Font size

Конкурс објављен 18.07.2019. године

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом


Jедног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Метрологија и мерна техника.

 

Услови за избор у звање ванредни или редовни професор предвиђени су чланом 74. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19), чланом 135. Статута Електронског факултета у Нишу и одредбама Ближих критеријума за избор у звања наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 3/17, 4/18, 1/19 и 2/19).

 

Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

 

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

 

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или на mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу:

Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.


Текст конкурса у објављен у Нишким наородним новинама може се преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89