Font size

Управљање системима

На мастер студијском програму Управљање системима, сачињеном од два модула:

  • Аутоматско управљање и
  • Рачунарско управљање системима и мерна техника.

Мастер инжењери се оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање, као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким процесима. Сврха студијског програма је образовање студената за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике и рачунарства у области управљања системима.

Циљеви студијског програма Управљање системима су упознавање студената са напредним методама управљања и мерења са применом у индустрији и услужним делатностима. Тако образовани стручњаци требало би да буду оспособљени за тимски рад, као и за презентовање својих резултата стручној, научној и широј јавности. Додатни циљ студијског програма је да обезбеди знања која су неопходна за праћење најновијих научних достигнућа и брзог технолошког развоја. Циљ је да студенти добију високе компетенције и академске вештине, као и да буду спремни да се стално образују и напредују.;

Компетенције и академске вештине мастер инжењера се стичу кроз савремену наставу уз коришћење добро опремљених лабораторија, решавање стручних задатака и израду техничких пројеката. Специфичне способности које студенти стичу су следеће:

  • знање о методама и процесима у области примене управљачких система у индустрији (нарочито аутоиндустрији), енергетици итд., као и њихова практична реализација,
  • разумевање постављених задатака и анализа проблема управљања системима,
  • формирање управљачког алгоритма, пројектовање управљачког система и избор одговарајуће опреме,
  • тимски рад на пројектима сложених управљачких система,
  • рад са савременим мерним и управљачким уређајима различитих светских произвођача,
  • способност препознавања параметара технолошких процеса, захтеване тачности мерења, одабира одговарајуће методе мерења и сензора у самом процесу, опсегу мерених величина и захтевној тачности,
  • оспособљеност за анализу и решавање мултидисциплинарних проблема управљања пошто студијски програм обухвата садржаје различитих научних области као што су управљање системима, рачунарска техника, електроника, мерна техника и електроенергетика.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89