Font size

Трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије школске 2014/2015. године

Електронски факултет у Нишу у трећем конкурсном року уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2014/2015. године 238 студената, од чега 156 студената на терет буџета, на следећим студијским програмима:

  • ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - 43 студента,  
  • ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ -53 студента,
  • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА -58 студената,
  • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - 52 студента и
  •  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА - 32 студента.  

На мастер академске студије може се уписати лице које има:

  1. завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ бодова на електронском, електротехничком или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства;
  2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, електротехничком или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и рачунарства.

Кандидати који су завршили претходне студије које нису компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу, полажу допунски испит чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на Факултету.
Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

  • оверена фотокопија дипломе,
  • уверење о положеним испитима и
  • извод из матичне књиге рођених.

Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије држава износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 €.
    

Пријављивање кандидата је 03.12.2014. године.
    

Електронски факултет ће након пријављивања кандидата сачинити ранг листу кандидата дана 04.12.2014. године до 13:00 сати на основу успеха у току основних академских студија и првих 156 кандидата уписати на терет буџетa Републике Србије а преостале кандидате у статусу самофинансирајућих студената.

Упис примљених кандидата  је 04. 12. од 13:00 сати и 05.12.2014. године.

 

За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за студентска питања на телефон: 018/ 529-623 или на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89