Font size

Конкурс за упис студената у прву годину Мастер академских студија за школску 2015/2016. годину

На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/14), члана 13. и 14. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007 и 4/2011) и у складу са Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2015/2016. годину («Службени гласник РС» број 48/2015) и одлукама Сената Универзитета у Нишу од 27.01.2015 године и од 12.10.2015. године

 

УНИВЕРЗИТЕТУ НИШУ


ОБЈАВЉУЈЕ

 

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које jе завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и то: - на мастер академске студије које имају 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова; - на мастер академске студије које имају 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 180 ЕСПБ бодова.

1.2. Студијским програмом односно одлуком наставно-научног већа факултета утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму мастер студија.

1.3. Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама.

1.4. Упис на мастер академске студије може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом факултета.

1.5. Наставно-научно веће факултета прописује ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину мастер академских студија.

1.6. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

1.7. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

1.8. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи.

1.9. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави признату диплому о претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани из република бивше СФРЈ, као и доказ о здравственом осигурању.

 

2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

2.1. Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у прву годину мастер академских студија одређен је овим конкурсом.

2.2. Висину школарине утврђује сваки факултет.

 

3. КОНКУРСНИ РОКОВИ

3.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у периоду од 15.10.2015. године до 30.10.2015. године.

Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се у периоду од 02.11.2015 године до 13.11.2015. године.

3.2. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата огласној табли и интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је декан. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.

3.3. За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним таблама и својим интернет страницама објавити други уписни рок.

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

4.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:

 • Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном образовању;
 • Оригинал извод из матичне књиге рођених или венчаних;
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у зависности од факултета.

Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита налазе се на огласним таблама и сајтовима факултета Универзитета у Нишу.

 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

 

 

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2015/2016. године 270 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија школске 2015/2016. године (Службени гласник РС број 48/15 од 02.06.2015. године)) и 82 самофинансирајућа студента сагласно актима Факултета, на следећим акредитованим студијским програмима:

 • ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - 64 студента (49 студената из буџета и 15 самофинансирајућих студената),
 • ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ - 64 студента (48 студената из буџета и 16 самофинансирајућих студената),
 • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА - 96 студената (76 студената из буџета и 20 самофинансирајућих студената),
 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - 64 студента (49 студената из буџета и 15 самофинансирајућих студената) и
 • УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА - 64 студента (48 студената из буџета и 16 самофинансирајућих студената).

 

На мастер академске студије може се уписати лице које има:

 1. завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства;
 2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и рачунарства.

 

Кандидати који су завршили претходне студије које нису у потпуности компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу могу полагати допунске испите чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на Факултету.

 

Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

 • оверена фотокопија дипломе,
 • уверење о положеним испитима и
 • извод из матичне књиге рођених.

 

Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије држава износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

 

Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања.

 

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Текст конкурса можете преузети овде

 

 

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89