Font size

Електроника и микропроцесорска техника

Модул ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА сачињен је на основу дугогодишњег искуства наставника и сарадника на Катедри за електронику, важећих планова и програма познатих универзитета у свету и предвиђању економског и друштвеног развоја Србије у наредних двадесетак година.

Образовање студената на овом модулу усмерено је ка испуњењу захтева савремене економије и производње, која ће углавном бити економија знања, услуга и високо-софистицираних производа. Планови и програми овог модула обезбеђују студентима могућност усвајања неопходних знања из области електронских кола и система, и информатике. Настава ће бити извођена у великом броју савремених лабораторија и уз помоћ искусних професора и асистената, а методолошки ће бити постављена тако да студенти уче кроз практично решавање постављених задатака. Поред тога, студенти који показују интересовање за бављење научним радом могу наставити образовање на последипломским студијама, где ће стећи продубљено и квалитетно знање из дисциплина које се научно негују на Катедри за електронику.

У оквиру модула Електроника и микропроцесорска техника постоје два смера:

 • смер Електронска кола и системи (ЕКИС)
 • смер Мултимедијалне технологије (ММТ)


Студенти који се определе за смер ЕКИС могу да профилишу своје образовање у оквиру четири групе изборних предмета:

 • Електронска кола и уређаји
 • Електронски системи
 • Индустријска електроника и
 • Електромедицина


Велики број изборних предмета дозвољава да сваки студент нијансира свој стручни профил према личним афинитетима и потребама.
Овај смер има за циљ да оспособи инжењере за пројектовање електронских кола, уређаја и система у индустрији, транспорту, комуникацијама, широкој потрошњи, професионалној електроници, војној индустрији итд. Инжењер овог смера биће оспособљен за развој, пројектовање и конструкцију електронских кола и њихову интеграцију у уређаје и системе. Да би успешно решавао проблеме инжењер треба да влада следећим теоријским и практичним знањима:

 • Примена и тестирање аналогних и дигиталних електронских кола и уређаја
 • Примене интернет технологија
 • Комуникациони протоколи (TCP/IP, I2C, USB, CAN... ) и њихова примена
 • Употреба PC рачунара као алата за обављање различитих инжењерских послова
 • Методологија пројектовања и управљање пројектом
  • Избор метода пројектовања електронских кола и уређаја
  • Методологија одржавања електронских уређаја
 • Пројектовање VLSI
 • Пројектовање управљачко-надзорних система за рад у реалном времену
 • Пословна електроника и
 • Усађени (embedded) системи

Студенти ће стећи следеће вештине:

 • Коришћење објектног програмирања и језика за опис хардвера и система
 • Програмирање PLC, FPGA, PIC
 • Познавање оперативних система:
  • Windows
  • Unix (Linux)

и софтверских алата:

Општих:

 • MS Office

Специјализованих:

 • Алат за анализу кола (Spice)
 • Matlab
 • Labview
 • Алат за управљање пројектом (MSProject)
 • Алат за подршку пројектовања модула (Protel, OrCAD)
 • Алат за пројектовање интегрисаних кола (Cadence)


Мултимедијалне технологије
Поред поменутог, студенти смера Мултимедијалне технологије стећи ће суштинска знања обраде звука и слике и њихове примене за добијање квалитетних информација. Студенти ће бити оспособљени да користе софистицирану студијску опрему за обраду аудио и видео сигнала и моћи ће да креирају софистициране производе као што су Web презентације, анимације, дигиталне обраде аудио и видео сигнала и њихово коришћење. Поред наведеног, студенти ће овладати вештинама управљања сценом и сложеним пословима у радио и ТВ студијима. Целокупни план је комбинован инжењерским и уметничким садржајима, што представља новину на нашем факултету и универзитетима у Србији.
Током студија код студената ће се развити способности за самосталан рад, као и спремност за суделовање у различитим тимовима сложенијих мултидисциплинарних пројеката.
Завршни пројекат који ће студенти радити састојаће се од пројектовања и реализације лабораторијских прототипова кола, уређаја и система, уз коришћење општих и специјализованих алата за пројектовање, управљање и израду техничке документације.

Препознатљивост
Модул Електроника и микропроцесорска техника је по смеровима и садржају програма препознатљив на многим светским универзитетима. Зато ће студенти који заврше овај модул моћи лако да наставе своје образовање на неком од универзитета, као што су Stanford University School of Engineering, Berkeley University, ECS UCAS Southampton, North Eastern University Boston, MIT и други.

Перспективе запошљавања
Подручје запошљавања дипломираних инжењера са модула Електроника и микропроцесорска техника је у свим гранама у којима се од инжењера очекује да одржава, контролише производњу и пројектује електронска кола, уређаје и системе. То га сврстава у инжењере који са подједнаком лакоћом могу да делују самостално у малим и средњим предузећима, као и да се уклапају у колективе великих предузећа у индустрији, научно-истраживачким центрима, образовању, здравству, трговини и војсци.
Делећи одговорност са студентима који изаберу овај модул, наставници и сарадници Катедре за електронику спремни су да кроз уговоре са већим бројем предузећа обезбеде радна места оним студентима који покажу најбоље резултате у студирању и који у року заврше студије.

Могућност организације наставе на енглеском језику
Подразумева се да наставници који ће бити ангажовани на извођењу наставе на смеру Електронска кола и уређаји поседују знање енглеског језика, што је потребан услов за успешно организовање наставе за стране студенте. Такође, треба нагласити да се материја обухваћена наставним планом и програмом овог смера може покрити одговарајућим уџбеницима на енглеском језику.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89