вода. Површински ефекат у проводницима кружног попречног пресека.

 

Дистрибутивне и индустријске мреже

Карактеристике потрошње електричне енергије. Конфигурације дистрибутивних мрежа. Конфигурације индустријских мрежа. Прогноза потрошње електричне енергије и снаге. Прорачун токова снага и напонских прилика у дистрибутивним мрежама. Реконфигурација дистрибутивних мрежа. Губици електричне енергије. Поузданост и сигурност дистрибутивних мрежа. Техничко економски аспекти дистрибутивних мрежа. Термички аспекти оптерећивања елемената мреже. Показатељи квалитета електричне енергије. Компензација реактивне снаге. Регулација напона. Дистрибуирана производња електричне енергије.

 

Техничка механика

Равнотежа раванског и просторног система сила. Тежишта линија површина и тела. Моменти инерције равних површина. Анализа основних врста напрезања.  Статички неодређени носачи. Брзина и убрзање тачке. Динамика тачке и и основни закони динамике тачке и тела. Математички модели неких конкретних електромеханичких система.

 

Мерења у електроенергетици

Основе електронских мерних инструмената, мерење периоде, фреквенције и фазе. Аналогно дигитални конвертори. Изолација и уземљење у мерним системима. Мерење великих струја и напона. Мерни трансформатори. Мерење снаге и енергије. Мерење у трофазним системима. Мерење квалитета електричне енергије, виртуелни инструменти у енергетици. Мерење неелектричних величина, температуре, силе, положаја, угаоне брзине и момената силе.

 

Моделирање и симулација динамичких система

Појам модела динамичког система. Класификација модела. Принципи формирања математичких модела. Врсте математичких модела. Примери математичких модела. Формирање математичких модела механичких, хидрауличких, термичких, хемијских и технолошких процеса.  Математичко моделирање поремећаја. Моделирање индустријских система. Моделирање у аутомобилској индустрији. Графичке технике моделирања. Бонд графови и њихова примена. Технике валидизације и верификације модела. Методи  симулације. Формирање симулационих модела. Средства за симулацију. Математичка подлога дигиталне симулације. Симулација система са расподељеним параметрима. Симулација система са дисконтинуитетима. Грешке при симулацији и методи за њихово превазилажење. Примена симулације у идентификацији, пројектовању и оптимизацији САУ.  Симулација у реалном времену. Симулација сложених система.

 

III ГОДИНА

Енглески језик 1

Обрада језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Упознавање са стручном терминологијом, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и основним морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике.

 

Машине наизменичне струје

Елементи конструкције и подела асинхроних машина. Принцип рада. Енергетски биланс. Режими рада. Физичка слика и векторски дијаграм. Еквивалентна шема. Израз за електромагнетни момент и механичка карактеристика. Стабилност рада. Утицај промене параметара и услова напајања. Двобрзински АМ. Компензација реактивне снаге АМ. Елементи конструкције и подела синхроних машина. Режими рада. Реакција индукта. Векторски дијаграми. Анализа рада. Изрази за активну и реактивну снагу. Регулација активне и реактивне снаге. Стабилност рада. Паралелан рад. Радне карактеристике синхроних машина. Специјални режими рада.

 

Пренос електричне енергије

Електроенергетски систем (ЕЕС). Вод као елемент ЕЕС. Механички прорачун надземних водова. Електрични параметри водова. Преносне једначине вода. Заменске шеме вода. Прорачун устаљених режима водова. Биланс активних и реактивних снага. Трансформатор као елемент ЕЕС. Параметри заменске шеме. Свођење параметра. Синхрони генератор као елемент ЕЕС. Основни параметри. Векторски дијаграми. Рад генератора у нормалном режиму. Погонска карта. Кратки спојеви у електричним мрежама. Симетричне компоненте. Директни, инверзни и нулти параметри елемената ЕЕС. Струје и напони за време квара. Уземљење неутралне тачке електроенергетских мрежа.

 

Аутоматско управљање

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Подела САУ. Моделирање компоненти линеарних и дигиталних САУ. Структура САУ. Структурни блок дијаграми система управљања. Анализа линеарних система у временском, фреквентном и комплексном домену. Стабилност система. Методе за анализу стабилности у фреквентном и комплексном домену. Оцена квалитета понашања система и критеријуми за синтезу. Синтеза континуалних САУ. Анализа дигиталних САУ. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза дискретних САУ. Рачунарска симулација САУ. Индустријски контролери. Пројектовање и подешавање индустријских PID контролера. Примери архитектуре и примена савремених САУ.

 

Електроенергетске компоненте

Класификација електроенергетских компоненти. Струја кратког споја. Електродинамичка напрезања. Електродинамичке силе код монофазних и трофазних система. Термичка оптерећења. Устаљени режим загревања. Загревање у режиму кратког споја. Основни појмови о електричном луку. Карактеристике лука наизменичне струје. Начини гашења електричног лука. Комутациони пренапони. Прекидање струја кратких спојева. Контакти. Врсте и конструктивне карактеристике високонапонске опреме: прекидачи, растављачи, осигурачи, отпорници, пригучнице, кондензатори, одводници пренапона.

 

Електронска мерења

Општа класификација и карактеристике мерних система. Мерне методе и технике калибрације мерила. Грешке мерења мерних система. Метролошки систем и следивост. Извори мерних сигнала. Испитивање и регистровање облика сигнала. Мерење напона, струје и снаге. Мерење фреквенције, фазе и временског интервала. Мерење карактеристика сигнала и система. Мерење импедансе, параметара електронских кола и полупроводничких компонената. Информационе технологије у мерној инструментацији. Виртуелна инструментација и визуелизација мерних процеса. Интерфејс системи. Мерно-информациони системи.

 

Квалитет електричне енергије

Квалитет електричне енергије у савременим електроенергетским системима. Чиниоци квалитета напона: варијације напона, варијације фреквенције, несиметрија. транзијенти, пропади, прескоци напона, краткотрајни прекиди напајања, пренапони, поднапони, прекиди напајања, хармоници, интерхармоници, урези, фликер и шум. Утицај дистрибуиране производње на квалитет електричне енергије. Штете услед нарушеног квалитета напона. Мере за одржавање жељеног квалитета напона. Стандарди везани за квалитет електричне енергије.

 

Управљање процесима

Општи појмови о процесима. Врсте процеса. Особине процеса. Економски аспекти управљања процесима. Класични методи управљања. Програмско управљање. Секвенцијално управљање процесима. Примена рачунарске технике у управљању процесима. Управљачки рачунарски системи за рад у реалном времену. Примена микропроцесора и микрорачунара. Примена програмабилних логичких контролера. Примена рачунара у комплексној аутоматизацији процеса. Хијерархијско управљање процесима. Фази управљање процесима. Примена неуронских мрежа у управљању процесима. Примена генетичких алгоритама у управљању процесима. Управљање технолошким процесима у индустрији.

 

Енглески језик 2

Обрада напредних језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Продубљивање знања о стручној терминологији, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике. Упознавање са основним принципима и врстама усмених и писаних комуникација за потребе електротехнике.

 

Основи енергетске електронике

Увод у енергетску електронику. Електронске енергетске компоненте (диода, биполарни транзистор, тиристор, MOSFET, IGBT). Техника примене енергетских компонената (хлађење, заштита, групни рад компонената). Основна кола са диодама и тиристорима. Контролери наизменичног напона. Природна и принудна комутација. Извори једносмерног напона напајања (диодни исправљачи, тиристорски исправљачи).

 

Електроенергетска постројења

Трансформатор као елемент постројења. Економски аспекти експлоатације трансформатора. Загревање трансформатора. Избор трансформатора. Временски ток струје кратког споја, наизменична и једносмерна компонента. Карактеристичне вредности струја кратких спојева. Критични услови за избор опреме. Топлотни и механички прорачун елемената постројења. Избор и провера елемената и опреме постројења. Основне и помоћне шеме електричних постројења. Дистрибутивне ТС ВН/СН и СН/НН. Диспозиција постројења. Уземљење постројења.

 

Испитивање електричних машина

Класификација испитивања електричних машина. Програм испитивања трансформатора, машина једносмерне струје, асинхроних машина и синхроних машина. Мерење отпорности намотajа и изолације. Испитивање изолације доведеним и индукованим напоном. Директне и рекуперационе методе за оптерећивање електричних машина. Мерење брзине и момента. Огледи загревања. Мерење температуре намотаја. Испитивања асинхроних машина у празном ходу и кратком споју. Одређивање полазних карактеристика и променљивих параметара еквивалентне шеме. Раздвајање губитака снаге. Испитивања синхроних машина у празном ходу и кратком споју. Одређивање реактанси синхроне машине. Огледи залетања, заустављања и витлања.

 

Електроенергетска кабловска техника

Конструктивни елементи и врсте електроенергетских каблова. Електрично поље кабла. Електрични параметри кабла. Губици снаге код каблова. Струјна оптеретљивост каблова. Утицај средине на струјну оптеретљивост каблова. Струјна оптеретљивост при кратком споју. Кабловске завршнице и спојнице. Полагање каблова. Испитивање каблова. Одређивање места квара на каблу.

 

Нумеричка анализа

Системи линеарних једначина. Gaussов метод елиминације. LR факторизација. Метод просте итерације ( са Gauss--Seidelовим приступом). Инверзија матрице. Сопствене вредности и сопствени вектори. Степени метод. Нелинеарне једначине. Newtonов метод. Метод сечице. Системи нелинеарних једначина. Метод Newton--Канторовича. Aлгебарске једначине. Bernoulliев метод. Weierstrassов метод. Gauss--Seidelов приступ. Апроксимација функција. Интерполација. Средње--квадратна апроксимација. Интеграција. Newton--Cotesове квадратуре. Композитне квадратуре. Gaussове квадратуре. Диференцијалне једначине. Eulerов метод. Вишекорачни методи. Метод Runge--Kuttа. Програм Mathematica.

 

IV ГОДИНА

Електране

Енергетски ресурси у свету и у Србији. Хидроелектране. Хидрауличка енергија и снага воде. Хидрауличке турбине. Типови хидроелектрана. Елементи хидроелектрана. Термоелектране. Основни појмови термодинамике. Елементи термоелектрана. Парне турбине. Нуклеарне електране. Термоелектране са гасним турбинама. Економски показатељи електрана. Соларни извори електричне енергије. Фотонапонски системи. Ветрогенератори. Везивање ветроагрегата на мрежу. Мале електране.

 

Електромоторни погони

Значај електромоторних погона. Избор електричног мотора. Карактеристике погона са моторима једносмерне струје. Математички модели, статичке карактеристике, еквивалентна шема. Електрично кочење. Начини управљања. Комбиновано управљање: промена флукса и напона напајања. Примена претварачи у једносмерним погонима. Погони са асинхроним и синхроним моторима. Основне једначине. Утицај промене напона, промене параметара, и фреквенције. Електрично кочење. Струјно напајање. Статичке карактеристике. Примена претварача. Методе управљања.

 

Релејна заштита

Заштитни релеји прве, друге и треће генерације. Заштита водова, генератора, трансформатора, сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Резервне заштите. Стандардно означавање заштитних функција.

 

Електроенергетски претварачи

Врсте енергетских претварача (AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC). Једносмерни претварачи (DC/DC). Једноквадрантни и вишеквандрантни претварачи. Начини реализације претварача. Тиристорски претварачи. Инвертори (DC/AC). Врсте инвертора. Напонски инвертори (једнофазни и вишефазни). Струјни инвертори. Резонантни инвертори. Наизменични претварачи (AC/AC). Циклоконвертори. Матрични претварачи. Примена претварача у напајању једносмерних и наизменичних мотора. Примена претварача у производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије.

 

Електрична вуча и возила

Основни појмови и принципи. Вучни и кочиони захтеви. Адхезија. Напајање и потрошња електричне енергије. Основни елементи вучних возила: електрични погон, трансформатори и претварачи, регулација и трансмисија. Вучни мотори: једносмерни, асинхрони, мотори са перманентним магнетима. Системи напајања - једносмерни и наизменични. Динамичко и регенеративнo кочење. Електрична возила: топологија и перформансе. Хибридна возила: серијски и паралелни хибриди, перформансе. Оптимизација потрошње.

 

Прелазни процеси у електричним машинама

Основни принципи анализе електромегнетно спрегнутих кола. Теороја референтних система. Симетрична трофазна асинхрона машина. Симетрична синхрона машина. Реактансе и временске константе синхроних и асинхроних машина. Линеаризоване једначине асинхроних и синхроних машина. Несиметричан режими асинхроних машина и синхроних машина. Режими рада и поремећаји који се јављају при експлоатацији електричних машина. Рачунарска симулација прелазних процеса у асинхроним и синхроним машинама. Прелазни процеса као основ за идентификацију параметара модела електричних машина.

 

Системи аутоматског управљања

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Нелинеарни системи. Дискретни системи. Структура дигиталног система и процес одабирања. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза дискретних САУ. Примери нелинеарних система. Типичне нелинеарности и њихове карактеристике. Линеаризација нелинеарних система. Анализа система у фазној равни. Стабилност нелинеарних САУ. Оптимални системи. Критеријумске функције. Пројектовање Калмановог регулатора. Калманов регулатор са унапред задатим степеном експоненцијалне стабилности. Подешавање полова мултиваријабилног система са повратном спрегом. Пројектовање опсервера. Симулација САУ. Примена симулације у анализи и синтези САУ. Софтвер за симулацију САУ.

 

Дистрибуирана производња електричне енергије

Принципи интеграције, врсте и типови дистрибуиране производње. Врсте хидроелектрана, ветрогенератора, фотонапонских система, горивних ћелија и система за складиштење енергије. Прикључење на мрежу: технологије, стандарди и утицај на мрежу.  Избор дозвољене снаге и параметера електране које се прикључују на мрежу.

 

Инжењерско образовање и одрживи развој

Порекло термина и историјски развој идеје о образовању. Образовање за инжењере у Србији. Појам савременог друштва. Технолошке промене, знање и појава нових материјала. Инжењеринг, инжењерска етика и важност етике у техници и друштву. Одрживи развој. Филозофија, принципи и пракса одрживог развоја. Визије и приступи одрживом развоју. Улога међународне заједнице у формирању „планетарне“ политике одрживог развоја. Светски форуми и стратешка документа о утврђивању приоритета, циљева и политика одрживог развоја на глобалном и локалном нивоу. Одрживи развој као алтернатива традиционалној политичкој и економској парадигми. Улога технологије у одрживом развоју. Одрживи развој и промена технологије. Зависност од технолошке промене, неуспех технолошких побољшања  и неуспех усвајања алтернативних технологија. Превентивно инжењерство и одрживи развој.  Инструменти за вођење еколошке политике. Европски програми, фондови и пројекти. Еколошке последице и научне технолошке револуције.

 

Пословне комуникације

Основни елементи комуникација. Структура комуникативног процеса. Врсте комуникација. Комуникациони аспекти пословних односа. Основна правила и принципи у пословним преговорима. Техника вођења пословних преговора. Основна обележја пословних комуникација. Односи с јавношћу. Конференција за новинаре. Лидерство. Биографија. Пословни бонтон. Интерент и електронско пословање. Форме електронског пословања. Ризици и безбедности електронског пословања. Утицај интернета на обликовање и развој савременог друштва. Европски правни оквир за електронске комуникације. Правни и етички проблеми пословања на интернету. Заштита приватности.

 

Одабрана поглавља из електромоторних погона

Mетоде за анализу динамичких стања, операторска метода и метода простора стања. Критеријум стабилности. Једносмерни погони са независном и редном побудом. Блок дијаграм модела. Преносна функција. Утицај промене појединих параметара на кретање полова система.  Динамичка стања у кочећим режимима рада. Линеаризовани модел. Погони са моторима за наизменичну струју. Трансформације и њихова примена у погонима са асинхроним и синхроним машинама. Динамичка еквивалентна шема. Идентификација и естимација параметара погона. Динамичка стања у кочећим режимима рада. Утицај актуатора на динамику погона. Напонско и струјно напајање. Скаларне и векторске методе управљања. Каскадни спојеви. Реализација.

 

Анализа електроенергетских мрежа

Преглед основних теорема електричних мрежа. Матрица адмитанси и матрица импеданси мреже. Прорачун симетричних радних стања мреже. Gaus-Seidell-ов и Newton-Raphson-ов посупак за прорачун токова снага. Прорачун струја кратких спојева. Симетричне компоненте. Матрични метод прорачуна струја кратких спојева. Критеријуми стабилности електроенергетских система. Стабилност при малим поремећајима. Модели вишемашинских система за анализу стабилности при малим поремећајима. Транзијентна стабилност. Основни појмови о напонској стабилности.

 

Пројектовање електромоторних погона

Пројектно планирање. Упознавање са националном и међунардоном законском и техничком регулативом. Означавање уређаја. Примена инжењерских софтвера у пројектовању електромоторних погона (ЕМП). Пројектовање енергетског дела ЕМП: прорачуни, заштита, избор опреме. Основна опрема за заштиту: осигурачи, прекидачи, релеји, функционална безбедност. Избор и пројектовање управљачког дела ЕМП: локално и удаљено управљање. Избор основних компоненти и топологије индустријских мрежа. Избор компоненти ПЛЦ система. Пројектовање сложених вишемоторних погона.

 

Програмабилни логички контролери

Увод у програмабилне логичке контролере (PLC). Улазно излазни уређаји. Обрада улазно-излазних сигнала. Програмирање програмабилних логичких контролера. Ледер дијаграми. Логичке функције. Примери. Компоненте PLC -а. Унутрашњи релеји. Тајмери. Бројачи. Шифт регистри. Обрада података. Фазе у развоју програма за PLC. Тестирање и отклањање грешака. Примена актуелних PLC система различитих произвођача (Сименс, Омрон, Мицубиши, Ален Бредли, Schnieder Electric). Пример примене PLC-а у управљању покретном траком у ауто индустрији.

 

Системи за управљање и надзор у индустрији

Типови и архитектуре индустријских управљачко-надзорних система. Управљачки уређаји: релејни, електронски, микропроцесорски и рачунарски уређаји. Индустријски програмабилни контролери (PLC, PAC): архитектура,  логички елементи и стандардне функције. Развојно окружење за PLC и PAC. HMI реализације. Индустријски PC. Аутоматизација и визуализација. Микрорачунарски системи за управљање у реалном времену. Високо одговорни системи. Индустријске комуникационе мреже: топологија, преносни медијуми, методе приступа преносним медијумима. Мрежни стандарди. Комуникациони протоколи: ethernet, TCP/IP, Profibus. Стандарди физичког нивоа комуникационих канала. Оптички пренос сигнала. OPC стандарди и спецификације.

 

Уземљивачи

Дефинисање основних појмова, разврставање и основне карактеристике уземљења и уземљивача. Уземљивачке електроде према облику и намени. Електрични параметри тла и моделовање нехомогеног тла. Надземни водови као елементи уземљивачког система. Кабловски водови као елементи уземљивачког система. Опште електричне карактеристике уземљивачког система. Материјали за израду и димензионисање проводника уземљивачког система. Методе за прорачун ЕМ карактеристика уземљивачког система. Методе мерења и периодична верификација карактеристика уземљивачких система. Упознавање са Техничким препорукама ЕД Србије.

 

Специјалне електричне машине

Корачни мотори. Конструкција и основни типови. Основни изрази. Динамичке карактеристике. Стабилност. Управљање корачним моторима. Синхрони мотори са перманентним магнетима: Конструкција и типови. Основне једначине и еквивалентне шеме. Прелазне појаве. Апликације са синхроним моторима. Једносмерни мотори без четкица. Напајање и конструкција. Принципи рада. Основни изрази и еквивантна шема. Механичке карактеристике. Управљање. Једносмерни серво мотори.  Блок дијаграми и преносне функције. Релуктантни мотори. Конструкција и принцип рада. Изрази за моменат и снагу. Статичке каракетристике. Управљање.

 

Техника високог напона

Класификација пренапона. Процеси пражњења и пробој. Струја атмосферског пражњења. Пренапони услед атмосферских пражњења. Директна и индиректна атмосферска пражњења. Простирање таласа по елементима електроенергетског система. Комутациони пренапони. Пренапони при земљоспоју. Ферорезонанса. Заштита од пренапона и типови одводника пренапона. Координација изолације.

 

Индустријски системи за мерење и контролу

Основне мерне методе. Статичке и динамичке карактеристике мерних система. Сензори и претварачи у модерним индустријским мерним системима. Мерни претварачи помераја, позиције, брзине, силе, притиска, протока, нивоа, дима и температуре. Повезивање мерног и рачунарског система. Кола обраде мерног сигнала. Двожични трансмитери. Стандардни интерфејс системи. SCADA системи. Бежични сензори. Виртуелна инструментација. Методи и системи за побољшање односа сигнал/шум. Поузданост и одржавање мерних система. Моделовање мерних система.

 

Детаљна књига предмета са предметним наставницима и сарадницима: Књига предмета

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89