Font size

Микроелектроника

Увод

mikroelektronika-svi

У првим годинама постојања Електронског одсека на Техничком  факултету формиране су Катедра за електронске саставне делове и Катедра за технологију и материјале. Почетком седамдесетих година мења им се назив у Катедра за електронске саставне делове и материјале, затим у Катедра за микроелектронику и електронске компоненте, да би почетком деведесетих година настала Катедра за микроелектронику. Катедра за микроелектронику је прва организовала последипломске студије на Електронском факултету, ангажовањем наставника и научних сарадника са Универзитета у Љубљани, Института Јожеф Штефан и Института Винча. Први магистарски рад на Електронском факултету у Нишу одбрањен је на овој катедри. Од 1984. године Катедра за микроелектронику је носилац Смера за микроелектронику. После најновијих корекција наставног плана и акредитације студијског програма из области електротехнике и рачунарство, смер (модул) мења назив у Електронске компоненте и микросистеми, који је по програмским садржајима у потпуности компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима. Катедра за микроелектронику, као носилац овог модула, располаже изузетним кадром (велики број наставника и сарадника познат је и признат у светским оквирима) и савременом опремом за извођење наставе по европским стандардима. Теоријска и практична знања којима инжењери овог смера овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију аналогних и дигиталних електронских система за примену у рачунарству, телекомуникацијама, аутоматици и роботици, индустријској електроници, итд. Велики број студената који су дипломирали на нашем одсеку веома успешно ради на институтима и универзитетима у иностранству и са њима Електронски факултет има одличну сарадњу.
Катедра за микроелектронику наставља са развојем и настоји да у настави и научноистраживачком раду прати актуелна кретања у свету. Наставници и сарадници се посебно ангажују на моделирању профила знања које би студентима омогућило брже запошљавање по завршетку основних студија. У научноистраживачком раду интензивира се сарадња са универзитетима у иностранству, као и са домаћом привредом.

Предмети

Обавезни предмети
Cтруковне студије: Физика, Електротехнички материјали и компоненте.
Основне академске студије: Физика, Електронске компоненте, Материјали за електронику, Основи оптике, Полупроводничке компоненте, Аналогна микроелектроника, Оптоелектроника, Нови материјали и технологије, Сензори и претварачи, Дигитална микроелектроника, Компоненте и кола снаге, Пројектовање и симулација микроелектронских компонената, Соларне компоненте и ситеми, Моделирање и симулација микроелектронских компонената и кола.
Мастер академске студије: Систем на чипу, Микросензори и микросистеми.
Докторске студије: Физичка електроника полупроводника, Полупроводничке компоненте, Микроелектроника, Нанотехнологије и нанокомпоненте, Оптоелектроника, Наука о материјалима, Технике контроле квалитета и поузданости, Технологије, пројектовање и карактеризација микросистема, Микросензори, Софтверски инжењеринг у микроелектроници, Поузданост компонената и микросистема, Утицај зрачења на микроелектронске компоненте, Компоненте и кола снаге, Соларни системи, технологије и компоненте, Прогноза својстава материјала, Савремени електронски керамички материјали и структуре, Симулациони методи за пројектовање материјала.

Изборни предмети
Струковне студије: Физика у медицинској дијагностици.
Основне академске студије: Компоненте за телекомуникације, Пројектовање материјала за електронику, Основи квантне и статистичке физике, Пројектовање штампаних плоча, Технологије микросистема, Карактеризација материјала, Статистичке методе контроле квалитета, МЕМС компоненте, Откази полупроводничких компонената, Техника и примена ласера, Пројектовање микросистема, Нискотемпературна микроелектроника, Обновљиви извори енергије, Физика јонизованих гасова и плазме, Медицинска физика, Анализа поузданости, Интелигентне компоненте снаге, Микроталасне технологије и компоненте, Ласерска електроника, Поузданост електронских компонената и микросистема, Дозиметрија и дозиметри, Вакуумске и гасне компоненте, Материјали за нове и алтернативне изворе енергије;
Мастер академске студије: Наноелектроника, Рачунарско пројектовање микроелектронских компонената, Интегрисана оптоелектроника, Хетероспојне компоненте, Процеси у плазми, Материјали за енергетске компоненте и системе, РФ микроелектроника, Технологија органских полупроводничких материјала и компонената, Карактеризација компонената и микросистема, Физика и дијагностика отказа, Компоненте и микросистеми за рад у екстремним условима, Физички основи поузданости материјала.

Лабораторије

Лабораторије при катедри за Микроелектронику: опширније.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89