Font size

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ОБЈАВЉУЈЕ


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ


Електронски факултет у Нишу у другом конкурсном року уписује у прву годину докторских академских студија школске 2014/2015. године 74 студената за стицање академског степена доктора наука-електротехника и рачунарство, од тога 6 студената који се финансирају из буџета Републике Србије. Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима: Електроенергетика, Електроника и микрорачунарска техника, Метрологија и мерна техника, Нанотехнологије и микросистеми, Примењена математика, Примењена физика, Рачунарство и информатика, Телекомуникације, Теоријска електротехника и Управљање системима. У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

1. завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова наелектронском, електротехничком или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства и општу оцену најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;

2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, електротехничком или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00;

3. у статусу самофинансирајућег студента може се уписати лице које има академско звање магистра у области електротехнике и рачунарства, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању није пријавило докторску дисертaцију. Овим кандидатима се на основу стеченог академског звања магистра наука признаје 400 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 6/2007 и 4/2011) и Правилника о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.

Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 еура. Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из матичне књиге рођених).

Пријављивање кандидата је од 18. до 25.11.2014. године. Електронски факултет ће након пријављивања кандидата сачинити ранг листу кандидата дана 26.11.2014. године до 12:00 сати и првих 6 кандидата уписати на терет буџетa Републике Србије а преостале кандидате у статусу самофинансирајућих студената. Упис примљених кандидата је 27. 11. од 01.12.2014. године.

Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања.

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89