Font size

Аутоматика

Увод

automatika-svi

Електронски факултет у Нишу, од самог оснивања, у оквиру своје матичне делатности изводи студије из области управљања системима, у почетку кроз усмерење Рачунарство и аутоматика, а потом кроз одсек Аутоматика и енергетика, као одговор потребама индустријских система у окружењу, од којих је најзначајнији Електронска индустрија у Нишу. Статутом из 1985. године основана је самостална Катедра за аутоматику. Развоју Катедре значајно су допринели наставници и сарадници Електронског факултета, али и сарадници са других факултета, првенствено са Електротехничког факултета у Београду: проф. др Мирољуб Димић, проф. др Миодраг Ракић, проф. др Милић Стојић, проф. др Вељко Поткоњак и проф. др Трајко Петровић.

Паралелно са развојем научног потенцијала Катедре за аутоматику, развијале су се и лабораторије неопходне за квалитетан истраживачки рад. Вредна опрема добављена је донацијама кроз TEMPUS и WUS пројекте, као и од Фраунхофер института IPK из Берлина. Посебна пажња посвећена је студентима и њиховој едукацији. Професионалан однос према наставним активностима, актуелне теме, методологија рада и интерактиван рад са студентима, деведесетих година популаризовали су смер Управљање системима.

У контексту актуелног наставног плана Катедра за аутоматику матична је следећим студијским програмима: Управљање системима на мастер академским студијама, модулу Управљање системима на програму Електротехника и рачунарство докторских студија, као и смеру Индустријска аутоматика у оквиру Електротехнике и информационих технологија на основним струковним студијама. На академском студијском програму Управљање системима, настава се изводи кроз два модула: Аутоматско управљање и Рачунарско управљање системима и мерна техника, при чему се студенти оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање, као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким процесима.

Непосредни циљеви Катедре за аутоматику усклађени су са очекиваним развојем привредног окружења и европским интеграционим процесима. Брз технолошки напредак у сродним дисципилинама, пре свега у рачунарству у најширем смислу, захтева актуелизацију наставних програма. Такође, отвара се низ нових области у којима истраживања интердисциплинарног карактера постају неминовност. На основу ова два правца деловања постављени су и општи циљеви: институционално повезивање са сродним факулетима у иностранству у циљу заједничког учествовања на пројектима које финансира ЕУ, континуирано унапређење наставних програма у склопу реформе високог образовања у Србији уз развој сопствених технолошких основа наставног процеса, ангажовање на пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, формирање нових лабораторија и центара на факултету.

 

Додатне информације можете наћи на:

robot.elfak.ni.ac.rs

automatika.elfak.ni.ac.rs

Предмети

Предмети на основним и мастер академским студијама:

 • Аутоматско управљање
 • Моделирање и симулација динамичких система
 • Линеарни системи аутоматског управљања
 • Управљање процесима
 • Дигитални системи аутоматског управљања
 • Системи аутоматског управљања
 • Мехатроника
 • Увод у роботику
 • Програмабилно логички контролери
 • Пројектовање система аутоматског управљања
 • Нелинеарни САУ
 • Динамика механизама и машина
 • Оптимално управљање
 • Скада системи
 • Идентификација система
 • Рачунарски управљачки системи
 • Методе интелигентног управљања
 • Интелигентне машине
 • Управљање сложеним системима
 • Хидраулични и пнеуматски системи аутоматског управљања
 • Сензори, претварачи и актуатори
 • Интелигентни системи
 • Сервисна роботика као и низ других изборних предмета.

 

Предмети на докторским студијама:

 • Теорија система
 • Идентификација система
 • Моделирање динамичких система
 • Рачунарско управљање системима
 • Роботика и аутоматизација и
 • Интелигентно управљање

 

Лабораторије

Лабораторије при катедри за Аутоматику: опширније.

 

LabAuto1

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89