Font size

Катедра за рачунарство

Увод

racunarstvo-svi

Катедра за рачунарство основана је 1969. године под називом Катедра за обраду информација. Први шеф катедре је и први декан Електронског факултета – проф. др Тихомир Алексић. Један од првих рачунара, IBM 1130, инсталиран је на Електронском факултету две године након оснивања, 1971, као део рачунског центра. Катедра 1974. године постаје Катедра за аутоматику и обраду података, да би 1978. године, после одвајања аутоматике, добила назив Катедра за обраду података. Од 1994. године Катедра добија данашњи назив – Катедра за рачунарство. Прва наставна лабораторија са PC рачунарима отворена је 1991. године, док је данас студентима на располагању преко 50 рачунара за реализацију наставних активности.

 

Студије из области рачунарства и информатике на Универзитету у Нишу започеле су 1966/67. године, када је на Електронском одсеку Техничког факултета у Нишу формирано усмерење за дигиталне системе. Први предмети су били: Теорија и пројектовање дигиталних система, Теорија програмирања и Дигитална кола и брзе меморије, а први професори за ове предмете били су: проф. др Тихомир Алексић, проф. др Недељко Парезановић и проф. др Боривоје Јовановић.

 

У оквиру образовне делатности Катедра организује и спроводи наставу на струковним, академским и докторским студијама. У току постојања Катедре стално су иновирани садржаји постојећих предмета, а неколико пута су вршене и промене планова и програма смера који је био у надлежности Катедре (некада Смер за рачунарску технику и информатику, сада Смер за рачунарство).
Прва научноистраживачка лабораторија у оквиру Катедре основана је 1991. године, док данас постоји пет лабораторија које се баве истраживањем и развојем у области информационих технологија.

 

Значајан утицај на развој Катедре имали су проф. др Тихомир Алексић, први шеф Катедре, први проректор Универзитета у Нишу (1969-1973.) и први декан Електронског факултета (1969-1973.) и дугогодишњи шеф Катедре проф. др Живко Тошић (од 1974. године до пензионисања 2002. године), који је био и продекан (од 1975. до 1977. године) и декан Факултета (од 2000. до пензионисања 2002.). Од 2002. до 2004. године шеф Катедре била је проф. др Милена Станковић, а од 2004. до 2010. проф. др Иван Милентијевић. Шеф Катедре од 2010. је проф. др Леонид Стоименов. Актуелни шеф Катедре је проф. др Милена Станковић. Функцију продекана вршила је и проф. др Снежана Николић (1984/1985.), док је проф. др Драган Јанковић, актуелни декан Електронског факултета у Нишу, био продекан за науку (2004 - 2012) и председник Савета Универзитета у Нишу (2009-2012).

 

Први радови из области рачунарства објављивани су већ средином 60-их година прошлог века (Л. Ђорђевић, Ж. Тошић). Значајан допринос развоју области су и први пројекти из области рачунарства на којима су учествовали наставници факултета. Један од таквих пројеката је Микропроцесори у управљању и обради података, којим је руководио проф. др Т. Алексић. Поред конкретних резултата, резултат овог пројекта је и 28 научних радова из области рачунарства.

 

За протеклих педесет година Катедра за рачунарство створила је и развила сопствени наставнички кадар, који данас чини 14 наставника и 18 сарадника (асистената, асистената приправника и сарадника у настави), од чега је 16 доктора наука и 12 магистара.
Наставници и сарадници Катедре објавили су велики број радова. У последњих пет година публиковано је 7 монографија, 17 поглавља у другим монографијама, преко 20 радова у врхунским међународним часописима, преко 30 радова у значајним међународним часописима, а велики број радова је презентован на научним скуповима међународног (150) и националног значаја (200), као и велики број техничких решења и један патент. Такође, у оквиру Катедре је издато 10 уџбеника и 15 помоћних уџбеника.
Тренутно Катедра за рачунарство има пет активних пројеката које финансира Министарство за науку и технолошки развој и више пројеката сарадње с привредом.

 

Катедра за рачунарство се стално развија и иновира своје активности у складу са актуелним променама у свету у домену едукације и истраживања. Последњих година значајна пажња посвећена је иновацији наставних планова и програма и њиховом усклађивању са Болоњским процесом, као и са међународно усвојеним стандардима, као што су препоруке IEEE и ACM у вези курикулума. Наредних година, након изласка првих генерација по промењеном начину студирања, Катедру очеукују даље промене и иновације у плановима и програмима, пре свега у начину извођења наставе, али и усклађивање са актуелним технологијама. Планиране су и промене у извођењу докторских студија и активније укључивање доктораната у актуелне пројекте Катедре.


У домену истраживања и развоја очекују се значајни резултати који ће усмерити даљи развој Катедре. Формиране две нове лабораторије 2009. године као последица успешних резултата у оквиру научноистраживачких пројеката. Очекује се формирање нових истраживачких лабораторија, пре свега од постојећих истраживачких група које остварују значајне резултате, као и запошљавање нових кадрова, захваљујући све већем броју истраживачких пројеката, али и пројеката сарадње с привредом.


Истраживања ће пре свега бити усмерена на актуелне трендове у области Web информационих система и мобилних система, уз примену Web и Јава оријентисане технологије. Део Катедре посветиће се развоју софтвера са филозофијом отвореног кода. Генерално, очекују се значајни резултати у области система заснованих на знању, гео-информационих система и система за управљање подацима и знањем. Очекују се конкретни резултати у облику пројеката и радова у више области, као што су: семантичка интеграција информација, онтологије, сензор wеб, локационо-засновани сервиси и свеприсутно рачунарство, виртуелна реалност, е-системи, системи за активно учење и колаборацију, социјалне мреже, семантички web, биоинформатика и сл.


План развоја Катедре обухвата и укључивање у активности будућег организовања истраживачких група у оквиру Иновационог центра и/или научнотехнолошких паркова. Планирана је интензивнија сарадња са привредом, како кроз нове пројекте и комерцијализацију развојних резултата, тако и кроз активно укључивање студената у њихову реализацију. Од великог значаја за даљи развој Катедре је укључивање у међународне пројекте, интензивирање сарадње са другим истраживачким групама и факултетима, као и размена студената, уз коришћење међународних фондова.


У наредном периоду планирано је унапређење односа са студентским парламентом, што би требало да допринесе повећању квалитета наставе и повећању могућности за размену и мобилност студената.

Актуелни наставници и сарадници

Редовни професори

др Милена М. Станковић

др Радомир С. Станковић
др Емина И. Миловановић
др Иван З. Милентијевић
др Драган С. Јанковић
др Милорад Б. Тошић

др Драган Х. Стојановић

 

Ванредни професори
др Леонид В. Стоименов
др Дејан Д. Ранчић
др Владан В. Вучковић

 

Доценти
др Сузана Р. Стојковић
др Наталија М. Стојановић
др Владимир М. Ћирић
др Александар Љ. Милосављевић
др Иван М. Петковић
др Братислав Б. Предић
др Александар С. Станимировић
др Валентина М. Нејковић

 

Асистенти
др Душан Гајић
мр Александар М. Димитријевић
мр Милош М. Радмановић
мр Владан Т. Михајловић
мр Оливер М. Војиновић
мр Петар Ј. Рајковић
мр Мартин Д. Јовановић
дипл. инж. Милош Д. Богдановић
дипл. инж. Никола П. Давидовић
дипл.инж. Наташа Ж. Вељковић

 

Сарадници у настави
дипл.инж. Владимир Симић
дипл. инж. Александар Миленковић
дипл. инж. Ивица Марковић

дипл. инж. Игор Д. Антоловић

 

Лаборанти
Иван С. Цветковић

 

Професори у пензији

др Теуфик И. Токић

др Небојша Ж. Миленковић

др Живко Тошић

 

In Memoriam

др Владимир В. Станковић

 

Опширније...

Предмети

Катедра изводи наставу на академским, струковним и докторским студијама.

 

Највећи број предмета је на академским студијама, у оквиру којих наставници Катедре организују наставу, пре свега, на Смеру за рачунарство, али и на другим смеровима Електронског факултета.

 

Укупан број обавезних и изборних предмета које реализују наставници Катедре на свим смеровима је преко 100, од Увода у рачунарство и Алгоритама и програмирања на првој години студија, који су обавезни за све смерове, до великог броја обавезних и изборних предмета из области рачунарства и информационих технологија.

 

Планови и програми предмета су усклађени са актуелним стандардима и одговарајућим предметима на светским универзитетима.

 

На струковним студијама Катедра изводи наставу на смеру Пословни информациони системи.

 

На докторским студијама Катедра је задужена за организацију и реализацију наставе у оквиру модула Рачунарство и информатика.

 

На првој години докторских студија Катедра нуди седам, a на другој години тринаест изборних предмета који покривају широк опсег знања из домена рачунарства и информационих технологија.

Лабораторије

Катедра има неколико научноистраживачких лабораторија и истраживачких група, које имају значајне резултате у области науке, сарадње с привредом и (комерцијалне) примене реализованих резултата.

 

Лабораторије при катедри за Рачунарство: опширније.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89