Font size

Енергетска ефикасност

Пројекти из програма Енергетска ефикасност (носилац: Електронски факултет у Нишу)
Евид.бр. Назив пројекта Руководилац Период
ЕЕ 306-85Б Развој микроталасних апликатора за сушење материјала проф. др Братислав Миловановић 2002-2004.
ЕЕ-202177А Прорачуни губитака и експериментална верификација прорачуна за дистрибутивно подручје Електродистрибуције Београд и иницирање мера за снижење губитака проф. др Драган Тасић 2003-2005.
ЕЕ-202205Б Прорачуни губитака и експериментална верификација прорачуна за дистрибутивно подручје ЕД Ниш и иницирање мера за снижење губитака проф. др Добривоје Стојановић 2003-2006.
ЕЕ-222001 Развој мерно-информационог система за праћење и анализу рада дистрибутивних трансформаторских станица проф. др Зоран Стајић 2005-2008.
ЕЕ 404-1011В Развој мерно-информационог система за праћење и управљање енергетском и пословном ефикасношћу система за водоснабдевање проф. др Зоран Стајић 2005.
ЕЕ-232012   Развој система за праћење и управљање потрошњом електричне енергије и смањење вршног оптерећења у индустрији прераде обојених метала проф. др Небојша Миленковић 2005-2007.
EE-223009B   Карактеризација дијаграма потрошње, развој методологије за прорачун губитака електричне енергије у дистрибутивним мрежама ЕПС-а и њена експериментална верификација проф. др Добривоје Стојановић 2006-2008.
EE-223011А Карактеризација метода прорачуна и иницирање мера за снижење губитака електричне енергије у дистрибутивним мрежама проф. др Драган Тасић 2006-2007.
ЕЕ-243010А Wеб портал за билансирање, планирање и газдовање производњом и потрошњом енергије у локалној заједници проф. др Милена Станковић 2006-2009.
ЕЕ-253002Б Развој система и уређаја за повећање енергетске ефикасности у домаћинствима проф. др Милун Јевтић 2006-2008.
ЕЕ-253008Б Карактеризација светлосних извора и остварљиви ефекти енергетске ефикасности при њиховој примени у осветљењу домаћинства проф. др Предраг Ранчић 2006-2007.
ЕЕ-273023Б Развој, испитивање и компаративна анализа ротирајућих и стационарних пријемника сунчевог зрачења проф. др Драган Манчић 2006-2009.
EE-273027Б Истраживање и развој пасивних и активних хибридних система коришћења сунчеве енергије за осветљење пословних и стамбених објеката високоградње проф. др Предраг Ранчић 2006-2009.
EE-18220A Примена географског информационог система за одређивање губитака електричне енергије у нисконапонским мрежама и предлог мера за њихово смањење проф. др Драган Тасић 2009-2010.
Пројекти из програма Енергетска ефикасност (носилац: остале научноистраживачке организације)
Евид.бр. Назив пројекта Носилац Период
ЕЕ413-118А Управљање вршним електричним оптерећењем у комуналним системима градова Електротехнички факултет, Београд 2002-2004.
ЕЕ807-196Б Систем двоструких фасада као фактор енергетске ефикасности објеката Архитектонски факултет,  Београд 2003-2006.
ЕЕ210-190Б Реализација дистрибуираног мерног система за перманентно мерење параметара квалитета електричне енергије и анализу допунских губитака у мрежи Електротехнички факултет, Београд 2003-2006.
ЕЕ-242006 Интелигентно адаптивно управљање системима топлификације 2005-2008.
ЕЕ-232031 Повећање енергетске ефикасности индустријских процеса применом електромоторних погона са широким опсегом регулације брзине за транспорт флуида и материјала Електротехнички факултет, Београд 2006-2008.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89