Font size

Предмети

Обавезни предмети
Cтруковне студије: Физика, Електротехнички материјали и компоненте.
Основне академске студије: Физика, Електронске компоненте, Материјали за електронику, Основи оптике, Полупроводничке компоненте, Аналогна микроелектроника, Оптоелектроника, Нови материјали и технологије, Сензори и претварачи, Дигитална микроелектроника, Компоненте и кола снаге, Пројектовање и симулација микроелектронских компонената, Соларне компоненте и ситеми, Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола.
Мастер академске студије: Систем на чипу, Микросензори и микросистеми.
Докторске студије: Физичка електроника полупроводника, Полупроводничке компоненте, Микроелектроника, Нанотехнологије и нанокомпоненте, Оптоелектроника, Наука о материјалима, Технике контроле квалитета и поузданости, Технологије, пројектовање и карактеризација микросистема, Микросензори, Софтверски инжењеринг у микроелектроници, Поузданост компонената и микросистема, Утицај зрачења на микроелектронске компоненте, Компоненте и кола снаге, Соларни системи, технологије и компоненте, Прогноза својстава материјала, Савремени електронски керамички материјали и структуре, Симулациони методи за пројектовање материјала.

Изборни предмети
Струковне студије: Физика у медицинској дијагностици.
Основне академске студије: Компоненте за телекомуникације, Пројектовање материјала за електронику, Основи квантне и статистичке физике, Пројектовање штампаних плоча, Технологије микросистема, Карактеризација материјала, Статистичке методе контроле квалитета, МЕМС компоненте, Откази полупроводничких компонената, Техника и примена ласера, Пројектовање микросистема, Нискотемпературна микроелектроника, Обновљиви извори енергије, Физика јонизованих гасова и плазме, Медицинска физика, Анализа поузданости, Интелигентне компоненте снаге, Микроталасне технологије и компоненте, Ласерска електроника, Поузданост електронских компонената и микросистема, Дозиметрија и дозиметри, Вакуумске и гасне компоненте, Материјали за нове и алтернативне изворе енергије;
Мастер академске студије: Наноелектроника, Рачунарско пројектовање микроелектронских компонената, Интегрисана оптоелектроника, Хетероспојне компоненте, Процеси у плазми, Материјали за енергетске компоненте и системе, РФ микроелектроника, Технологија органских полупроводничких материјала и компонената, Карактеризација компонената и микросистема, Физика и дијагностика отказа, Компоненте и микросистеми за рад у екстремним условима, Физички основи поузданости материјала.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89