Font size

Издаваштво

Издаваштво

Поред добрих наставника и сарадника, добра литература је један од важних предуслова реализације студијских програма. Електронски факултет у Нишу има релативно богату издавачку делатност наставника и сарадника, који су били аутори или коаутори великог броја књига.

Као резултат потребе за уџбеничком литературом, Факултет је 1995. године започео самосталну издавачку делатност. У циљу лакшег савладавања потребног знања студената, Факултет издаје литературу за све нивое студија. Издавачка делатност Електронског факултета обухвата: издавање уџбеника, помоћних уџбеника, лабораторијских практикума и монографија.

Сва издања Електронског факултета су рецензирана. Наставно-научно веће Електронског факултета одређује рецензенте, усваја позитивне рецензије и одобрава штампање публикација. Рецензенти су истакнути стручњаци у одговарајућој научној области.

Основни циљеви издавачке делатности Електронског факултета су повећање квалитета студијских програма а затим и повећање ефикасности у стицању знања и полагању испита.

Издавачка делатност Факултета ближе је уређена правилником којим су дефинисани задаци и организација. Утврђен је начин прибављања, оцењивања и одобравања рукописа, као и штампања и дистрибуције основних и помоћних уџбеника, скрипти, монографија и других рукописа наставника и сарадника Електронског факултета у Нишу. Комисија Наставно-научног већа за издавачку делатност представља уређивачки одбор, а председник Комисије је по функцији главни и одговорни уредник свих издатих уџбеника и публикација.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89