Font size

Бесплатан курс Eлементарне физике

За кандидате који су уписали I годину студија на Електронском факултету у Нишу школске 2015/2016. године, Факултет организује бесплатан курс Елементарне физике. Настава ће се изводити у амфитеатру А1 у периоду 07.09 – 25.09 од 13,00ч до 15,00ч. Пожељно је да ову наставу похађају сви будући студенти прве године.

 

Програм курса


07.09. (ПОНЕДЕЉАК) Физичке величине и јединице. Векторске и скаларне величине у физици. Кинематика. Појам кретања. Врсте кретања и дефиниција брзине и убрзања код равномерног кретања.
08.09. Дефиниције брзине и убрзања код равномерно променљивог кретања. Кружно кретање.
09.09. Динамика. Сила и маса. Импулс. Њутнови закони механике. Тежина тела и специфична тежина. Сила трења . Импулс силе и импулс.
10.09 Рад, снага и енергија. Дефиниција рада, снаге и енергије. Веза између рада и енергије. Закон одржања енергије. Статика. Услов равнотеже материјалне тачке и крутог тела. Момент силе.
11.09. Момент инерције. Момент импулса. Рад, кинетичка енергија и снага при ротационом кретању.
14.09.(ПОНЕДЕЉАК)Осцилаторно кретање. Просто хармонијско кретање. Брзина, убрзање и енергија код простог хармонијског кретања. Пригушене осцилације.
15.09. Таласно кретање. Основне карактеристике таласа. Брзина простирања таласа. Акустика. Интензитет звука. Звучни извори. Доплеров ефекат. Термика. Температура и температурне скале.
16.09. Ширење тела при загревању. Количина топлоте. Гасни закони. Термодинамика. Тремодинамички принципи. Преношење топлоте.
17.09. Електростатика. Основне електричне појаве. Кулонов закон. Електрично поље. Електрични потенцијал и напон. Рад силе у електричном пољу. Електрични капацитет. Енергија кондензатора.
18.09. Једносмерне струје. Јачина и густина струје. Омов закон. Рад и снага електричне струје. Омов закон за просто коло. Електрична струја у течностима и гасовима.
21.09. (ПОНЕДЕЉАКМагнетизам. Магнетно поље и електромагнетна сила. Јачина магнетног поља. Електромагнетна индукција. Самоиндукција.
22.09. Оптика. Закони геометријске оптике. Одбијање и преламање светлости. Тотална рефлексија. Сочива и једначина сочива.
23.09. Таласна оптика. Интерфернција светлости. Дифракција светлости. Поларизација светлости. Квантна оптика. Фотоелектрични ефекат. Комптонов ефекат.
24.09. Атомска физика. Планетарни модел атома. Борови постулати. Спектар атома водоника. Квантни бројеви.
25.09. Нуклерана физика. Карактеристике језгра. Дефект масе и енергија везе. Закон радиоактивног распада. Нуклеарна фисија.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89