Font size

Основна истраживања

Пројекти из програма Основна истраживања (носилац: Електронски факултет у Нишу)
Евид. бр. Назив пројекта Руководилац Период
1351 Развој физички заснованих модела шума наноелектронских активних компонената намењених микро и милиметарском таласном подручју проф. др Вера Марковић 2002-2005.
1364 Спектралне технике на коначним групама са применама у обради у обради сигнала и пројектовању дигиталних система проф. др Радомир Станковић 2002-2005.
1869 Паралелни алгоритми у линеарној алгебри проф. др Игор Миловановић 2002-2005.
1871 Пробој у гасовима на ниским притисцима и нека својства полупроводничких материјала проф. др Момчило Пејовић 2002-2005.
2002 Примењени ортогонални системи, конструктивне апроксимације и нумерички методи проф. др Градимир Миловановић 2002-2005.
2169 Физика, моделовање и карактеризација диелектричних слојева за МОС нанокомпоненте проф. др Нинослав Стојадиновић 2002-2005.
141008Б Предпробојни и послепробојни процеси у гасовима на ниским притисцима и дефекти у полупроводничким материјалима изазвани јонизујућим зрачењем и електричним пољем проф. др Момчило Пејовић 2006-2010.
141048Г Физика, моделовање и карактеризација појава у танким слојевима код МОС нанокомпонената проф. др Нинослав Стојадиновић 2006-2010.
144034А Паралелни методи и алгоритми у дискретној математици проф. др Игор Миловановић 2006-2010.
144036Г Спектралне технике на коначним групама са применама у обради сигнала и пројектовању система проф. др Радомир Станковић 2006-2010.
144024Г Нумеричко решавање и анализа нелинеарних једначина проф. др Миодраг Петковић 2006-2010.
174022 Конструкција и анализа ефикасних алгоритама за решавање нелинеарних једначина проф. др Миодраг Петковић 2011-2014.
171026 Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава у танким слојевима за примену у MOS нанокомпонентама проф. др Нинослав Стојадиновић 2011-2014.
Пројекти из програма Основна истраживања (носилац: остале научноистраживачке организације)
Евид. бр.  Назив пројекта Носилац Период
1379 Методе математичке логике за подршку закључивању у реалним ситуацијама Математички институт САНУ, Београд 2002-2004.
1735 Праћење патогенетских, морфометријских и функционалних промена након експозиције електромагнетном зрачењу Медицински факултет, Ниш 2002-2004.
1832 Синтеза функционалних материјала сагласно тетради синтеза-структура-својства-примена Институт техничких наука САНУ, Београд 2002-2004.
1947 Синтеза композитне керамике на бази Си3Н4 у присуству течне фазе Институт „Винча“, Београд 2002-2005.
142003Б Наноструктурни чврсти раствори за примену у електроници и алтернативним изворима енергије Институт за нуклеарне науке „Винча”, Београд 2006-2010.
142011Г Проучавање међузависности у тријади „синтеза-структура-својства” за функционалне материјале Институт техничких наука САНУ, Београд 2006-2010.
144003Г Теорија оператора, стохастичка анализа и примене Природно-математички факултет, Ниш 2006-2010.
144004Г Ортогонални системи и примене Математички институт САНУ, Београд 2006-2010.
144013Г Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству Математички институт САНУ, Београд 2006-2010.
144023Г Детерминистичка и стохастичка стабилност механичких система Машински факултет, Ниш 2006-2010.
148025Д Књижевност и историја Филозофски факултет, Ниш 2006-2010.
171007 Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и биолошким системима ЕТФ Београд 2011-2014.
172057 Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала Институт техничких наука САНУ 2011-2014.
174011 Динамичка стабилност и нестабилност механичких система под дејством стохастичких поремећаја Машински факултет у Нишу 2011-2014.
174026 Репрезентације логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству Математички институт САНУ 2011-2014.
176021 Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и посматрања Астрономска опсерваторија у Београду 2011-2014.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89