Font size

Конкурс објављен 27.08.2019.

Декан Електронског факултета у Нишу расписује 


КОНКУРС


за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

  1. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електроенергетика.
  2. Два сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство и информатика.
  3. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика.

Услови за избор у звање сарадник у настави прописани су чланом 83. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 176. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19), чланом 142. Статута Електронског факултета у Нишу и чланом 3. Правилника о избору у звање сарадника Електронског факултета у Нишу.

Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

  • -оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
  • -уверење да је студент мастер академских студија и биографију.

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или на mail адресу:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу:

Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

Текст конкурса у Нишким народним новинама можете погледати овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89