Font size

Конкурс објављен 8.06.2019.године

obavestenje

 

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

 

КОНКУРС

 

за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

 

1. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Микроелектроника и микросистеми.


Услови за избор у звање доцент или ванредни професор предвиђени су чланом 74. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18, 7/18 и 2/19), одредбама Ближих критеријума за избор у звања наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 3/17, 7/17, 4/18, 1/19 и 2/19) и чланом 135. Статута Електронског факултета у Нишу.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе доктора наука, биографију, списак радова и радове, попуњен, одштампан и потписан образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rsУколико нема кориснички налог, неопходнo је да се јави администратору апликације на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

 

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или на мејл адресу:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .   

 

Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу:

Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

Текст конкурса у Нишким народним новинама можете преузети на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89