Font size

Технолошки развој

Пројекти из програма Технолошки развој (носилац: Електронски факултет у Нишу)
Евид.број Назив пројекта Руководилац Период
ЕТР.6.04.0107.Б Развој светлотехничке мерне опреме и опреме за индустријску уградњу проф. др Предраг Ранчић 2002-2004.
ИТ.1.05.0068.Б Развој електронских система за праћење, контролу и управљање процесом производње каблова проф. др Зоран Стајић 2002-2004.
ИТ.1.02.0075.А Пројектовање, тестирање и еко-пројектовање електронских кола и система проф. др Ванчо Литовски 2002-2004.
ИТ.1.01.0076.Б Развој уређаја и система за мерење и управљање потрошњом електричне енергије у индустрији проф. др Предраг Петковић 2002-2004.
ИТ.1.05.0077.А Управљачко-надзорни системи за рад у реалном времену проф. др Милун Јевтић 2002-2004.
ИТ.1.03.0106.А Ултразвучни мерач протока течности у цевима под притиском базиран на embedded процесору проф. др Миле Стојчев 2002-2004.
ИТ.1.03.0108.Б Надзорно-управљачки системи за пословне, индустријске и стамбене објекте проф. др Емина Миловановић 2002-2004.
ИТ.1.03.0125.Б Примена система променљиве структуре и клизних режима у управљању електромоторних погона и електроенергетских претварача напона и фреквенција проф. др Чедомир Милосављевић 2002-2004.
ИТ.1.01.0178.А Развој нових и унапређење постојећих метода обезбеђивања референтних мерних величина у производњи картичног бројила електричне енергије проф. др Божидар Димитријевић 2002-2004.
ИТ.1.07.01799.А Истраживање и развој технологија производње електричних контаката проф. др Биљана Пешић 2002-2004.
ИТ.1.22.0180.А Виртуелне WЕБ лабораторије за перманентно инжењерско образовање проф. др Милена Станковић 2002-2004.
ИТ.1.15.0186.А Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система проф. др Братислав Миловановић 2002-2004.
ИТ.1.13.0189.Б Развој вишенаменских кабловских дистрибуционих система проф. др Миодраг Гмитровић 2002-2004.
ИТ.1.03.0183.Б Развој терминалских телекомуникационих уређаја и система за пренос и аквизицију података оптоелектронским, бежичним и нисконапонским преносним путевима проф. др Димитрије Стефановић 2002-2004.
ИТ.1.01.0182.Б Системи за дистрибуцију, пријем и примену сигнала тачног времена и фреквенције проф. др Миодраг Арсић 2002-2004.
ИТ.1.23.0249.А Географски информациони систем за подршку функционисању локалне самоуправе заснован на Интернет/WWW технологијама проф. др Слободанка Ђорђевић-Кајан 2002-2004.
ИТ.1.23.0047.А Примена информатичких технологија у здравственим установама на подручју града Ниша – реализација здравственог информационог система проф. др Драган Јанковић 2002-2004.
ТР-6102Б Бежичне сензорске мреже проф. др Миле Стојчев 2005-2007.
ТР-6104Б Развој дигитално управљаног електронског аутоматизованог система за биохемијску анализу узорака крви проф. др Чедомир Милосављевић 2005-2007.
ТР-6123Б Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа проф. др Братислав Миловановић 2005-2007.
ТР-6135Б Мобилна аутоматизована платформа за откривање и просторно мапирање дејства јонизујућих извора зрачења проф. др Небојша Јанковић 2005-2007.
ТР-6140Б Развој технологије производње термичких прекидача проф. др Биљана Пешић 2005-2007.
ТР-6203Б Симулатор потрошње електричне енергије за електроенергетски систем са динамичком доделом тарифа – СИМЕПС проф. др Иван Милентијевић 2005-2007.
ТР-6213А Развој виртуелног окружења за тродимензионалну визуелизацију облака и дејство на градоносне ћелије проф. др Дејан Ранчић 2005-2007.
ТР-6217А Географски информациони систем за евиденцију, одржавање и анализу електродистрибутивне мреже проф. др Леонид Стоименов 2005-2007.
ТР-6222Б Примена термовизије, развој нових модела испитивања и софтвера за обраду термовизијских слика проф. др Бранимир Ђорђевић 2005-2007.
ТР-6237А Мултимедијална платформа за управљање ванредним ситуацијама у технолошким системима проф. др Леонид Стоименов 2005-2007.  
ТР-11007 Пројектовање интегрисаних кола за мерење и заштиту података у систему контроле потрошње и наплате електричне енергије проф. др Предраг Петковић 2008-2011.
ТР-11018 М2М систем за даљински надзор и управљање индустријским процесима проф. др Зоран Пријић 2008-2011.
ТР-11020 Реконфигурабилни ембеддед системи проф. др Миле Стојчев 2008-2011.
ТР-11029 Развој технологија пројектовања и управљања мобилним роботима за безбедно кретање у неуређеној и променљивој средини проф. др Горан С. Ђорђевић 2008-2011.
ТР-11033 Развој нових модела и микроталасних склопова и уређаја за примену у системима бежичних комуникација проф. др Братислав Миловановић 2008-2011.
ТР-12003 Интегрисани информациони систем одбране од града - ХАСИС 3ДИ проф. др Дејан Ранчић 2008-2011.
ТР-13003 Интелигентна интеграција гео-, пословних и техничких информација на нивоу предузећа проф. др Леонид Стоименов 2008-2011.
ТР-13008 Мобилни/Wеб информациони сервиси за подршку сигурном и ефикасном кретању људи и транспорту робе проф. др Драган Стојановић 2008-2011.
ТР-13015 Иновација, интеграција и колаборација информационих система здравствених установа проф. др Драган Јанковић 2008-2011.
ТР-18019 Смањење губитака и побољшавање ефикасности у енергетским водовима обликовањем кабловских завршница и спојница проф. др Славољуб Алексић 2008-2011.
ТР-21013 Анализа утицаја параметара грађевинске конструкције за потребе заштите животне средине и практично решење лаког зида доц. др Дејан Ћирић 2008-2011.
ТР-21036 Развој и реализација локалних система за континуирано мерење и праћење еколошких и метеоролошких параметара у складу са светским стандардима проф. др Милан Радмановић 2008-2011.
ТР-12210 Компјутерска симулација и 3D моделирање оригиналних патената Николе Тесле доц. др Владан Вучковић 2009-2010.
32004 Напредне технологије електронског мерења, управљања и комуникације на електричној дистрибутивној мрежи проф. др Предраг Петковић 2011-2014.
32009 Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње проф. др Миле Стојчев 2011-2014.
32012 Интелигентни КАбинет за ФИзикалну Медицину - ИКАФИМ проф. др Иван Милентијевић 2011-2014.
32026 Развој, оптимизација и примена технологија самонапајајућих сензора проф. др Зоран Пријић 2011-2014.
32045 Развој и хардверска имплементација новог типа апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне брзине проф. др Драган Денић 2011-2014.
32052 Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција проф. др Братислав Миловановић 2011-2014.
33008 Нови приступ обликовању кабловског прибора у циљу повећања ефикасности енергетских водова проф. др Славољуб Алексић 2011-2014.
33035 Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW проф. др Драган Манчић 2011-2014.
Пројекти из програма Технолошки развој (носилац: остале научноистраживачке организације)
 Евид. број Назив пројекта Носилац Период
МИС.3.04.0019.А Симулациона и експериментална платформа за пројектовање и управљање сервисним роботима Институт „Михајло Пупин“, Београд 2002-2004.
ИТ.1.04.0062.Б Микросистемске и наносистемске технологије за сензоре и оптоелектронику Институт за хемију, технологију и металургију,  Београд 2002-2004.
ИТ.1.18.0100.Б Развој и реализација елемената софтверског радија и специфичне опреме и софтвера за радио-дифузију и мобилне телекомуникације Институт „ИРИТЕЛ“, Београд 2002-2004.
МХТ.2.08.0116.Б Истраживања и развој метода за пречишћавање зауљених отпадних вода из железничких стационираних објеката Саобраћајни институт ЦИП, Београд 2002-2004.
ИТ.1.17.0196.Б Дигитални радио-релејни уређаји великог капацитета (51.8 и 155 Мбит/с) Имтел Београд 2002-2004.
ИТ.1.11.0207.А Унапређење постојеће и могућност изградње алтернативне оптичке мреже као основе националне информационе инфраструктуре Саобраћајни факултет, Београд 2002-2004.
ЕТР.6.04.0276.Б Истраживање могућности економичнијег рада дистрибутивне мреже средњег напона Технички факултет, Чачак 2002-2004.
МИС.3.07.0297.Б Савремене технике управљања са нагласком на даљинско управљање и надзор сложених система са дислоцираним објектима Машински факултет, Ниш 2002-2004.
ТР-6106А Прогнозирање, планирање и тарифирање у телекомуникационим  мрежама Саобраћајни факултет, Београд 2005-2007.
ТР-6109Б Нова генерација линкова капацитета (155 Мбит/с) на фреквенцијским опсезима 4, 6, 13, 15, 18, 23, 26 и 38ГХз ИМТЕЛ-микроталаси, Београд 2005-2007.
ТР-6315Б Динамика и управљање хуманоидним роботима високих перформанси: теорија и примена Институт „Михајло Пупин“, Београд 2005-2007.
ТР-7026А Студија изводљивости за оснивање научнотехнолошких паркова у Србији Факултет техничких наука, Нови Сад 2005-2007.
ТД-7071А Развој и примена методологије за управљање поступцима увођења и коришћења електричних уређаја у предузећима са потенцијално експлозивним атмосферама Факултет заштите на раду, Ниш 2005-2007.
ТР-11001 Говорна комуникација човек-машина Факултет техничких наука, Нови Сад 2008-2011.
ТР-11009 Дуал-банд и три-банд микроталасна кола и антене базирани на метаматеријалима за комуникационе системе нове генерације ИМТЕЛ-Комуникације, Београд 2008-2011.
ТР-11024 Развој метода и система за мерење токова електричне снаге и енергије Факултет техничких наука, Нови Сад 2008-2011.
ТР-11030 Развој и реализација нове генерације софтвера, хардвера и услуга на бази софтверског радија за наменске апликације Институт „ИРИТЕЛ”, Београд 2008-2011.
ТР-11032 Унапређење система и развој техничких уређаја за пренос информатичких и мултимедијалних сигнала посредством електроенергетских инсталација и нисконапонских мрежа Електротехнички факултет, Београд 2008-2011.
ТР-11038 Линкови на милиметарским опсезима (60 ГХз) ултрависоког капацитета 1 Гбит/с ИМТЕЛ Комуникације, Београд 2008-2011.
ТР-17029 Развој интегрисане комплексне дијагностике стања енергетских и мерних трансформатора Електротехнички институт „Никола Тесла”, Београд 2008-2011.
ТР-21030 Истраживање и развој експертског система и метода за процену ерго-еколошког ризика од удеса у електропривреди Србије Факултет заштите на раду, Ниш 2008-2011.
ТР-21035 Развој модела за процену ризика од утицаја зрачења базних станица мобилне телефоније на животну средину Факултет заштите на раду, Ниш 2008-2011.
ТР-23046 Акустички дизајн простора и звучни садржаји у Српској православној цркви Електротехнички факултет, Београд 2008-2011.
36026 Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања Електротехнички факултет у Београду 2011-2014.
32019 Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже Факултет техничких наука у Новом Саду 2011-2014.
32023 Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система Државни Универзитет у Новом Пазару 2011-2014.
32024 Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре Институт за физику у Београду 2011-2014.
32028 Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима Електротехнички факултет у Београду 2011-2014.
32035 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике Факултет техничких наука Нови Сад 2011-2014.
32037 Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама Институт "Михајло Пупин" у Београду 2011-2014.
32051 Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже Институт за телекомуникације и електронику "ИРИТЕЛ" а.д. у Београду 2011-2014.
32057 Тесламетар високе резолуције са интегрисаном троосном Холовом сондом  СЕНТРОНИС а.д. Ниш 2011-2014.
33037 Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача Институт за рударство и металургију у Бору 2011-2014.
33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима Машински факултет Ниш 2011-2014.
35005 Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности Машински факултет у Нишу 2011-2014.
35049 Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система Машински факултет у Нишу 2011-2014.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89