Font size

Конкурс објављен 28.11.2018.

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

 

КОНКУРС


за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

 

1. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Енергетика.
Услови за избор у звање асистент предвиђени су чланом 84. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 177. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17 и 5/18) и чланом 133. Статута Електронског факултета у Нишу.
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,

*уверење да је студент докторских академских студија,

-биографију,

-списак радова и

-радове.

 

2. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Микроелектроника.
Услови за избор у звање асистент предвиђени су чланом 84. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 177. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17 и 5/18) и чланом 133. Статута Електронског факултета у Нишу.
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,

-уверење да је студент докторских академских студија,

-биографију,

-списак радова и

-радове.

 

3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Рачунарство.
Услови за избор у звање асистент предвиђени су чланом 84. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 177. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17 и 5/18) и чланом 133. Статута Електронског факултета у Нишу.
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,

-уверење да је студент докторских академских студија,

-биографију,

-списак радова и

-радове.

4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска електротехника.
Услови за избор у звање асистент предвиђени су чланом 84. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 177. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17 и 5/18) и чланом 133. Статута Електронског факултета у Нишу.
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу:

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,

-уверење да је студент докторских академских студија,

-биографију,

-списак радова и

-радове.

 

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

 

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, 

контакт особа Маја Николић или на mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

 

Текст конкурса објављен у листу Народне новине можете преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89