Font size

Рачунарство и информатика

Већ више од тридесет година Електронски факултет образује кадрове из области Рачунарства и информатике. Значајно искуство, добри кадровски потенцијали, солидна опремљеност, као и чињеница да већина успешног информатичког кадра у региону потиче са нашег факултета, указују на то да је модул Рачунарство и информатика, чији је носилац Катедра за рачунарство, прави избор за младе људе жељне знања и добре каријере. У последњој декади при пријављивању кандидата за пријемни испит највеће интересовање исказано је управо за смер Рачунарска техника и информатика, који данас прераста у нови модул - Рачунарство и информатика.

Модул Електротехника и рачунарство укључује области пројектовања софтвера и хардвера система за различите примене, обраду и организовање информација, управљање различитим типовима информација, развој и примену информационих технологија, пројектовање интелигентних система, тражење и прибављање информација за различите намене, развој интеракције човека и рачунара, као и развој и коришћење рачунарских комуникација. У оквиру овог модула предвиђени су следећи смерови:

  • Рачунарско инжењерство (РИ)
  • Информационе технологије (ИТ)
  • Софтверско инжењерство (СИ)


Приликом рада на наставним плановима и програмима за модул, Катедра за рачунарство у оквиру Електронског факултета узела је у обзир потребе рачунарско-информатичке индустрије у земљи и региону, расположиве кадровске потенцијале на Катедри и Електронском факултету, као и препоруке које су дате у документу ”Computing Curricula 2004, A Guide to Undergraduate Degree Programs in Computing“, који је плод рада три најзначајнија светска професионална удружења (Association for Computing - ACM, Association for Information Systems - AIS и IEEE Computer Society - IEEE-CS). ACM, AIS и IEEE-CS препоручују постојање оваквих смерова и под овим називима они постоје и на најзначајнијим светским универзитетима. С обзиром да је Електронски факултет био институција координатор великог међународног пројекта за иновирање наставних планова и програма у области Рачунарских наука који је финансиран од стране Европске Комисије (Innovation of Computer Science Curriculum in Higher Education - http://tempus.elfak.ni.ac.rs), искуства и знања стечена радом на овом пројекту уграђена су у нови модул. Интензивна међународна сарадња наставника и сарадника Катедре за рачунарство омогућила је и реализацију програма мобилности студената, тако да значајан број студената овог модула има шансу да током студија борави и ради у некој од познатих европских високо-образовних институција. Једна од одлика студија је и стицање практичних искустава радом на реалним пројектима заједно са наставницима и сарадницима, као и укључивање студената у научно-истраживачки рад. Посебна погодност је што ће у оквиру редовне наставе студенти имати прилику да се припреме и за стицање различитих сертификата познатих светских софтверских и хардверских компанија, што ће им омогућити већу вредност на тржишту рада.

Студенти који дипломирају на модулу Рачунарство и информатика успешно налазе место у најпознатијим домаћим и светским компанијама, јер се нуди велики број послова на којима се захтевају знања везана за пројектовање софтвера и хардвера рачунарских система, као и за примену информационих технологија.
Такође се пружају и добре могућности за наставак школовања на докторским студијама, како у земљи, тако и на познатим светским универзитетима. Значајан је број оних који добијају престижне међународне стипендије.

Рачунарско инжињерство
Смер Рачунарско инжењерство нуди знања из Области рачунарског хардвера и софтвера, пројектовања и постављања рачунарских мрежа, области интеграције хардвера и софтвера, пројектовања и програмирања паралелних, дистрибуираних и система специјалне намене, мобилних система и сервиса, као и пројектовања система са уграђеним рачунарима. Намењен је студентима који желе каријеру фокусирану на развоју система заснованих на рачунару.

Информационе технологије
Од студената смера Информационе технологије очекује се да стекну знања оријентисана на развој и примену широког спектра информационих технологија, које се протежу од познавања рачунарских система и обраде сигнала, преко мултимедијалних технологија, до организације пословања и информационих система. Посебан нагласак се ставља на примену web технологија.

Софтверско инжењерство
Студенти смера Софтверско инжењерство треба да стекну знања са којима це бити у могућности да пројектују системски и апликативни софтвер високог квалитета уз коришћење савремених техника и метода пројектовања софтвера. У току студија научиће да: развијају софтвер на систематски начин, ефикасно користе инфраструктуру рачунарских система, као и да примењују савремене технологије у изради софтверских производа. Студенти ће уз припрему за тимски рад на софтверским производима бити спремни и да воде пројекте из области софтверског инжењерства.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89