Font size

Конкурс за упис у прву годину Докторских академских студија школске 2015/2016.

На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/2014,), члана 13. и 14. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007 и 4/2011) и у складу са Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2015/2016. годину («Службени гласник РС» број 48/2015) и Одлукама Сената Универзитета у Нишу од 27.01.2015. године и од 12.10.2015. године

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ


ОБЈАВЉУЈЕ


ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

 • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на мастер академским студијама;
 • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен општим актом факултета;
 • завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, ако испуни услове које одреде факултети.

1.2. Студијским програмом докторских студија одређују се претходно завршене студије, које се сматрају одговарајућим за упис на докторске студије.

1.3. Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања и остварених научних резултата и на основу других услова из конкурса за упис на студије другог степена за ту школску годину.

1.4. Упис на докторске академске студије може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом Факултета.

1.5. Поред услова који су прописани овим одредбама, лице које уписује прву годину докторских академских студија треба да испуни и услове који су у складу са специфичностима факултета који реализује студијски програм.

1.6. Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које објављују на огласној табли и интернет страници факултета.

1.7. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

1.8. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

1.9. Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија, обавиће се у року предвиђеном овим конкурсом.

1.10. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи.

1.11. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Страни држављани се не рангирају.

1.12. Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.

1.13. Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави признату диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани република бивше СФРЈ, и ако је здравствено осигуран.

 

2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

2.1 Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у прву годину докторских академских студија одређен је овим конкурсом.

2.2. Висину школарине утврђује сваки факултет.

 

3. КОНКУРСНИ РОКОВИ

3.1 Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у периоду од 15. октобра 2015. године до 06. новембра 2015. године.

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаву факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из матичне књиге рођених, списак научних и стручних радова, уколико их има).

Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис кандидата који су стекли право да се упишу на докторске академске студије обавиће се од 9. новембра 2015. године до 20. новембра 2015. године.

3.2 Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата огласној табли и интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је декан.

Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.

3.3. За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним таблама и својим интернет страницама објавити други уписни рок.

 

Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег факултета и на интернет страници Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs.

 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

 

Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2015/2016. године 100 студената за стицање научног назива доктора наука - електротехника и рачунарство и то 25 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 75 самофинансирајућих студената.

 

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима:

 • Електроенергетика,
 • Електроника,
 • Метрологија и мерна техника,
 • Нанотехнологије и микросистеми,
 • Примењена математика,
 • Примењена физика,
 • Рачунарство и информатика,
 • Телекомуникације,
 • Теоријска електротехника и
 • Управљање системима.

 

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 1. завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства и општу оцену најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
 2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00.

 

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 6/2007 и 4/2011) и Правилника о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.

 

Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра.

 

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

 • оверена фотокопија дипломе,
 • уверење о положеним испитима и
 • извод из матичне књиге рођених.

 

Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања.

 

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Текст конкурса можете преузети овде: линк

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89