Font size

Мерења

Увод

merenja-svi

Наставне активности и курсеви који се изводе на Катедри за мерења Електронског факултета у Нишу пружају теоријска и практична знања неопходна за реализацију, тестирање, практичну примену и одржавање савремене инструментације за мерење електричних и неелектричних величина. Поред тога, квалитетна настава у складу са савременим трендовима развоја науке и технологије, као и практична лабораторијска едукација студената на основним и докторским студијама, пружају и знања из области пројектовања и реализације комплетних мерно-информационих система, базираних на примени брзих рачунара и савремених комуникационих технологија. Као резултат, дипломирани инжењери и доктори наука са одговарајућим образовањем из области мерења имају добре могућности при избору будуће области рада и занимања, као и даљег стручног усавршавања.  
Oд свог оснивања Катедра за мерења се бави научном метрологијом и развојем метода мерења у више области: мерење времена и фреквенције, мерење позиције и угаоне брзине, истраживање у области телеметрије, мерење неелектричних величина, индустријска мерења и системи, област процесирања и преноса мерних сигнала.
Из овог континуираног научног и практичног рада произашли су многи оригинални мерни системи и уређаји, имплементирани у више фабрика у земљи и иностранству.

 

Катедра за мерења је у зимском семестру школске 2018/19 реализовала пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру програма “Развој високог образовања”. Најважнији резултати овог пројекта представљени су овде.

Предмети

На Катедри за мерења тренутно се изводе наставне активности из следећих предмета и курсева:

 • Бежични сензори и сензорске мреже
 • Електромедицинска инструментација
 • Електронска мерења
 • Еелектрична и електронска мерења
 • Еелектронска мерна инструментација
 • Индустријски системи за мерење и контролу
 • Интелигетни мерни системи
 • Мерења у екологији
 • Мерења у електроенергетици
 • Мерења у медицини
 • Мерења у микроелектроници
 • Мерење неелектричних величина
 • Метрологија електричних величина
 • Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената
 • Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији
 • Рачунарски системи за мерење и контролу
 • Сензори и претварачи
 • Сензори и претварачи у возилима
 • Сензори, претварачи и актуатори
 • Телеметрија
 • Виртуелна мерна инструментација

Лабораторије

У саставу Катедре за мерења постоје и функционишу лабораторије које служе за практичну едукацију студената, али истовремено и за научни и стручни рад и усавршавање наставника и сарадника на катедри.

 

Лабораторије при катедри за Мерења: опширније.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89