Font size

Предмети

Област телекомуникација има значајно место у високошколској настави, као и велику традицију, па је ова област једна од најпопуларнијих међу студентима техничких наука. На Електронском факултету у Нишу у области телекомуникација акредитовани су нови наставни планови и програми настали као резултат развоја комуникационих технологија, као и примене Болоњске декларације у настави. Студије су организоване у три нивоа (4+1+3 године): основне академске студије, мастер академске студије (студијски програм Телекомуникације) и докторске академске студије. Садржаји предмета и наставни процес су прилагођени потребама телекомуникационих тржишта за ужим специјалностима и различитим интересовањима будућих инжењера. Студенти стичу знања из области аналогних и дигиталних модулација, обраде сигнала, рутирања, мрежа и теорије телекомуникација, проучавају класичне, мобилне, сателитске и оптичке телекомуникационе системе, крипто и заштитне кодове, компресију сигнала итд. Такође, захваљујући опремљеним лабораторијама и практичном аспекту садржаја предмета, студентима се нуде потребна знања из телекомуникационог инжењеринга, где се оспособљавају за пројектовање телекомуникационих склопова, уређаја и система и њихову употребу и одржавање, мерења на телекомуникационим уређајима, примену стандарда и регулатива у савременим фиксним и мобилним РФ и микроталасним системима (радиодифузни, кабловски, оптички, мобилни, сателитски системи итд). Поред тога, студентима се нуде теоријска и практична знања у области која је резултат интеграције информационих и комуникационих технологија, тако да садржај дела предмета третира аудио, видео сигнале и податке, укључујући неопходна знања из програмирања, информационих система, мултимедијалних система и технологија. У зависности од својих склоности и избора предмета, студенти који заврше академске студије у области телекомуникација оспособљени су за успешан практични рад у струци или за инвентиван научно-истраживачки рад. Примери оних који су школовање и усавршавање наставили на неком страном факултету или на институту, као и оних који раде у познатим светским фирмама су многобројни.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89