Font size

Телекомуникације

Савремени свет не може се замислити без модерних телекомуникација. Усавршавање постојећих и развој нових телекомуникационих технологија и сервиса одвијају се запањујућом брзином, што заједно са развојем рачунарских и информатичких наука обезбеђује високи ниво комуникационо-информационих технологија које ће несумњиво обележиити век пред нама. Телекомуникације су важна привредна грана са огромним утицајем на економски живот у свакој земљи. Еволуција телекомуникационих технологија,  потребе за новим профилима инжењера телекомуникација, као и нови приступ високошколском образовању који задовољава високе европске стандарде, резултирали су у променама наставних планова и програма тако да су, у складу са светским трендовима, у оквиру модула "Телекомуникације" оформљени следећи смерови:

 • Дигиталне телекомунукације
 • Телекомуникациони инжењеринг
 • Комуникационо-информационе технологије

АКО СТЕ:

 • Вредни, упорни, способни и креативни

И АКО ВАС ИНТЕРЕСУЈУ:

 • Бежичне комуникације
 • Мобилне комуникације
 • Сателитске комуникације
 • Оптичке комуникације
 • Мултимедијалне комуникације
 • Микроталасна техника
 • Кабловска телевизија
 • Принципи брзог приступа интернету
 • Рачунарске мреже
 • Пословни информациони системи

 

НУДИМО ВАМ:

 • Учење по најсавременијим програмима
 • Практична знања, пројектовање, мерења
 • Рад са најсавременијом опремом
 • Научно-истраживачки рад
 • Најновије књиге и часописе

 

ДА БИ СТЕ МОГЛИ ДА БИРАТЕ:
- Телекомуникациона предузећа

 • произвођаче телекомуникационе опреме
 • пружаоце телекомуникационих услуга у фази изградње и експлоатације
 • провајдере телекомуникационих сервиса

- Истраживачко-развојне центре
- Научни институте и факултете

- и сва остала предузећа чија је делатност заснована на рачунарским и комуникационим технологијама

 

И БУДЕТЕ корак испред осталих.

 

Комбиновањем обавезне и изборне наставе, кроз предавања, рачунске вежбе и практичан лабораторијски рад и пројектовање, модул омогућава Вам да се школујете за рад у области савремених телекомуникационих система и технологија. Посебна пажња у новим наставним плановима и програмима, који су потпуно компатибилни са европским студијским програмима, поклоњена је приступним технологијама, новим телекомуникационим сервисима, бежичним,  мобилним и мултимедијалним комуникацијама.

Након добијања солидне основе из базичних дисциплина, у даљем току студија стичете ужестручна и практична знања којима се оспособљавате да се непосредно након завршетка студија можете укључити у процес производње или пружање услуга у фирмама и институцијама, у јавном, односно приватном сектору или определити за научно-истраживачки рад. Захваљујући наставном кадру спремном да одговори на изазове будућности, веома доброј опремљености лабораторија, сталним контактима са више светских универзитета и  сарадњи која се организује кроз организацију интернационалне конференције ТЕЛСИКС, омогућено Вам је да се укључите у научно-истраживачки рад и међународну сарадњу и пре завршетка студија.

 

Дигиталне телекомуникације
Смер Дигиталне телекомуникације, поред општих теоријских знања, пружа и неопходна практична знања о савременим дигиталним телекомуникацијама. Наставну базу овог смера чине Лабораторија за телекомуникационе системе и Лабораторија за телекомуникационе мреже и обраду аудио сигнала. Знања из области Мобилних телекомуникација треће и четврте генерације, Оптичких телекомуникација, Мултимедијалних телекомуникација, Сателитских телекомуникација, Аудио технике и Кодовања биће вам доступна на завршним годинама студија.

 

Телекомуникациони инжењеринг
Наставну базу смера Телекомуникациони инжењеринг чине научно-истраживачке лабораторије: Лабораторија за микроталасну и субмилиметарску технику и бежичне комуникације и Лабораторија за мултимедијалне комуникације.

Захваљујући изузетно опремљеним лабораторијама и практичном аспекту садржаја предмета на овом смеру можете добити сва потребна знања из савременог телекомуникационог инжењеринга (пројектовање, реализација, одржавање и пружање услуга и сервиса). То су знања о савременим фиксним и мобилним телекомуникационим системима (кабловски системи, оптички системи, II и III генерација мобилних система, радиорелејни линкови, радиодифузни системи, сателитски системи, итд).

 

Комуникационо-информационе технологије
На смеру Комуникационо - информационе технологије стичете теоријска и практична знања из  данас у свету изузетно актуелне области која је резултат конвергенције информационих и комуникационих технологија.

Оптимална комбинација знања из савремених телекомуникација и знања из рачунарске технике, програмирања, информационих система, мултимедијалних система и технологија помоћи ће Вам да потпуно овладате аналогијом између савремених телекомуникационих уређаја и специјализованих рачунара, телекомуникационих система преноса и рачунарских комуникационих система, телекомуникационе мреже и рачунарске мреже.

Полазећи од значаја комуникационих и информационих технологија за привредни и друштвени развој, као и присутних трендова развоја, с правом се очекује да ће овај смер представљати најкраћи пут до радног места.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89