Font size

Енергетика

Увод

energetika-svi

Електронски факултет је од оснивања посвећен остварењу своје мисије засноване на успешним резултатима научноистраживачког рада и њиховој примени у пракси. Током времена Факултет је према уоченим потребама привредног окружења, као и актуелним потребама друштва, развијао постојеће и нове профиле који образују студенте за постојећа и наступајућа техничко-технолошка достигнућа, развијајући при том упоредо и сопствене људске и материјалне ресурсе. Следећи усвојене принципе, Статутом од септембра 1987. године формирана је Катедра за енергетику, са циљем да као организациона јединица наставно-научне делатности организује наставу на профилу за Индустријску енергетику. Званичан почетак рада Катедре за енергетику је фебруар 1988. године.

Другу деценију постојања Катедре за енергетику обележило је пристизање сопствених кадрова, неколико магистратура и доктората, значајан број радова у међународним часописима, на иностраним и домаћим конференцијама, учешће на бројним научним пројектима, велики број пројеката који су реализовани у сарадњи са привредом, односно значајно присуство у научној и стручној јавности. Паралелно са унапређењем научно истраживачке делатности значајан напредак је остварен и у осавремењавању лабораторијског простора и опреме. Посебна пажња посвећена је студентима и њиховој едукацији. Професионалан однос према наставним активностима, методологија рада и перманентно осавремењавање наставе су доминантно утицали на популаризацију смера и континуално повећање броја студената заинтересованих за научну област електроенергетика. Томе су свакако допринели и бивши студенти овог образовног профила, којима је стечено образовање знатно допринело у даљем напредовању у професионалној каријери.

У протеклом периоду наставни планови и програми су се мењали и прилагођавали насталим потребама привреде и достигнућима у науци. До 2004. године научна област енергетике постојала је у оквиру образовног профила Индустријска енергетика. Променом наставних планова и програма 2004. године извршена је промена имена овог образовног профила у Електроенергетика. Од акредитације Електронског факултета у Нишу 2008. године ова научна област се изучава на свим нивоима студија: на студијском програму основних академских студија у оквиру модула Електроенергетика; на студијском програму Електроенергетика на академским дипломским - мастер студијама и на докторским студијама у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство као модул Електроенергетика.
Катедра за енергетику дала је значајан допринос развоју електроенергетике на нашим просторима реализацијом бројних научних и стручних пројеката. Теме пројеката су врло разноврсне, од конкретних мерења и специфичних студија, енергетске ефикасности и пројектовања, све до капиталних доприноса, како у области електроенергетских система, тако и у области електричних машина и погона. Тренд развоја савремене електроенергетике од инжењера ове струке захтева широк спектар системских знања, како би могли решавати практичне инжењерске проблеме, отварати нове пословне могућности и током рада користити технолошки напредак остварен у појединим дисциплинама.
Визија даљег развоја Катедре за енергетику уско је повезана са образовањем будућих инжењера електроенергетике, чија је потражња у последњих неколико година значајно увећана. Усавршавање наставног процеса подразумева осавремењавање наставних садржаја, посете стручним сајмовима, обилазак капиталних електроенергетских објеката, осавремењавање постојећих лабораторија новом опремом, активно учешће студената у раду лабораторија, као и формирање нових лабораторија. Активности око формирања Лабораторије за електроенергетске мреже су у завршној фази, па се очекује да ће ове школске године студенти имати прилику да обављају практичан део наставе у савремено опремљеној лабораторији. Поред тога, особље Катедре има задатак перманентног стручног усавршавања и напредовања кроз стицање виших научних звања и успостављање сарадње са универзитетима у иностранству (учешће на реализацији заједничких пројеката и размена студената).

Линк ка секундарној презентацији

Предмети

Основне академске студије: Електромеханичко претварање енергије, Електротехнички материјали, Електрична кола у електроенергетици, Математика 3, Основи електронике, Метрологија електричних величина, Дистрибутивне и индустријске мреже, Техничка механика, Мерења у електроенергетици, Моделирање и симулација динамичких система, Трансформатори и машине једносмерне струје, Електричне инсталације и осветљење, Електромагнетика, Електроенергетске компоненте, Електронска мерења, Квалитет електричне енергије, Управљање процесима, Енглески језик 1, Машине наизменичне струје, Пренос електричне енергије, Аутоматско управљање, Електроенергетска кабловска техника, Нумеричка анализа, Енглески језик 2, Основи енергетске електронике, Електроенергетска постројења, Испитивање електричних машина, Електроенергетски претварачи, Електрична вуча и возила, Прелазни процеси у електричним машинама, Системи аутоматског управљања, Дистрибуирана производња електричне енергије, Електране, Електромоторни погони, Релејна заштита, Пословне комуникације, Инжењерско образовање и одрживи развој, Пројектовање електромоторних погона, Програмабилни логички контролери, Системи за управљање и надзор у индустрији, Уземљивачи, Специјалне електричне машине, Техника високог напона, Индустријски системи за мерење и контролу, Одабрана поглавља из електромоторних погона, Анализа електроенергетских система, Стручна пракса/Тимски пројекат.

Мастер академске студије: Регулација електромоторних погона, Статички електрицитет у технолошким процесима, Одабрана поглавља из електроенергетских постројења, Електронска кола за управљање претварачима, Телекомуникације у електроенергетици, Заштита од атмосферских пражњења, Експлоатација електроенргетских мрежа, Управљање електроенергетским претварачима и погонима, Тржиште електричне енергије и дерегулација, Управљање дистрибутивном мрежом, Операциона истраживања, Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији, Вишемоторни погони, Планирање електроенергетског система, Динамика електромоторних погона, Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система, Специјалне електричне инсталације, Електромагнетна компатибилност у електроенергетици, Стручна пракса/Тимски пројекат, Мастер рад, Студијски истраживачки рад.
Докторске студије: Електричне машине и енергетска ефикасност, Одабрана поглавља из електромоторних погона, Дијагностика и мониторинг електричних машина, Дистрибутивни системи, Планирање и експлоатација електроенергетских мрежа, Уземљење и уземљивачки системи, Методе оптимизације у електроенергетици, Одабрана поглавља из електричних машина и трансформатора, Електричне машине и претварачи за обновљиве изворе енергије, Дигитално управљање претварачима и погонима, Стабилност електроенергетских система, Електроенергетска кабловска техника, Квалитет електричне енергије у дистрибутивним мрежама, Активне дистрибутивне и микромреже.

Лабораторије

Лабораторије при катедри за Енергетику: опширније.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89