Font size

Докторске академске студије

Докторске академске студије

doktorske

 

На Електронском факултету у Нишу организује се студијски програм докторских академских  студија под називом Електротехника и рачунарство. Академски назив који се стиче је Доктор наука - електротехника и рачунарство. Исход процеса учења је знање и способност за самосталан научноистраживачки рад, коришћење литературе, решавање проблема,  и креативно деловање које превазилази досадашња знања.
Студијски програм докторских студија одговара оптерећењу од 180 ЕСПБ бодова. Од тога се 60 ЕСПБ стиче полагањем испита из наставних предмета, а 120 ЕСПБ истраживачим радом у оквиру докторске дисертације и самом израдом и одбраном дисертације. Студијски програм садржи изборне предмете, који се бирају у зависности од изборног подручја (модула), које је студент одабрао. Факултет нуди 10 изборних подручја (модула) који садрже предмете везане за поједина подручја електротехнике и рачунарства.
Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће изучавати и полагати, а који доприносе продубљеним знањима и разумевању области (теме) докторске дисертације. Настава из предмета изводи се као групна или индивидуална (менторска). Групна настава изводи се уколико на једном предмету има пет или више студената, односно ако је овакав вид наставе неопходно организовати због природе (карактера) предмета.
Током све три године студија кандидат се бави студијским истраживачким радом у функцији своје докторске дисертације, при чему је последња година посвећена искључиво докторској дисертацији.
Тема докторске дисертације треба да припада научном подручју у оквиру кога је оформљено изборно подручје на које је кандидат уписан. Процедура пријављивања тезе, одређивања комисије и јавне усмене одбране дефинисана је Правилником о докторским студијама.
Студијски програм докторских студија електротехнике и рачунарства има за циљ унапређење научног и технолошког истраживачког рада, преношења знања на нове генерације из подручја из којих се реализује овај студијски програм и оспособљавања кадрова да самостално воде оригинална научна и технолошка истраживања.  Циљ студијског програма је и постизање научних компетенција и академских вештина из области електротехнике и рачунарства, што укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије посебно у складу са захтевима позива електроинжењера. Студијски програм образује стручњака који поседује довољно продубљеног знања усклађеног са савременим правцима развоја.

Назив студијског програма Трајање студија (год.) ЕСПБ Звање које се стиче по завршетку студија
Електротехника и рачунарство 3  180 Доктор наука - електротехника и рачунарство

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89