Font size

Бесплатан курс Елементарне математике

За кандидате који су уписали I годину студија на Електронском факултету школске 2014/2015. године, Факултет организује бесплатан курс Елементарне математике. Настава ће се изводити у амфитеатру А2 у периоду 08.09 – 26.09. од 10:00 до 13:00ч. Пожељно је да ову наставу похађају сви будући студенти прве године.


Програм курса


08.09. Математичка индукција. Факторијелне функције. Биномна формула. Аритметичка и геометријска прогресија. Координатни системи у равни. Декартове и поларне координате тачке у равни. Вектор положаја. Растојање између две тачке.


09.09. Координатни системи у равни (наставак). Пример експлицитно, имплицитно и параметарски дефинисане функције. Комплексни бројеви. Алгебарски, тригонометријски и експоненцијални облик комплексног броја.


10.09. Тригонометрија. Тригонометријски круг и основне тригонометријске формуле. Решавање тригонометријских једначина.


11.09. Тригонометрија (наставак). Решавање тригонометријских неједначина.


12.09. Матрице и детерминанте. Појам матрице и придружене детереминанте. Израчунавање детерминаната трећег реда.


15.09. Системи линеарних једначина. Решавање система линеарних једначина. Гаусов алгоритам. Примери система нелинеарних једначина.


16.09. Аналитичка геометрија у равни. Разни облици једначине праве. Криве другог реда. Вектори и неке примене.


17.09. Елементарне функције. Графици елементарних функција. Полиномске и рационалне функције. Ирационални изрази.


18.09. Елементарне функције (наставак). Квадратни трином и решавање квадратне једначине. Решавање једначина са трансцедентним функцијама.


19.09. Основне особине функција. Област дефинисаности, нуле и знак функције, парност, периодичност, монотоност. Утицај параметара на график функција (график функције ).


22.09. Граничне вредности низова и функција. Дефиниција конвергенције и граничне вредности низа. Дефиниција граничне вредности функције. Једностране граничне вредности. Примена граничних вредности на испитивање функција (непрекидност, асимптоте).


23.09. Извод функције. Први извод и први диференцијал функције. Таблица извода. Први извод и први диференцијал функције. Таблица извода. Изводи и диференцијали вишег реда. Извод сложене функције. Примена извода на испитивање функција (монотоност, екстремуми, тангенте).


24.09. Неодређени интеграл. Примитивна функција. Таблица интеграла. Смена променљивих и довођење под знак диференцијала. Парцијална интеграција. Примери интеграције рационалних, ирационалних и тригонометријских функција.


25.09. Одређени интеграл. Дефиниција и геометријско тумачење одређеног интеграла. Њутн-Лајбницова формула. Парцијална интеграција.


26.09. Контролни колоквијум

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89