Font size

Студијски програм Електротехника и рачунарство

osnovne

 

osnovne-lupaНа студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО, уз примену високо постављених стандарда квалитета наставе, образују се студенти за професију инжењера електротехнике и рачунарства у складу са потребама привреде, економије и друштва у целини. По завршетку студија добија се звање инжењер електротехнике и рачунарства.
Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО траје 8 семестара (четири школске године). Студије карактерише стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године (два семестра) а од трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 6 модула и то

Прва година је заједничка за све модуле.

 

Сем.

Шифра

Назив предмета

П+В+ДОН

ЕСПБ

I

2ОЕЗ1О01

Математика 1

3+3+0

6

2ОЕЗ1О02

Основи електротехнике 1

3+3+0

6

2ОЕЗ1О03

Физика

2+2+0

6

2ОЕЗ1О04

Увод у рачунарство

2+2+0

6

2ОЕЗ1О05

Лабораторијски практикум-Физика

1+0+1

3

2ОЕЗ1О06

Лабораторијски практикум-Увод у рачунарство

1+0+1

3

II

 

2ОЕЗ2О01

Математика 2

3+3+0

6

2ОЕЗ2О02

Основи електротехнике 2

3+2+0

6

2ОЕЗ2О03

Алгоритми и програмирање

3+2+0

6

2ОЕЗ2О04

Електронске компоненте

2+2+0

6

2ОЕЗ2О05

Лабораторијски практикум-Алгоритми и програмирање

1+0+1

2

2ОЕЗ2О06

Лабораторијски практикум-Основи електротехнике

1+0+1

2

2ОЕЗ2О07

Лабораторијски практикум-Електронске компоненте

1+0+1

2

 

Легенда:

П - предавања

В - вежбе

ДОН - други облици наставе

ЕСПБ - европски систем преноса и акумулације бодоваПрви семестар

Математика 1

Основни појмови из алгебре. Елементи теорије графова. Алгебарске структуре. Поље реалних и комплексних бројева. Линеарни простори. Простор просто-периодичних осцилација. Линеарни оператори, матрице и детерминанте. Инверзија матрица. Системи линеарних једначина. Еквивалентни системи вектора и матрица. Аналитичка геометрија у Р3 простору. Алгебарски полиноми. Хурвицови полиноми. Спектрална теорија оператора и матрица (проблем сопствених вредности).

 

Основи електротехнике 1

Електростатика (Наелектрисања и њихова расподела. Кулонов закон. Вектор јачине електричног поља. Гаусов закон. Електрични потенцијал и напон. Проводници у електростатичком пољу. Капацитивност и кондензатори. Диелектрици у електростатичком пољу. Гранични услови. Енергија и силе у електростатичком пољу). Електрокинетика (Вектор густине струје и јачина струје. Омов закон и отпорници. Џулов закон. Кирхофови закони. Генератори. Услов преноса максималне снаге. Теорема одржања снаге. Методи решавања електичних кола. Теорема суперпозиције. Тевененова и Нортонова теорема. Теорема о компензацији. Теорема реципроцитета. Електрична кола са кондензаторима).

 

Физика

Теоријска настава ће се одвијати кроз предавања, у оквиру следећих области: Основне величине и мерне јединице, Кинематика и динамика материјалне тачке, Еластичност, Механика флуида, Топлота и температура, Основи термодинамике, Механичке осцилације, Механички таласи, Фотометрија, Геометријска оптика, Физичка оптика, Квантна оптика, Основи атомске физике, Основи нуклеарне физике.

 

Увод у рачунарство

Бројни системи и представљање података у рачунару. Bool-ова алгебра. Прекидачке функције. Комбинационе прекидачке мреже. Анализа и синтеза комбинационих прекидачких мрежа. Стандардни комбинациони модули. Секвенцијалне прекидачке мреже. Стандардни секвенцијални модули. Архитектура рачунара. Организација централног процесора и елементи асемблерског језика. Улазно-излазни уређаји. Софтвер рачунара - сисремски и апликативни софтвер, развој софтвера. Рачунарске мреже, Интернет и Веб.

 

Лабораторијски практикум – Физика

Упознавање студената са правилима рада у лабораторији и мерама заштите, као и са општим појмовима и грешкама мерења. Практична настава се спроводи кроз следеће лабораторијске вежбе: Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичког клатна; Одређивање Јунговог модула еластичности жице; Одређивање момента инерције тела помоћу торзионог клатна и применом Штајнерове теореме; Проверавање Бојл-Мариотовог закона; Одређивање адијабатске константе за ваздух; Одређивање топлоте испаравања течности; Одређивање непознате температуре термопаром; Одређивање брзине звука у ваздуху; Одређивање коефицијента линеарног ширења чврстих тела; Примена закона геометријске оптике и принцип рада оптичких инструмената.

 

Лабораторијски практикум – Увод у рачунарство

Упознавање са основним компонентама рачунара, начинима њиховог повезивања и перформансама рачунарског система. Опис основног скупа инструкција симулатора рада централног процесора и опис начина рада симулатора. Увод у Windows оперативни систем и апликативни софтвер. Опис начина рада рачунарских мрежа и протокола коришћењем мрежних алата и сервиса. Упознавање са основним принципима Интернета и начинима креирања Веб страница. Упознавање са основним деловима рачунара, као и начинима и стандардима њиховог повезивања. Илустрација и праћење извршења машинских инструкција коришћењем симулатора рада процесора. Коришћење Windows оперативног система, рад са командном конзолом и рад са фајл системом. Израда Word докумената и PowerPoint презентација. Подешавање и анализа мрежне конекције и креирање Веб страница помоћу одговарајућег алата.

 

Други семестар

 

Математика 2

Релације и пресликавања. Метрички простори. Низови и конврегенција. Основне особине реалних функција једне реалне променљиве. Граничне вредности функција једне реалне променљиве. Непрекидност функција једне реалне променљиве. Диференцирање функција једне реалне променљиве. Испитивање функција једне реалне променљиве. Интеграција функција једне реалне променљиве. Примене одређеног интеграла.

 

Основи електротехнике 2

Електромагнетизам (Вектор магнетске индукције. Био-Саваров закон. Магнетски флукс. Амперов закон. Магнетске карактеристике материјала. Гранични услови. Магнетска кола. Електромагнетска индукција. Фарадејев закон. Ленцов закон. Вртложне струје. Сопствена и међусобна индуктивност. Трансформатори. Енергија и силе у магнетском пољу). Наизменичне струје (Простопериодични режим. Импеданса. Решавање кола у временском домену. Решавање кола у комплексном домену. Комплексна снага. Услов преноса максималне снаге-прилагођење потрошача на генератор. Поправка фактора снаге. Индуктивно спрегнута кола. Проста резонантна кола. Симетрични трофазни системи. Обртно магнетно поље).

 

Алгоритми и програмирање

Алгоритми, основни појмови и начин представљања алгоритма. Графичко представљање алгоритама. Управљачке структуре. Угњеждене управљачке структуре. Типови и структуре података. Основни типови података. Структурни типови података: линеарни, нелинеарни. Примери алгоритама. Програмски језик C. Фазе у развоју C програма. Азбука C-а и структура програма. Типови података у C-у. Константе. Оператори. Приоритет оператора. Структура C програма и ф-ја main. Стандардни улаз и излаз. Контрола тока програма. Низови и матрице. Декомпозиција и функције у C-у. Пренос параметара. Параметри функције main. Рекурзивне функције. Стандардна библиотека C функција. Изведени типови података: показивачи, структуре, угнеждене структуре, самореференцирајуће структуре, уније. Динамичка алокација меморије. Препроцесорске директиве. Меморијске класе идентификатора. Стрингови. Низови показивача, матрица стрингова. Улаз, излаз и рад са фајловима. Текстуални и бинарни фајлови.

 

Електронске компоненте

Увод. Пасивне компоненте. Компоненте са изводима и компоненте за површинско монтирање (SMD). Кућишта. Лемљење компонената. Једнослојне, вишеслојне и штампане плоче за површинску монтажу. Врсте и карактеристике отпорника, кондензатора и калемова. Трансформатори и пригушнице. Електромеханичке компоненте. Прекидачи, тастери, осигурачи, релеи. Основне особине полупроводника и PN спој. Диоде. Струјно-напонска и пробојне карактеристике диоде. Електрични модел, типови и примена диода. Биполарни транзистор. Структура, принцип рада, струјно-напонске карактеристике и појачање. Режими рада и основни електрични модел. Биполарни транзистор као прекидач и појачавач и примери примене. MOS транзистор. Структура и принцип рада. Струјно-напонске карактеристике, режими рада и електрични модел. MOS транзистор као прекидач и појачавач. Примене MOS транзистора. CMOS инвертор. Оптоелектронске компоненте. Принцип рада и фотодетекција. Фотодетектори, LED, ласерске диоде, соларне ћелије. Структуре и електричне карактеристике. Основни електрични модели. Једноставни примери примене. Основи интегрисаних кола (IC). Принципи интеграције. Врсте интегрисаних кола.

 

Лабораторијски практикум – Алгоритми и програмирање

Упознавање са савременим окружењима за развој софтвера. Унос кода програма и уређивање кода. Визуална организација кода. Декларације. Компајлирање и линковање. Тестирање програма. Подршка окружења за дебагирање програма. Програмирање у C-у. Упознавање са окружењем. Променљиве и изрази. Контрола тока програма. Математичка израчунавања. Низови и стрингови. Вишедимензионална поља. Функције. Фајлови. Практични примери, рад на рачунару.

 

Лабораторијски практикум – Основи електротехнике

Рачунарска симулација електростатичких проблема. Решавање проблема струјних поља и кола сталних струја. Практични примери. Електрични мостови сталних струја. Нелинеарни елементи. Кола са кондензаторима. Рачунарска симулација електродинамичких проблема. Прилагођење потрошача на генератор. Фазни ставови. Електрични мостови наизменичне струје. Теоријска припрема за експериментални рад у лабораторији. Упознавање са правилима рада и владања у лабораторији и мерама сигурности. Упознавање са лабораторијском опремом и мерним инструментима. Oсновна мерења у електротехници, руковање инструментима и писање извештаја о лабораторијском раду и резултатима мерења.

 

Лабораторијски практикум – Електронске компоненте

Практично мерење електричних карактеристика разних диода (силицијумска, Шоткијева, фамилија LED диода укључујући и IC диоду). Практично мерење карактеристика Зенер диода, реализација једноставних кола. Практично мерење електричних карактеристика биполарних транзистора. Практично мерење електричних карактеристика MOS транзистора.

Књига наставника
Блок предмета заједничких за све модуле

 

Настава на студијском програму реализује се кроз:

  • обавезне предмете, који обухватају темељна знања која студент мора да савлада (неки од ових предмета су заједнички за поједине модуле),
  • изборне предмете, којима се проширују и профилишу знања студента из сродних области које су од значаја за поједини модул,
  • стручну праксу или тимски пројекат, коју студент реализује у сарадњи са наставником и при томе се упознаје са
  • најновијим стручним и технолошким сазнањима, као и са елементима стручног тимског рада и
  • завршни рад, који студент ради у последњем VIII семестру.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89