Font size

Бесплатан курс Елементарне физике

За кандидате који су уписали I годину студија на Електронском факултету у Нишу школске 2018/2019. године, Факултет организује бесплатан курс Елементарне физике.

 

Настава ће се изводити у амфитеатру A1 у периоду од 10.09. до 21.09 од 13 ч до 15 ч.

 

Програм курса

 

10. 09, понедељак. Физичке величине и јединице. Векторске и скаларне величине у физици. Кинематика. Праволинијско и криволинијско кретање. Кружно кретање. Брзина и убрзање код равномерног кретања. Брзина и убрзање код равномерно променљивог кретања.

 

11. 09. Динамика. Сила и маса. Импулс. Тежина тела. Сила трења.

 

12. 09. Рад, снага и енергија. Закон одржања импулса и енергије. Динамика ротационог кретања.

 

13. 09. Механика флуида. Архимедов закон. Једначина континуитета. Топлота и температура. Ширење тела при загревању.

 

14. 09. Закони идеалних гасова. Рад и унутрашња енергија гаса. Калориметрија.

 

17. 09, понедељак. Осцилаторно кретање. Брзина, убрзање и енергија код простог хармонијског кретања. Таласно кретање и акустика. Брзина простирања таласа. Звучни извори.

 

18. 09. Електростатика. Основне електричне појаве. Кулонов закон. Електрично поље. Електрични потенцијал и напон. Рад силе у електричном пољу.

 

19. 09. Проводници у електростатичком пољу. Капацитивност и кондензатори. Једносмерне струје. Јачина и густина електричне струје. Рад и снага електричне струје.

 

20. 09. Омов закон. Отпорност и отпорници. Кирхофови закони. Електромагнетизам. Магнетска индукција. Магнетски флукс. Амперов закон.

 

21. 09. Геометријска оптика. Одбијање и преламање светлости. Тотална рефлексија. Сочива и једначина сочива.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89