Font size

Предмети

Данас је број математичких предмета повећан, у складу са специфичностима појединих студијских програма и модула, док је садржај знатно растерећен и ослобођен, пре свега, гломазне теоријске подлоге. На тај начин су формирани програми који прате савремени тренд разумљивости, оперативности и алгоритамске применљивости појединих математичких целина. Акредитовани математички предмети на Електронском факултету су следећи :
Струковне студије: Математика (1. сем. 2+2+0), Математички методи* (4. сем. 2+1+1)
Основне академске студијe: Математика I (1. сем. 3+3+0), Математика II (2. сем., 3+3+0), Математика III (ЕЕН, ЕМТ, ЕКМ, ТЕЛ, УПС) (3. сем. 3+2+1), Математички методи у рачунарству (РИИ) (3. сем. 3+2+1), Дискретна математика (РИИ) (4. сем. 2+2+0), Математика IV (ТЕЛ) (4. сем. 2+2+1), Мате¬матички методи* (УПС) (4. сем. 2+2+0), Операциона истраживања* (УПС) (4. сем. 2+2+0), Вероватноћа и статистика* (УПС) (4. сем. 2+2+1), Дискретна математика* (УПС) (4. сем. 2+2+1), Фоуријеова и вејвлет анализа* (ЕМТ) (4. сем. 2+2+1), Нумеричка анализа* (ЕЕН) (7. сем. 2+2+1), Вероватноћа и статистика* (ЕКМ) (6. сем. 2+2+0), Нумеричка анализа парцијалних диф. једначина* (ЕКМ) (6. сем. 2+2+0).
Мастер академске студије: Нумерички методи у телекомуникацијама* (ТЕЛ) (9. сем. 2+3+1), Фази скупови и логика* (УПС) (9. сем. 2+3+1), Нумеричка математика* (УПС) (9. сем. 2+3+1), Дискретна мате¬матика* (ЕМТ) (9. сем. 2+2+2), Нумеричка математика* (ЕМТ) (9. сем. 2+2+2), Вероватноћа и статистика* (ЕМТ) (9. сем. 2+2+2), Нумерички методи* (ЕМТ) (9. сем. 2+2+2), Фази скупови и логика* (ЕЕН) (9. сем. 2+2+0) Геометријско моделирање* (РИИ) (10. сем. 2+2+0), Фури¬јеова и вејвлет анализа* (РИИ) (10. сем. 2+2+0), Теорија графова* (РИИ) (10. сем. 2+2+0).
Доктoрске студије (Модул: Примењена математика):
I семестар: Теорија апроксимација, Нумеричка линеарна алгебра, Нумеричка и симболичка математика, Дискретна математика, Математички методи oптимизације, Парцијалне диференцијалне једначине у теоријској електротехници.   II семестар: Геометријско моделирање помоћу рачунара, Динамички системи и хаос, Анализа нумеричких алгоритама, Симулација индустријских система, Математички модели у индустрији, Теорија кодова и криптографија, Интервална математика.

Звездица (*) на крају назива означава изборни предмет. Скраћенице назива модула: ЕЕН – Електроенергетика; ЕМТ - Електроника и микропроцесорска техника; ЕКМ - Електронске компоненте и микросистеми; РИИ - Рачунарство и информатика; ТЕЛ – Телекомуникације; УПС - Управљање системима.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89