Font size

Конкурс објављен 29.10.2018.

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

 КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

 

1. Jедног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Електроника.
Услови за избор у звање доцент или ванредни професор предвиђени су чланом 74. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17), чланом 115. Статута Електронског факултета у Нишу и одредбама Ближих критеријума за избор у звања наставника Универзитета у Нишу  („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 3/17, 7/17  и 4/18).
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе доктора наука, биографију, списак радова и радове, попуњен, одштампан  и потписан образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико нема кориснички налог, неопходнo је да се јави администратору апликације на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

2. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Телекомуникације.
Услови за избор у звање асистент са докторатом предвиђени су чланом 85. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18) и чланом 178. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17).
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе доктора наука, биографију, списак радова и радове.

 

3. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Математика.
Услови за избор у звање сарадник у настави предвиђени су чланом 83. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18), чланом 176. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17) и чланом 132. Статута Електронског факултета у Нишу.
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење да је студент мастер академских студија и биографију.

 

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.


Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Николић или на mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Наведену документацију доставити, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

 

Текст конкурса у Нишким народним новинама је на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89