Font size

Телекомуникације

Општи циљ овог студијског програма на мастер академским студијама је да студенти стекну неопходна знања и вештине која им пружају широке могућности запошљавања и/или даљег школовања у области телекомуникација, а и шире у области електротехнике и рачунарства. У оквиру овог студијског програма постоје три модула и то:

  • Дигиталне телекомуникације – модул који студентима, поред богатог теоријског знања, нуди практична знања о савременим дигиталним телекомуникационим системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација
  • Телекомуникациони инжењеринг - нуди студентима сва потребна теоријска и практична знања из савременог инжењеринга телекомуникационих система. Студенти се оспособљавају за налажење оптималних техничких решења, пројектовања телекомуникационих мрежа и система, примену стандарда, итд.
  • Комуникационе и информационе технологије - студенти стичу теоријска и практична знања из изузетно актуелне области која је резултат интеграције комуникационих и информационих технологија.

Општи циљеви зацртани овим студијским програмом обухватају образовање мастер инжењера висококомпетентних за развој и пројектовање сложених телекомуникационих и информационо-комуникационих система и који поседују сва неопходна знања и вештине за даље школовање на докторским студијама и праћење брзог технолошког развоја у области телекомуникација.
Посебни циљеви студијског програма Телекомуникација обухватају додатно образовање из области експлоатације и планирања телекомуникационих мрежа и система и развоја и пројектовања телекомуникационих склопова и уређаја. При томе студент треба да стекне потребно знање коришћења научних метода и истраживачких техника у ужем подручју истраживања, како би се оспособио да креативно решава комплексне проблеме из праксе, односно како би се оспособио за даљи научноистраживачки рад.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89