Font size

Конкурс објављен 02.07.2019.

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

 КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

 

 

1. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Аутоматика.


2. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Електроника.


Услови за избор у звање асистент са докторатом прописани су чланом 85. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 178. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18 и 2/19), чланом 144. Статута Електронског факултета у Нишу и чланом 5. Правилника о избору у звање сарадника Електронског факултета у Нишу.


Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе доктора наука, биографију, списак радова и радове.

 

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.


Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или на mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

 

 

Текст конкурса у Нишким народним новинама се може погледати овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89