Font size

Конкурс објављен 31.08.2019.

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

 

КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

 

1. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Аутоматика.

2. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације.

 

Услови за избор у звање доцент или ванредни професор предвиђени су чланом 74. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19), одредбама Ближих критеријума за избор у звања наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 3/17, 7/17, 4/18, 1/19 и 2/19) и чланом 135. Статута Електронског факултета у Нишу.

Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

  • -оверену фотокопију дипломе доктора наука,
  • -биографију,
  • -списак радова и радове,
  • -попуњен, одштампан и потписан образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуну обрасца неопходно је да кандидат   има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs.

Уколико нема кориснички налог, неопходнo је да се јави администратору апликације на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

- Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или на mail адресу:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  

 

Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: 

Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

Текст конкурса објављен у Нишким народним новинама можете погледати овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89