Font size

Конкурс објављен 09.10.2019. године

Декан Универзитета у Нишу, Електронског факултета у Нишу расписује

 

КОНКУРС

 

за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника.

 

Услови за избор у звање асистент са докторатом прописани су чланом 85. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон, 73/18 и 67/19), чланом 178. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19), чланом 144. Статута Електронског факултета у Нишу и чланом 5. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Електронског факултета у Нишу.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

  • -оверену фотокопију дипломе доктора наука,
  • -биографију,
  • -списак радова и
  • -радове.

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или путем mail адресе: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу:

Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

 

Текст конкурса у Нишким народним новинама се може погледати овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89