Font size

Конкурс објављен 19.03.2019.

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

 КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

 

 

1. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Рачунарство и информатика.
Услови за избор у звање доцент или ванредни професор предвиђени су чланом 74. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17, 6/18 и 7/18), одредбама Ближих критеријума за избор у звања наставника Универзитета у Нишу  („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 3/17, 7/17, 4/18 и 1/19) и чланом 135. Статута Електронског факултета у Нишу.
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе доктора наука, биографију, списак радова и радове, попуњен, одштампан  и потписан образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико нема кориснички налог, неопходнo је да се јави администратору апликације на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


2. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Енергетика.
Услови за избор у звање асистент предвиђени су чланом 84. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 177. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17 и 5/18) и чланом 143. Статута Електронског факултета у Нишу.
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење да је студент докторских академских студија, биографију, списак радова и радове.

 

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.


Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или на mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

 

Текст конкурса у Нишким народним новинама је на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89