Font size

Телекомуникације

Увод

telekomunikacije-svi

Катедра за телекомуникације формирана је 1969. године, одмах по оснивању Електронског факултета у Нишу. За оснивање и развој Катедре у наставном и у научноистраживачком раду најзаслужнији су професори (већина са Електротехничког факултета у Београду): Георгије Лукатела, Илија Стојановић, Илија Хаџи-Нешић, Александар Маринчић и Хуснија Куртовић. Поред њих, значајан допринос развоју Катедре дали су и професори: Душан Драјић, Гроздан Петровић, Слободан Лазовић, Мирослава Милошевић, Чедомир Живаљевић и Раде Петровић. Са доласком групе наставника и сарадника са Катедре за теоријску електротехнику, 1989. године, научноистраживачки рад на Катедри за телекомуникације, као и садржај наставних предмета на смеру Телекомуникације, проширени су на области: микроталасна техника, антене и простирање електромагнетних таласа.

На Катедри за телекомуникације тренутно ради 16 наставника (10 редовних професора, 1 ванредни професор,  5 доцената), 9 сарадника (8 асистената који имају титулу доктора наука, 1 асистент са титулом магистра техничких наука) и 1 лаборант.
Катедра за телекомуникације учествује у организацији и извођењу наставе на сва три нивоа студија. По акредитацији из 2013. године, у оквиру наставног програма на основним академским студијама постоји модул Телекомуникације, у оквиру кога студенти добијају теоријска и практична знања у вези са техникама обраде сигнала у примопредајницима, преносом сигнала кроз различите телекомуникационе канале, из области фиксних, мобилних, сателитских и оптичких телекомуникационих система, као и из аудиотехнике и мултимедијалних телекомуникација. Посебна пажња се посвећује радио-дифузији, кабловској и сателитској телевизији, телекомуникационим и рачунарским мрежама, ИП телефонији, бежичним широкопојасним приступним мрежама итд. У оквиру модула Телекомуникације оформљени су подмодули Телекомуникације и обрада сигнала и Радиокомуникациони инжењеринг и технологије. На Мастер академским студијама, у оквиру студијског програма Телекомуникације, постоје два модула, под истим називима као и подмодули на основним студијама. Такође, организоване су и докторске академске студије у области телекомуникација, у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство, и годинама се истраживачки рад доктораната крунише кроз запажени број одбрањених докторских теза.  
Треба истаћи да су садржаји предмета и наставни процес на свим нивоима студија прилагођени потребама тржишта и у сагласности су са европским стандардима. Захваљујући доброј опремљености лабораторија и сталним контактима и сарадњи са више светских универзитета, студентима је омогућено да се укључе у научноистраживачки рад, реализацију техничких решења и међународну сарадњу. Велики број студентских радова урађених у оквиру Катедре за телекомуникације је представљен на међународној студентској конференцији IEEESTEC, међу којима има и награђених радова.
Чланови Катедре за телекомуникације су објавили преко 2 500 научних радова, од чега је велики број радова  објављен у врхунским међународним часописима са СЦИ листе. Поред тога, публиковано је више монографија и поглавља у монографијама, уџбеника и помоћних уџбеника, а реализовано је и више техничких решења.  
Дужи низ година, чланови Катедре остварују запажене резултате на научно-истраживачким пројектима Министарства за науку Републике Србије, пројектима у оквиру сарадње са привредом, као и међународним истраживачким пројектима и пројектима у области реформе образовања и мобилности (FP7, COST, билатерни пројекти са DAAD-ом, WUS, TEMPUS, NORBAS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ итд.).
Поред тога, чланови Катедре дају значајан допринос као рецензенти, чланови уређивачких одбора еминентних међународних часописа и у струковним удружењима. Научни часопис националног значаја, Microwave Review, уређује се од стране чланова Катедре, а издаје га IEEE MTT-S подружница за Србију и Црну Гору и Национално удружење за микроталасну технику, технологије и системе. Такође, чланови Катедре учествују и у уређивању часописа TELFOR Journal који издаје Друштво за телекомуникације. Чланови Катедре за телекомуникације учествују у организацији међународних конференције IcETRAN, TELSIKS, TELFOR, ICEST и IEEESTEC, као и националних конференција ETRAN и YUINFO.

Актуелни наставници и сарадници

др Вера Марковић, редовни професор, шеф Катедре

др Зорица Николић, редовни професор

др Зоран Перић, редовни професор

др Оливера Пронић-Ранчић, редовни професор

др Небојша Дончов, редовни професор

др Даниела Миловић, редовни професор

др Наташа Малеш-Илић, редовни професор

др Горан Т. Ђорђевић, редовни професор

др Дејан Милић, редовни професор

др Дејан Ћирић, ванредни професор

др Александра Јовановић, доцент

др Ненад Милошевић, ванредни професор

др Златица Маринковић, доцент

др Јелена Николић, доцент

др Зоран Станковић, доцент

др Биљана Стошић, асистент

др Југослав Јоковић, асистент

др Александра Панајотовић, асистент

др Александра Цветковић, асистент

др Јелена Анастасов, асистент

др Александар Атанасковић, асистент

др Тијана Димитријевић, асистент

др Марија Милијић, асистент

мр Предраг Еферица, асистент

Зоран Ђорђевић, лаборант 

 

Професори у пензији


Проф. др Миодраг Гмитровић

Проф. др Мирослава Милошевић

Проф. др Михајло Стефановић

Проф. др Братислав Миловановић

др Драган Драча, редовни професор

Предмети

Област телекомуникација има значајно место у високошколској настави, као и велику традицију, па је ова област једна од најпопуларнијих међу студентима техничких наука. На Електронском факултету у Нишу у области телекомуникација акредитовани су нови наставни планови и програми настали као резултат развоја комуникационих технологија, као и примене Болоњске декларације у настави. Студије су организоване у три нивоа (4+1+3 године): основне академске студије, мастер академске студије (студијски програм Телекомуникације) и докторске академске студије. Садржаји предмета и наставни процес су прилагођени потребама телекомуникационих тржишта за ужим специјалностима и различитим интересовањима будућих инжењера. Студенти стичу знања из области аналогних и дигиталних модулација, обраде сигнала, рутирања, мрежа и теорије телекомуникација, проучавају класичне, мобилне, сателитске и оптичке телекомуникационе системе, крипто и заштитне кодове, компресију сигнала итд. Такође, захваљујући опремљеним лабораторијама и практичном аспекту садржаја предмета, студентима се нуде потребна знања из телекомуникационог инжењеринга, где се оспособљавају за пројектовање телекомуникационих склопова, уређаја и система и њихову употребу и одржавање, мерења на телекомуникационим уређајима, примену стандарда и регулатива у савременим фиксним и мобилним РФ и микроталасним системима (радиодифузни, кабловски, оптички, мобилни, сателитски системи итд). Поред тога, студентима се нуде теоријска и практична знања у области која је резултат интеграције информационих и комуникационих технологија, тако да садржај дела предмета третира аудио, видео сигнале и податке, укључујући неопходна знања из програмирања, информационих система, мултимедијалних система и технологија. У зависности од својих склоности и избора предмета, студенти који заврше академске студије у области телекомуникација оспособљени су за успешан практични рад у струци или за инвентиван научно-истраживачки рад. Примери оних који су школовање и усавршавање наставили на неком страном факултету или на институту, као и оних који раде у познатим светским фирмама су многобројни.

Лабораторије

Лабораторије при катедри за Телекомуникације: опширније.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89