Font size

Конкурс објављен 01.10.2019. године

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

 

КОНКУРС

 

за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

1. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Електроника.

2. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације.


Услови за избор у звање доцент или ванредни професор прописани су чланом 74. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон, 73/18 и 67/19), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19), одредбама Ближих критеријума за избор у звања наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 3/17, 7/17, 4/18, 1/19 и 2/19) и чланом 135. Статута Електронског факултета у Нишу.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

  • -оверену фотокопију дипломе доктора наука,
  • -биографију,
  • -списак радова и радове,
  • -попуњен, одштампан и потписан образац о испуњености услова за избор у звање наставника
  • (за попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико нема кориснички налог, неопходнo је да се јави администратору апликације на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика.

 

Услови за избор у звање асистент прописани су чланом 84. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон, 73/18 и 67/19), чланом 177. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19), чланом 143. Статута Електронског факултета у Нишу и чланом 4. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Електронског факултета у Нишу Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење да је студент докторских академских студија, биографију, списак радова и радове.

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

 

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или путем mail адресе:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу:

Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

Текст конкурса у Нишким народним новинама може се погледати овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89