Font size

Упис студената у прву годину докторских академских студија школске 2017/2018. године

doktorske

Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2017/2018. године 100 студената за стицање научног назива доктора наука-електротехника и рачунарство и то 25 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2017/2018. године (Службени гласник РС број 53/17) и 75 самофинансирајућих студената сагласно актима Факултета.

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима:

 • Електроенергетика,
 • Електроника,
 • Метрологија и мерна техника,
 • Нанотехнологије и микросистеми,
 • Примењена математика,
 • Примењена физика,
 • Рачунарство и информатика,
 • Телекомуникације,
 • Теоријска електротехника и
 • Управљање системима.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 1. завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства и општу оцену најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
 2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00;

Докторске студије могу уписати и кандидати који имају општу просечну оцену у току академских студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 6/2007 и 4/2011) и Правилника о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.

Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра.

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

 • фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
 • уверење о положеним испитима,
 • очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте
 • објављени научни радови и
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.000,00 динара уплаћених на жиро рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89 (уплата се може обавити и на шалтеру ПОШТЕ у приземљу факултета).

Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања.

Заједнички конкурс Универзитета у Нишу за упис студената у прву годину докторских академских студија можете преузети овде: конкурс

Конкурс за упис студената у прву годину докторских академских Електронског факултета можете преузети овде: конкурс

Пријављивање кандидата за упис 25 студената који се финансирају из буџета и 75 самофинансирајућих студенaта у прву годину Докторских академских студија на Електронском факултету у Нишу школске 2017/2018. године обавиће се у периоду од 09. до 20. октобра 2017. године на шалтеру Службе за студентска питања од 10 до 14 часова.

Списак пријављених кандидата биће објављен 23.10.2017. године до 12 часова.

Приговоре на списак пријављених кандидата доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања дана 24.10.2017. године до 12 часова.

Разматрање приспелих приговора обавиће Комисија истог дана од 12 до 13 сати.

Коригован списак биће објављен до 14 часова.

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 или на E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89