Font size

Електроенергетика

Шта Вам пружа овај МОДУЛ?

 

 • програме по стандардима ЕУ
 • актуелна светска сазнања
 • практична инжењерска знања
 • могућност за самосталан рад
 • мултидисциплинарност
 • знање и стручност
 • практичне вежбе у лабораторијама
 • стручне посете
 • онлајн часописе
 • Интернет велике брзине
 • докторске студије


Електроенергетика је област Електротехнике у оквиру које се изучава производња, пренос, дистрибуција и коришћење електричне енергије. У оквиру електроенергетике на нашем Факултету изучавају се и сродне области које укључују и коришћење модерних достигнућа енергетске електронике, рачунарске технике и аутоматике.

Из области електричних машина изучавају се основни принципи и карактеристике од интереса за конкретне примене у електромоторним погонима, електричним возилима и вучи. Знања из области енергетске електронике омогућавају проширење инжењерских вештина у практичној примени модерних регулисаних погона. Коришћење рачунарских програма у фази пројектовања, али и тестирања погона је један од актуелних светских трендова у електроенергетици.
Неопходна знања из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије омогућавају праћење актуелних трендова у вези оптималног коришћења енергетских ресурса, планирања и експлоатације мрежа и постројења, димензионисања опреме, квалитета електричне енергије и алтернативних извора енергије.
Уз одабрана знања из области аутоматике и рачунарства будући инжењери биће способни да се укључе у пројектовање, изградњу и одржавање најсавременије индустријске опреме.

Висок академски ниво знања омогућава наставак образовања кроз докторске студије на нашем Факултету, али и на иностраним универзитетима, равноправно са студентима било ког светског универзитета.

Подручје рада за које се оспособљавају инжењери који се образују у оквиру овог модула обухвата:

 • пројектовање, одржавање и испитивање електричних инсталација свих нивоа сложености (инсталације у зградама и индустријским погонима);
 • планирање, пројектовање, реализација и експлоатација преносних и дистрибутивних мрежа, расклопних постројења, градских трансформаторских станица, дистрибутивних надземних и кабловских мрежа;
 • пројектовање и одржавање електромоторних погона и постројења (индустријских, транспортних ...) аутоматски управљаних електромоторних погона, електричних машина, енергетских полупроводничких претварача (исправљачи, фреквенцијски регулатори, чопери), електричних склопних апарата.


Инжењери електроенергетике имају широке могућности избора поља свог рада. Тренд и перспектива развоја ове области у свету и код нас гарантују овим инжењерима запослење, као и избор области рада према склоностима и жељама. Пратећи светске трендове наши инжењери су способни за тимски, али и самостални рад у земљи и иностранству.

Могућност запослења

 • индустрија: инжењери одржавања, надзор, контрола и управљање производним процесима, пројектанти електроенергетских постројења и инсталација, систем инжењери, железница;
 • пројектантске фирме: пројектанти електроенергетских постројења, електромоторних погона, електричних инсталација;
 • електропривреда: електродистрибуције, хидро и термо електране, диспечерски центри;
 • школство: техничке и стручне школе, више школе и факултети;
 • јавна предузећа;
 • инспекцијске службе;
 • самостални бизнис.


Дипломирани инжењери електроенергетике запослени су у земљи: ЈП ЕПС, Железница, Универзитет, ЈАТ, средње школе, пројектантски бирои, Електродистрибуције Ниш, Врање, Крушевац, Пирот, МУП, Градска управа, ДИН, МИН, Еи, Мачкатица, Хидроелектрана Ђердап I и II, РТБ, Телеком, Тигар... и иностранству: Danfoss (USA), UMIST (UK), ABB (S), Northeastern Univ. (USA), ZKC (BiH), Canada...

Инжењери електроенергетике имају широке могућности избора поља свог рада. Тренд и перспектива развоја ове области у свету и код нас гарантују овим инжењерима запослење, као и избор области рада према склоностима и жељама.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89